Valtioneuvosto

Työryhmältä 50 ehdotusta uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 16:15 EEST

Tänään julkaistun toimintasuunnitelman tavoitteena on pysäyttää luontotyyppien uhanalaistuminen vuoteen 2020 mennessä. Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi pitää sisällään kaikkiaan 50 toimenpide-ehdotusta, joille kaikille on myös kirjattu vastuutaho ja aikataulu.

Avainasemassa on ajantasaisen luontotiedon kulku erityisesti kaavoitukseen ja muuhun maankäytön suunnitteluun, sillä niissä tehtävät ratkaisut koskettavat jokaista maamme uhanalaista luontotyyppiä. Keskeistä on myös ennallistaa luonnonsuojelualueilla olevia uhanalaisia luontotyyppikohteita sekä kehittää talouskäytössä olevien arvokkaiden elinympäristöjen luonnonhoitoa. Tietämystä luontotyypeistä on lisättävä ja niitä koskevia tietojärjestelmiä kehitettävä. Tiedon entistä parempi nivominen maa- ja metsätalouteen on myös ensiarvoisen tärkeää.

Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu erikseen toimenpiteitä, joita tarvitaan muun muassa rannikon, sisävesien, maatalouden perinneympäristöjen ja tunturien tilan parantamiseksi. Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ehdotetaan esimerkiksi Itämeren ravinnekuorman pienentämistä, ojitettujen soiden ennallistamista ja metsänhoidon neuvonnan kehittämistä.
Toimintasuunnitelman toteuttaminen vaatii voimavaroja

Ehdotuksien toteuttaminen kohentaisi luontotyyppien tilaa sekä turvaisi luonnon ihmiselle ilmaiseksi tuottamia palveluita ja mahdollisuuksia hyödyntää niitä. Maanomistajille tarjoutuisi entistä enemmän kannattavia tapoja suojella luontoalueita erityisesti metsissä ja soilla sekä perinneympäristöissä. Toimenpiteiden toteuttaminen lisäisi luonnonalueiden monikäytön arvoa ja luonnonympäristön viihtyisyyttä.

Monia toimintasuunnitelman tavoitteita voidaan edistää jo käynnissä olevien hankkeiden, kuten METSO-ohjelman, avulla. Luontotyyppien uhanalaistumisen pysäyttämiseksi tarvitaan kuitenkin lisäpanostusta rahoitukseen ja henkilövoimavaroihin.

Toimintasuunnitelman laatimisessa hyödynnettiin vuonna 2008 valmistunutta luontotyyppien uhanalaisuuden arviointia, jonka mukaan yli puolet maamme luontotyypeistä on uhanalaisia. Suunnitelman laati ympäristöministeriön alaisen Biodiversiteetti-seurantaryhmän asettama asiantuntijatyöryhmä. Ympäristöministeriö aloittaa suunnitelman toteuttamisen viipymättä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluvalvoja Pekka Salminen, ympäristöministeriö,
puh. 0400 143 931, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Projektipäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0400 148 690, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=386626&lan=fi