Liikennevirasto

Ulkomaan merikuljetukset kasvoivat 13 prosenttia edellisvuodesta

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 20:19 EET

Ulkomaan merikuljetukset ovat elpyneet nopeasti talouden taantumasta. Vuonna 2010 ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin yli 93 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä on yli 10 miljoonaa tonnia edellisvuotta enemmän. Tuonti kasvoi 14 prosentilla ja oli 51 miljoonaan tonnia. Vastaavasti vienti lisääntyi 11 prosentilla 42 miljoonaan tonniin.

Suomen omat ulkomaankaupan kuljetukset lisääntyivät lähes 10 miljoonalla tonnilla edellisvuoteen verrattuna ja olivat yhteensä 86 miljoonaa tonnia. Transitokuljetusten määrä myös kasvoi ja ne olivat yli 7 miljoonaa tonnia vuonna 2010.

Suomalaisen tonniston osuus ulkomaan meriliikenteen kuljetuksista väheni edellisvuoden 33 prosentista 31 prosenttiin. Tuontikuljetuksista suomalaisten alusten osuus laski 41 prosenttiin ja vientikuljetuksissa 18 prosenttiin.

Transitoliikenteen kuljetukset lisääntyivät lähes viidenneksen

Transitoliikenteen kuljetukset kasvoivat 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2010 ne olivat yhteensä 7,4 miljoonaa tonnia, josta tuontitransitoa oli 2,1 miljoonaa tonnia ja vientitransitoa 5,3 miljoonaa tonnia. Tuontitransito kasvoi 22 prosenttia ja vientitransito 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Tuontitransiton suurimmat tavaralajit muodostuivat kappaletavaran konttikuljetuksista, jotka kasvoivat 32 % sekä uusien moottoriajoneuvojen kuljetuksista, jotka lisääntyivät 34 %. Vientitransitossa malmirikasteiden kuljetukset olivat suurin tavaralaji ja ne olivat yhteensä yli 2,5 miljoonaa tonnia eli likimain edellisvuoden tasolla. Muiden tavaralajien vientitransito kasvoi ja mm. kemikaalien kuljetukset olivat lähes 20 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Transitokuljetukset keskittyivät pääosin Haminan ja Kotkan ja sekä Helsingin, Hangon ja Kokkolan satamiin.

Kilpilahti suurin vienti- ja tuontisatama

Suomen ulkomaan merikuljetuksia hoidettiin viime vuonna 51 eri satamasta, joista suurin oli Kilpilahti sekä viennin että tuonnin määrällä mitattuna. Sataman kautta kuljetettiin yhteensä 16,9 miljoonaa tonnia tavaraa. Seuraavaksi suurimpia satamia vuonna 2010 olivat Helsinki (10,8 milj.t), Kotka (9,3 milj.t), Naantali (6,5 milj.t) ja Kokkola (5,8 milj.t).

Suomen kymmenen suurimman sataman osuus koko ulkomaan tavaraliikenteestä oli 76 prosenttia. Suurimmat tuontisatamat Kilpilahden jälkeen olivat Helsinki, Naantali, Raahe ja Kotka. Vastaavasti suurimmat vientisatamat Kilpilahden jälkeen olivat Kotka, Helsinki, Kokkola ja Rauma.

Matkustajaliikenne kasvoi yli 17 miljoonaan matkustajaan

Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin ennätykselliset 17,4 miljoonaa matkustajaa vuonna 2010. Kasvua edellisvuodesta oli 3,4 prosenttia. Kasvu selittyy lisääntyneellä Viron liikenteellä, jossa matkustajamäärä lisääntyi peräti 9,5 prosentilla lähes 7 miljoonaan. Ruotsin liikenne puolestaan väheni 1,9 prosentilla ja oli yhteensä 9,3 miljoona. Ulkomaisten risteilyalusten matkustajamäärä myös väheni ja oli yhteensä 323 000 matkustajaa eli 6,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Lisätietoja

Tiedot perustuvat juuri valmistuneisiin meriliikennetilastoihin. Yksityiskohtaisempia tietoja internet-sivuilla osoitteessa:

Tilastotaulukoita
http://portal.fma.fi/portal/page/portal/fma_fi/tietopalvelut/tilastot/tilastotaulukot/ulkomaan_meriliikenne/kktilasto/mlt_kk_1012.pdf

Tilastografiikkaa
http://portal.fma.fi/portal/page/portal/fma_fi/tietopalvelut/tilastot/tilastografiikkaa/mlt.pdf

Yksikön päällikkö
Hannu Kuikka
puh. 020 637 3944

sähköposti: etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi