Valtioneuvosto

Työryhmä rajoittaisi valitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 23:04 EET

 Hallintotuomioistuinten tehtäviä ja asemaa pohtinut oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että valitusoikeutta hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen rajoitettaisiin nykyistä useammissa asiaryhmissä. Pitkällä aikavälillä kehityssuuntana tulisi olla yleinen valituslupajärjestelmä. Tällöin valituslupa edellytettäisiin kaikissa asioissa, joista ei erikseen ole säädetty poikkeusta laissa.

Nykyisin hallinto-oikeuden päätöksestä voi useimmissa tapauksissa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vajaat 40 prosenttia korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista kuitenkin kuuluu valituslupajärjestelmän piiriin, laajimpina ryhminä veroasiat, ulkomaalaisasiat ja toimeentulotukiasiat.

Valituslupajärjestelmää tulisi työryhmän mukaan mahdollisimman pian laajentaa sellaisiin asioihin, joissa riittävä oikeusturva saavutetaan jo muutoksenhaun aiemmissa vaiheissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kansalaisuus-, passi- ja kotikunta-asiat, koulukuljetuksia, yksityisteitä ja ajokorttia koskevat asiat, anniskelulupa-asiat, eläinsuojeluasiat sekä hoidon jatkaminen mielenterveysasioissa.

Valituslupajärjestelmän laajentaminen yhtenäistäisi muutoksenhakujärjestelmää. Käsiteltäväksi tulevien valitusten väheneminen antaisi korkeimmalle hallinto-oikeudelle mahdollisuuden nopeuttaa asioiden käsittelyä ja ohjata voimavarojaan niihin asioihin, joissa on tärkeää saada ylimmän oikeusasteen ratkaisu.

Muutoksenhaun ensimmäisen vaiheen, oikaisuvaatimuksen, käyttöalaa tulisi työryhmän mukaan jatkossa edelleen laajentaa. Oikaisuvaatimus on yksinkertainen ja joustava menettely, jossa uusi päätös voidaan saada nopeammin ja edullisemmin kuin tuomioistuimesta.

Alueellisia hallinto-oikeuksia työryhmä kehittäisi mahdollisimman tasavahvoina ensi asteen muutoksenhakutuomioistuimina. Lähtökohtana tulisi olla asioiden hajauttaminen kaikkiin tai ainakin useisiin hallinto-oikeuksiin.

Vesi- ja ympäristönsuojeluasioiden muutoksenhaku on nykyisin keskitetty Vaasan hallinto-oikeuteen. Työryhmä ehdottaa, että valitukset kuntien tekemistä vesi- ja ympäristöasioiden ratkaisuista voitaisiin hajauttaa kaikkiin hallinto-oikeuksiin, kunhan selvitetään, millä tavoin erityisasiantuntemus turvataan niiden käsittelyssä. Aluehallintoviranomaisten ratkaisuja koskevat valitukset keskitettäisiin yhteen tai kahteen hallinto-oikeuteen.

Myös arvonlisäveroa, valmisteveroa, ajoneuvoveroa ja polttoainemaksua koskevat valitukset, jotka nyt käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa, voitaisiin hajauttaa kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Lisäksi Helsingin hallinto-oikeudessa nykyisin käsiteltävät turvapaikkavalitukset tulisi hajauttaa useampaan kuin yhteen hallinto-oikeuteen.

Työryhmä korostaa, että avoimuuden ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden kannalta on tärkeää nykyistä enemmän julkaista hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä. Työryhmän ehdotukset ovat osa laajempaa hallintolainkäytön kehittämishanketta.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja Teuvo Pohjolainen, puh. 050 5380 750
sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi
lainsäädäntöneuvos Arja Manner, puh. 09 1606 7692
lainsäädäntösihteeri Virpi Ikkelä, puh. 09 1606 7674
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

http://www.om.fi/1284990366669
http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Lakihankkeet/Hallintomenettelyjahallintolainkaytto/1145624703712