Valtioneuvosto

Työryhmä haluaa lisää kilpailua ja kilpailukykyä suomalaisille arvopaperimarkkinoille

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 15:28 EET

Sijoittajan tulisi voida itse valita, säilyttääkö hän suomalaisia arvopapereitaan Arvopaperikeskuksessa vai säilyttäjäpankin tilillä. Myös suomalaisille vähittäis- ja instituutiosijoittajille tulisi sallia Suomessa liikkeeseen laskettujen arvopaperien hallintarekisteröinti. Tätä ehdottaa arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta valmistellut työryhmä, joka tänään 18.2.2011 luovutti mietintönsä ministeri Tapani Töllille.

Moniportainen hallintarakenne laajempaan käyttöön

Työryhmä ehdottaa säännöksiä, joiden pohjalta voidaan laajentaa moniportaisen hallintarakenteen ja hallintarekisteröinnin käyttöä Suomessa. Pyrkimyksenä on poistaa nykyinen kustannusero, jonka johdosta suomalaisten sijoittajien sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin ovat moninkertaisesti kalliimpia kuin ulkomaisten sijoittajien sijoitukset suomalaisyhtiöihin. Kilpailua lisäämällä tavoitellaan arvopaperien säilytys- ja selvitystoiminnan tehostamista. Ehdotuksen uskotaan vaikuttavan myönteisesti kotimaisen omistuksen kehitykseen.

Työryhmän ehdottamassa uudessa laissa arvopaperitileistä säädettäisiin arvopaperien säilyttämisestä, arvopaperitilin haltijan oikeuksista ja säilyttäjien velvollisuuksista moniportaisessa hallintarakenteessa. Arvopaperien säilytystä saisivat harjoittaavain siihen erillisen toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja luottolaitokset.

Työryhmä on kiinnittänyt erityistä huomiota viranomaisten tiedonsaantioikeuden turvaamiseen moniportaisessa hallintarakenteessa. Verohallinnolla, ulosottoviranomaisilla ja muilla viranomaisilla sekä arvopaperien liikkeeseenlaskijoilla olisi ehdotusten mukaan mahdollisuus jatkossakin saada tietoja arvopaperien tilinhaltijoista. Vastuu lopullisen tilinhaltijan selvittämisestä olisi ensi sijassa hallintarekisteröinnin hoitajalla ja säilyttäjällä. Hallintarakenteen muutoksen johdosta tieto arvopaperien lopullisesta tilinhaltijasta ja omistajasta jäisi yleisöjulkisuuden ulkopuolelle.

Lainsäädäntö nykyistä selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi

Kokonaisuudistuksen tärkeä tavoite on arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden parantaminen. Työryhmä ehdottaa lainsäädännölle täysin uutta rakennetta, jossa eri asiakokonaisuudet erottuvat nykyistä paremmin ja heijastavat lähemmin EU-sääntelyn rakennetta. Lainsäädännön lakiteknistä laatua parantavat myös ehdotukset uusista laki- ja säännöskohtaisista soveltamisalasäännöksistä, lakeihin sisältyvien viittaussäännösten purkamisesta, käytettävän terminologian ja kirjoitustavan yhtenäistämisestä sekä siirtyminen johdonmukaisempiin säädöshierarkiaa koskeviin ratkaisuihin.

Sijoittajansuojaa ja valvontaa tehostetaan

Finanssivalvonnan käytössä olevaa hallinnollisten seuraamusten järjestelmää ankaroitettaisiin. Rikemaksun ja seuraamusmaksun enimmäismäärää ehdotetaan korotettavan moninkertaiseksi nykyisestä ja niiden käyttöalaa laajennettaisiin nykyistä selvästi suurempaan joukkoon säännösten rikkomuksia. Seuraamusmaksun määräisi Finanssivalvonnan esityksestä markkinaoikeus.

Liikkeeseenlaskijoiden julkinen sisäpiirirekisteri keskitettäisiin jatkossa yhteen, Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin. Työryhmän arvion mukaan keskitetty rekisteri lisää järjestelmän luotettavuutta ja valvonnan tehokkuutta, parantaasisäpiiriläisten omistuksia koskevan tiedon saavutettavuutta sijoittajille ja vähentää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollista taakkaa. Rekisterijärjestelmän keskittämistarve liittyy arvopaperikaupan selvitystoiminnan rakennemuutoksiin sekä arvopaperien moniportaista hallintaa koskeviin ehdotuksiin.

Arvopaperimarkkinalaissa sekä uusissa laeissa rahoitusvälineiden kaupankäynnistä, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä arvopaperitileistä säädettäisiin tahallisuuteen ja tuottamukseen perustuva vahingonkorvausvastuu. Sijoituspalveluyritysten ylimmän johdon vastuu säädettäisiin luottolaitosten vastuuta vastaavaksi ja siihen sisältyisi muun muassa säännös tuottamusolettamasta.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten yhteistyötä tiivistetään harmaan talouden ja muun talousrikollisuuden torjunnan tehostamiseksi.

Arvopaperimarkkinoille kilpailukykyinen toimintaympäristö

Uusi lainsäädäntö turvaisi kilpailukykyisen toimintaympäristön sekä suomalaisille että ulkomaisille toimijoille ja sitä kautta mahdollisimman laajan ja hyvin kilpaillun palvelujen ja tuotteiden tarjonnan Suomessa. Työryhmän arvion mukaan Euroopassa on meneillään merkittävä rakennemuutos kohti entistä yhtenäisempiä ja kattavammin säänneltyjä eurooppalaisia arvopaperimarkkinoita lainsäädännön, valvonnan, markkinakäytäntöjen ja infrastruktuurin alueilla. Työryhmän ehdotukset pohjautuvat kansainväliseen, etenkin keskeisimpien kilpailijamaiden lainsäädäntöä koskevaan vertailuun.

Työryhmän käsityksen mukaan olisi pyrittävä siihen, että uusi lainsäädäntö olisi voimassa ennen valmisteilla olevien kattavien EU-sääntelyn muutosten täytäntöönpanoa. Lisäksi siirtyminen arvopaperien moniportaisen hallintarakenteen käyttöön tulee tapahtua riittävän ajoissa ennen säilytys- ja selvitystoimintaan liittyviä merkittäviä markkinarakenteen muutoksia.

Ehdotusten valmistelun rinnalla on valtiovarainministeriössä aloitettu selvitys verolainsäädännön muutostarpeista erityisesti osinkojen ja luovutusvoittojen verotuksen ja niiden ilmoitusmenettelyn kehittämiseksi.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut lainsäädäntöneuvos Tuija Taos valtiovarainministeriöstä. Valtiovarainministeriön lisäksi työryhmässä on ollut edustus oikeusministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Suomen Pankista, Finanssivalvonnasta, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Finanssialan Keskusliitosta, Keskuskauppakamarista, Listayhtiöiden neuvottelukunnasta, NASDAQ OMX Helsinki Oy:stä, Osakesäästäjien Keskusliitosta, Euroclear Finland Oy:stä ja Suomen Asianajajaliitosta.

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Tuija Taos, puh. 09 160 33095

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/02_puheet/20110218Hallin/name.jsp

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/07_rahoitusmarkkinat/20110216Arvopa/name.jsp