Valtioneuvosto

Työryhmä: Energiamarkkinoiden valvontaa tehostettava

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 15:01 EEST

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä luovutti 28.9.2010 ehdotuksensa EU:n kolmannen energian sisämarkkinapaketin edellyttämistä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden muutoksista elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Ehdotukset tehostaisivat sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden ja kansallisten markkinoiden valvontaa.

- Työryhmän esittämät uudet viranomaisvaltuudet vahvistavat selkeästi valvontaviranomaisten yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia. Jatkossa viranomaisilla on selkeästi paremmat mahdollisuudet selvittää esimerkiksi sähköpörssissä esiintyvien hintapiikkien taustatekijöitä, toteaa ministeri Pekkarinen.

- Tähän asti viranomaiset eivät ole saaneet riittävästi informaatiota Nord Pool -sähköpörssissä toimivien yritysten liiketoimien perusteista. 22.2.2010 koetut sähkön hinnan valtavan korkeat tilapäiset nousut on voitava estää. Ne ovat perustuneet enemmän tai vähemmän spekulaatioihin. Tuon helmikuisen hintapiikin kustannukset sähkön käyttäjille olivat muutamassa tunnissa yli 100 miljoonaa euroa, sanoi Pekkarinen.

Energiamarkkinavirastolle ehdotetaan uutta toimivaltaa seurata sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden kilpailua. Viraston tulee saattaa havaitsemansa kilpailurikkomukset kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi.

Energia-, kilpailu- ja finanssivalvontaviranomaisten energiakaupan ja energiajohdannaismarkkinoiden valvontaan liittyviä yhteistyövaltuuksia ehdotetaan tehostettaviksi. Valvontaviranomaisilla ei nykyisin ole riittäviä valtuuksia valvontayhteistyön kannalta tarpeelliseen tietojen vaihtoon. Työryhmä ehdottaa, että Energiamarkkinavirastolle säädetään oikeus luovuttaa valvottavien yhtiöiden liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja Kilpailuvirastolle ja Finanssivalvonnalle. Myös näille ehdotetaan vastavuoroista tietojen luovutusoikeutta.

Energian sisämarkkinoiden kansainvälisen luonteen ja erityisesti Nord Pool -sähköpörssin keskeisen aseman vuoksi yhteismarkkinoilla tapahtuvaa toimintaa ei voi valvoa pelkästään kansallisen tiedon varassa. Työryhmä ehdottaa, että Energiamarkkinavirastolle säädetään oikeus luovuttaa tietoja myös toimivaltaiselle ulkomaiselle sääntely-, kilpailu- tai finanssivalvontaviranomaiselle sekä Euroopan yhteisöjen komissiolle.

Työryhmä ehdottaa, että Suomessa otetaan käyttöön seuraamusmaksu uutena sanktiotyyppinä sähkö- ja maakaasumarkkinalakien säännösten rikkomisesta. Seuraamukseksi voisi määrätä enintään kymmenen prosenttia yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta. Seuraamusmaksun määräämisestä päättäisi markkinaoikeus Energiamarkkinaviraston esityksestä.

Uuden sähködirektiivin mukaan kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on eriytettävä sähköntuotantoa ja -myyntiä harjoittavista yhtiöistä. Työryhmä ei ole tehnyt ehdotusta sähkön koskevasta eriyttämisratkaisusta, koska yhtiön omistusta koskevat omistajien toimenpiteet ovat kesken. Siirtoverkonhaltijoiden eriyttämistä koskevat säännökset on pantava täytäntöön vasta 3.3.2012 mennessä. Työryhmän raportti on osoitteessa: www.tem.fi > energia

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Arto Rajala, TEM, puh. 010 606 4828

ylitarkastaja Bettina Lemström, TEM, puh. 010 606 4116