Valtioneuvosto

Työryhmä parantamaan maahanmuuttohallinnon tuloksellisuutta

Lehdistötiedote   •   Joulu 05, 2011 20:03 EET

Sisäasiainministeriö on päättänyt asettaa hankkeen maahanmuuttohallinnon tuloksellisuuden parantamiseksi. Hankkeen asettaminen perustuu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Hankkeen toimikausi jatkuu vuoden 2014 loppuun. Hankkeessa valmistellaan vuosittain väliraportti.

Hallitusohjelmassa maahanmuuttoasioiden yhtenä tavoitteena on turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttaminen. Hankkeen aikana selvitetään tekijät, jotka hidastavat päätöksentekoa ja niiden toimeenpanoa sekä laaditaan suunnitelma näiden tekijöiden poistamiseksi tai vähentämiseksi. Myös kielteisistä turvapaikkapäätöksistä johtuvat käännytykset on tavoitteena saattaa täytäntöön nykyistä nopeammin.

Työryhmän työssä tarkastellaan turvapaikanhakuprosessia kokonaisuutena. Keskeistä on parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä, työn organisointia sekä vastaanottokeskusten ohjausta ja niiden toiminnan integroimista läheisemmin osaksi Maahanmuuttoviraston toimintaa. Hankkeessa on tarkoitus myös tarkastella, miten oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden siirtymistä vastaanottokeskuksista kuntiin voitaisiin tehostaa. Osana kokonaisprosessin nopeutumista tarkastellaan myös muutoksenhakua, jotta hallinto-oikeudessa kielteisistä päätöksistä tehtyjen valitusten käsittelyä pystyttäisiin nykyisestä nopeuttamaan.

Käsittelyn nopeuttamisesta huolimatta turvapaikkapäätöksenteon laadun tulee säilyä vähintään nykyisellä tasolla.

Tavoitteena on tehostaa maahanmuuttoviranomaisten toimintaa siten, että valtionhallinnon menokehyksissä edellytetty 20 miljoonan euron säästö ja hakijamäärien vähenemiseen liittyvä tämän hetken arvion mukaan 17 miljoonan euron säästö saavutetaan vuoteen 2015 mennessä.

Työryhmän kokoonpano

Työryhmään osallistuu henkilöitä sisäasiainministeriöstä, Maahanmuuttovirastosta, vastaanottokeskuksista, Rajavartiolaitokselta ja Poliisihallituksesta. Lisäksi työryhmässä ovat jäseninä edustajat oikeusministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Pentti Visanen sisäasiainministeriöstä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kari Kananen 071878 8604, ylitarkastaja Tiina Pesonen 071878 8638