UPM-Kymmene

UPM:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.09.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 11:44 EEST

Q3/2010: Tulos osaketta kohti oli 0,34 (0,08) euroa, ilman kertaluonteisia
eriä 0,28 (0,14) euroa. EBITDA oli 384 (334) miljoonaa euroa, 16,6
(17,5) % liikevaihdosta. EBITDA paras kolmeen vuoteen. Myyntihinnat ja
toimitusmäärät kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa - liikevaihto kasvoi 21 %.

Q1-Q3/2010: Tulos osaketta kohti oli 0,80 (-0,24) euroa, ilman kertaluonteisia
eriä 0,72 (-0,10) euroa. EBITDA oli 1 025 (700) miljoonaa euroa, 15,6
(12,5) % liikevaihdosta. Kysyntä ja toimitusmäärät kasvoivat kaikissa
liiketoiminnoissa - liikevaihto kasvoi 17 %. Kassavirta vahva - nettovelat
pienemmät kuin ennen Uruguay-kauppaa vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä.

Tunnuslukuja
Q3/ Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q4/
2010 2009 2010 2009 2009

Liikevaihto, milj. euroa 2 312 1 913 6 567 5 611 7 719
EBITDA, milj. euroa 1) 384 334 1 025 700 1 062
% liikevaihdosta 16,6 17,5 15,6 12,5 13,8
Liikevoitto/tappio, milj. 238 96 548 9 135
euroa
ilman kertaluonteisia eriä, 204 131 519 84 270
milj. euroa
% liikevaihdosta 8,8 6,8 7,9 1,5 3,5
Voitto/tappio ennen veroja, 199 64 462 -124 187
milj. euroa
ilman kertaluonteisia eriä, 165 99 433 -49 107
milj. euroa
Kauden voitto/tappio, milj. 178 40 417 -126 169
euroa
Tulos per osake, euroa 0,34 0,08 0,80 -0,24 0,33
ilman kertaluonteisia eriä, 0,28 0,14 0,72 -0,10 0,11
euroa
Laimennettu osakekohtainen 0,34 0,08 0,80 -0,24 0,33
tulos, euroa
Oman pääoman tuotto, % 10,3 2,8 8,2 neg. 2,8
ilman kertaluonteisia eriä, % 8,6 5,0 7,4 neg. 1,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,0 3,5 6,5 0,0 3,2
ilman kertaluonteisia eriä, % 6,8 4,9 6,1 0,9 2,5
Liiketoiminnan rahavirta 0,63 0,59 1,23 1,71 2,42
osaketta kohti, euroa
Oma pääoma per osake kauden 13,28 11,13 13,28 11,13 12,67
lopussa, euroa
Velkaantumisaste kauden 51 64 51 64 56
lopussa, %
Korolliset nettovelat kauden 3 553 3 688 3 553 3 688 3 730
lopussa, milj. euroa
Sijoitettu pääoma kauden 11 377 10 172 11 377 10 172 11 066
lopussa, milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa 68 39 153 172 913
Investoinnit ilman 66 38 148 171 229
yritysostoja ja
osakehankintoja, milj. euroa
Henkilöstö kauden lopussa 22 293 23 180 22 293 23 180 23 213

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

Tulos

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 2 312 miljoonaa euroa, 21 %
enemmän kuin vuoden 2009 kolmannen neljänneksen liikevaihto 1 913 miljoonaa
euroa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta aiempaa suuremmista toimitusmääristä ja
myyntihinnoista kaikilla UPM:n liiketoiminta-alueilla.

EBITDA oli 384 (334) miljoonaa euroa eli 16,6 (17,5) % liikevaihdosta.

EBITDA kasvoi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Parannuksen merkittävimmät
tekijät olivat korkeammat myyntihinnat ja suuremmat toimitusmäärät kaikilla
UPM:n liiketoiminta-alueilla sekä hankittujen Uruguayn toimintojen
sisällyttäminen konserniin.

Korkeampien myyntihintojen euromääräinen yhteisvaikutus paransi EBITDA:ta noin
108 miljoonalla eurolla. Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla
verrattuna sekä vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen että vuoden 2010 toiseen
neljännekseen. Paperien keskihinta euroina nousi noin 4 % viime vuoden
vastaavasta ajanjaksosta ja noin 3 % vuoden 2010 toisesta neljänneksestä.

Muuttuvat kustannukset kasvoivat selvästi viime vuodesta. Suurinta kustannusten
nousu oli kuidun osalta, kun ostosellun, keräyspaperin ja puuraaka-aineen
hankintakustannukset kasvoivat.

Liikevoitto oli 238 (96) miljoonaa euroa eli 10,3 (5,0) % liikevaihdosta.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 204 (131) miljoonaa euroa eli 8,8
(6,8) % liikevaihdosta.

Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä 34
miljoonaa euroa tuottoa. Tähän sisältyy 33 miljoonan euron myyntivoitto
liittyen UPM:n Pohjois-Minnesotassa omistamaan 76 000 hehtaarin metsämaan
rasitesopimukseen.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 14 miljoonaa
euroa verrattuna vertailuajanjakson 13 miljoonan euron laskuun.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli -2 (-21) miljoonaa euroa.
Joulukuusta 2009 lähtien Metsä-Botnia ei enää ole ollut UPM:n osakkuusyhtiö.

Voitto ennen veroja oli 199 (64) miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteisia eriä
voitto oli 165 (99) miljoonaa euroa. Korkokulut ja muut rahoituskulut olivat
nettona 28 (28) miljoonaa euroa. Kurssieroista ja käypien arvojen muutoksesta
aiheutui 11 miljoonan euron tappio (3 miljoonan euron tappio).

Tuloverot olivat 21 (24) miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien vaikutus
veroihin oli kulua 5 miljoonaa euroa (tuottoa 3 miljoonaa euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen voitto oli 178 (40) miljoonaa euroa ja tulos
osaketta kohti 0,34 (0,08) euroa. Ilman kertaluonteisia eriä tulos osaketta
kohti oli 0,28 (0,14) euroa.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 6 567 miljoonaa euroa, 17 % enemmän kuin vuoden
2009 vastaavan ajanjakson 5 611 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli
seurausta aiempaa suuremmista toimitusmääristä kaikilla UPM:n
liiketoiminta-alueilla.

EBITDA oli 1 025 (700) miljoonaa euroa eli 15,6 (12,5) % liikevaihdosta.

EBITDA parani selvästi viime vuodesta. Parannukseen eniten vaikuttivat
toimitusmäärien kasvu kaikilla UPM:n liiketoiminta-alueilla sekä joulukuussa
2009 hankittujen Uruguayn toimintojen sisällyttäminen konserniin.

Muuttuvat kustannukset olivat korkeammat kuin viime vuonna, vaikka puu- ja
energiakustannukset pienenivät. Puukustannukset kasvoivat vuoden 2009
loppupuoliskosta mutta pysyivät kuitenkin noin 65 miljoonaa euroa pienempinä
vertailujakson huipputasoon verrattuna. Energiakustannukset laskivat noin 54
miljoonaa euroa. Ostosellun, keräyspaperin ja muiden raaka-aineiden
hankintakustannukset sen sijaan kasvoivat.

Myyntihintojen euromääräisillä muutoksilla oli negatiivinen nettovaikutus
EBITDA:han (22 miljoonaa euroa). Paperien keskihinta euroina laski noin 3 %
viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vanerin hinnat olivat suurin piirtein
samalla tasolla kuin viime vuonna. Tarralaminaattien ja sahatavaran
keskimääräiset myyntihinnat sekä sellun ja sähkön ulkoisen myynnin
keskimääräiset hinnat nousivat.

Vertailukelpoiset kiinteät kustannukset kasvoivat noin 60 miljoonaa euroa
johtuen pääasiassa tuotantoyksikköjen korkeammista käyntiasteista.

Liikevoitto oli 548 (9) miljoonaa euroa eli 8,3 (0,2) % liikevaihdosta.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 519 (84) miljoonaa euroa eli 7,9
(1,5) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät olivat
nettona yhteensä 29 miljoonaa euroa tuottoa. Tähän sisältyy 33 miljoonan euron
myyntivoitto rasitesopimuksesta.

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla vähennettynä oli 64
miljoonaa euroa verrattuna vertailuajanjakson 8 miljoonan euroon.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 9 (-96) miljoonaa euroa.
Joulukuusta 2009 lähtien Metsä-Botnia ei enää ole ollut UPM:n osakkuusyhtiö.

Voitto ennen veroja oli 462 miljoonaa euroa (tappio 124 miljoonaa euroa). Ilman
kertaluonteisia eriä voitto oli 433 miljoonaa euroa (tappio 49 miljoonaa
euroa). Korkokulut ja muut rahoituskulut olivat nettona 81 (123) miljoonaa
euroa. Kurssieroista ja käypien arvojen muutoksesta aiheutui 6 (9) miljoonan
euron tappio.

Tuloverot olivat 45 (2) miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien vaikutus
veroihin oli tuottoa 12 (3) miljoonaa euroa.

Kauden voitto oli 417 miljoonaa euroa (tappio 126 miljoonaa euroa) ja tulos
osaketta kohti 0,80 (-0,24) euroa. Ilman kertaluonteisia eriä tulos osaketta
kohti oli 0,72 (-0,10) euroa. Liiketoiminnan kassavirta osaketta kohti oli 1,23
(1,71) euroa.

Rahoitus

Tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta ennen investointien ja rahoituksen
rahavirtoja oli 639 (889) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi 237 miljoonaa
euroa katsauskauden aikana (laski 437 miljoonaa euroa) liiketoiminnan
vilkastumisen myötä.

Velkaantumisaste 30.9.2010 oli 51 (64) %. Korolliset nettovelat olivat kauden
lopussa 3 553 (3 688) miljoonaa euroa.

UPM:n rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 30.9.2010 yhteensä 1,5
miljardia euroa. Syyskuussa 2010 UPM peruutti 825 miljoonan luottolimiitin,
jonka oli määrä erääntyä vuonna 2012. Huomioiden yhtiön rahavirran, UPM katsoi
tämänhetkisen likviditeetin olevan riittävä.

Henkilöstö

Tammi-syyskuussa UPM:n palveluksessa oli keskimäärin 22 916 henkilöä (23 826).
Vuoden alussa henkilöstön määrä oli 23 213 ja syyskuun lopussa 22 293. 920
työntekijän vähennys johtui pääasiassa Vaneri- sekä Metsä ja sahat
-liiketoiminta-alueiden rakennejärjestelyistä.

Investoinnit

Tammi-syyskuussa investointien määrä oli 153 (172) miljoonaa euroa eli 2,3
(3,1) % liikevaihdosta.

Suurin käynnissä oleva projekti on Pietarsaaren kuorimon uusiminen.
Kokonaisinvestoinniksi arvioidaan 25 miljoonaa euroa.

Keskustelut yritysjärjestelyistä Myllykoski-ryhmän kanssa

UPM vahvisti 28.9.2010 tiedotteessaan suomalaisessa talousalan lehdessä
julkaistun tiedon neuvotteluista suomalaisen painopapereita valmistavan
Myllykosken kanssa tämän Suomen, Saksan ja Yhdysvaltain toimintojen
mahdollisesta hankinnasta.

Neuvottelut jatkuvat ja keskusteluissa on merkittäviä avoimia kysymyksiä. Tämän
vuoksi ei ole varmuutta siitä, johtavatko keskustelut UPM:n, Myllykosken ja sen
rahoittajien välillä yrityskauppaan.

Osakkeet

Tammi-syyskuussa 2010 UPM:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingin pörssissä
oli 6 405 (4 382) miljoonaa euroa. Osakkeen ylin noteeraus oli 12,73 euroa
syyskuussa ja alin 7,37 euroa helmikuussa.

UPM:n osaketalletustodistuksilla (American Depositary Share, ADS) käydään
kauppaa Yhdysvaltain over-the-counter-markkinoilla (OTC).

Maaliskuun 22. päivänä 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen hankkimaan enintään 51 000 000 omaa osaketta. Valtuutus on voimassa
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja/tai yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: (i) Valtuutuksen nojalla hallitus voi
antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
enintään 25 miljoonaa kappaletta, sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan
antaa erityisten oikeuksien nojalla. (ii) Uudet osakkeet ja osakkeisiin
oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla. Valtuutus on voimassa 22.3.2013 saakka.

Valtuutuksia ei ole käytetty tähän päivään mennessä.

Yhtiöllä on neljä optiosarjaa, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään
yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön osaketta. 2005H-optioilla voidaan merkitä 3
000 000 osaketta ja 2007A-, 2007B- ja 2007C-optioilla voidaan merkitä yhteensä
15 000 000 osaketta.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia
osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2010 oli 519 970 088.
Antivaltuutuksen ja optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena
osakkeiden lukumäärä voi nousta enimmillään 562 970 088 osakkeeseen.

Kauden lopussa yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.

UPM 2007A-optio-oikeudet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 1.10.2010
alkaen.

Riita-asiat

UPM on osakkaana rakenteilla olevassa uudessa ydinvoimalaitosyksikössä,
Olkiluoto 3:ssa, osakkuusyhtiönsä Pohjolan Voima Oy:n kautta. Pohjolan Voima Oy
on Teollisuuden Voima Oy:n ("TVO") enemmistöosakas 58,28 %:n omistusosuudella.
UPM:n epäsuora osuus Olkiluoto 3:n kapasiteetista on noin 29 %. Alkuperäinen
sovittu voimalan käynnistysaika oli kesä 2009, mutta rakentaminen on
viivästynyt. AREVA-Siemens ilmoitti kesäkuussa 2010, että urakan odotetaan
valmistuvan suurimmalta osaltaan vuonna 2012, ja sähköntuotannon Olkiluoto
3:ssa arvioidaan alkavan vuonna 2013.

TVO on ilmoittanut, että AREVA-Siemensin joulukuussa 2008 toimittama
välimiesmenettelyn rahamääräinen vaatimus liittyen Olkiluoto 3:n viivästymiseen
ja siihen liittyviin kuluihin on 1,0 miljardia euroa. Vastaavasti TVO toimitti
huhtikuussa 2009 vastavaatimuksen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii
viivästymisestä ja muista virheistä toimittajan takia. TVO:n vastavaatimuksen
arvo oli noin 1,4 miljardia euroa.

YK:n kansainvälinen tuomioistuin julkaisi 20.4.2010 lopullisen päätöksensä
Uruguayn hallitusta vastaan nostetussa Uruguayn ja Argentiinan hallitusten
välisessä riita-asiassa. Uruguayssa on vireillä kaksi riita-asiaa Uruguayn
hallitusta vastaan liittyen Fray Bentosin sellutehtaaseen, ja Argentiinassa
yksi riita-asia sellutehdasta käyttävää yhtiötä vastaan.

Riskitekijät

Odotettavissa olevat päätökset ehdotettuun EU:n energiapakettiin ovat lisänneet
epävarmuutta siitä, miten ehdotetut periaatteet ja toimenpiteet tulevat
vaikuttamaan Euroopassa puuta jalostavan teollisuuden käyttämän puukuidun
hintaan ja saatavuuteen. Samalla globaali kilpailu kuidusta on jo aiheuttanut
häiriöitä kuidun saatavuuteen, minkä seurauksena hintakehitys on ollut hyvin
epävakaata.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia syyskuun 30. päivän 2010 jälkeisiä
tapahtumia

Näkymät vuoden 2010 neljännelle vuosineljännekselle

Vertailu kolmanteen vuosineljännekseen

Talouden tunnusluvut osoittavat elpymisen hidastuvan Euroopassa ja heikon
kasvun jatkuvan Yhdysvalloissa. Näiden odotetaan rajoittavan kysynnän
palautumista ja investointien elpymistä. Vahvan talouskasvun odotetaan jatkuvan
kehittyvillä markkinoilla, mikä puolestaan on johtanut keskeisten hyödykkeiden
kysynnän voimakkaaseen kasvuun ja korkeampiin hintoihin.

Sähköntuotannon määrän arvioidaan kasvavan. Tämänhetkisten termiinikauppojen ja
Nordpoolin termiinihintojen perusteella sähkön keskihinnan arvioidaan olevan
hieman vertailujaksoa korkeampi.

Sellun keskihinnan arvioidaan laskevan. Sellun dollarihintojen ei odoteta
olennaisesti muuttuvan. Dollarin heikentyminen laskee sellun eurohintoja.
Toimitusmäärien odotetaan pysyvän nykytasolla.

Puuraaka-aineen hinta nousee. Tukki- ja kuitupuun hankintahinnat ovat pysyneet
korkealla huolimatta Suomen elokuisten myrskytuhojen aiheuttamasta tilapäisestä
tarjonnan kasvusta. Sahatavaran toimitusten arvioidaan pysyvän nykytasolla,
mutta keskihinnan odotetaan hieman laskevan.

Paperin euromääräisen keskihinnan ja paperitoimitusten määrän odotetaan pysyvän
ennallaan. Paperin hinnan arvioidaan nousevan laskutusvaluutoissa, mutta
vastaavasti dollarin heikkeneminen laskee euromääräistä keskihintaa.
Markkinatasapaino on parantunut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. UPM
pyrkii nostamaan hintoja kaikissa uusissa sopimuksissa kompensoidakseen
nousseita raaka-ainekustannuksia.

Tarralaminaattien kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan päämarkkinoilla, vaikkakin
aiempaa maltillisemmin. Hintojen odotetaan nousevan. Voimakkaat
kustannuspaineet jatkuvat ja vaikuttavat ainakin tilapäisesti myyntikatteisiin.

Vanerin toimitusmäärien ja hinnan odotetaan säilyvän nykytasolla.
Liiiketoimintanäkymät vanerin teollisissa loppukäytöissä ovat parantuneet.

Euromääräisten myyntihintojen ja toimitusmäärien arvioidaan pysyvän koko
konsernin osalta samalla tasolla kuin kolmannella vuosineljänneksellä.
Muuttuvien kustannusten nousu jatkuu. Arvio vuoden 2010 liikevoitosta ilman
kertaluonteisia eriä pysyy ennallaan.

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET

Energia
Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q1-Q3/
2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2010


Liikevaihto, milj. euroa 124 116 174 128 108 100 136 414
EBITDA, milj. euroa 1) 48 39 79 57 35 41 57 166
% liikevaihdosta 38,7 33,6 45,4 44,5 32,4 41,0 41,9 40,1
Osuus osakkuus- ja -3 6 4 -8 -24 -4 -4 7
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset, -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -4
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa 44 44 81 47 10 36 51 169
% liikevaihdosta 35,5 37,9 46,6 36,7 9,3 36,0 37,5 40,8
Kertaluonteiset erät, milj. - - - -1 -17 - - -
euroa 2)
Liikevoitto ilman 44 44 81 48 27 36 51 169
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta 35,5 37,9 46,6 37,5 25,0 36,0 37,5 40,8
Toimitukset, sähkö, 1 000 2 276 2 303 2 411 2 277 2 103 1 999 2 486 6 990
MWh
Q1-Q3/ Q1-Q4/
2009 2009

Liikevaihto, milj. euroa 344 472
EBITDA, milj. euroa 1) 133 190
% liikevaihdosta 38,7 40,3
Osuus osakkuus- ja -32 -40
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset, -4 -6
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa 97 144
% liikevaihdosta 28,2 30,5
Kertaluonteiset erät, milj. -17 -18
euroa 2)
Liikevoitto ilman 114 162
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta 33,1 34,3
Toimitukset, sähkö, 1 000 6 588 8 865
MWh

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät liittyvät osakkuusyhtiö Pohjolan Voiman
kahden voimalaitoksen arvonalennuksiin.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 44 miljoonaa euroa, 17 miljoonaa
euroa enemmän kuin viime vuonna (27 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 15 %
124 (108) miljoonaan euroon, josta 31 (24) miljoonaa euroa oli myyntiä
konsernin ulkopuolelle. Vuosineljänneksen sähkön myynti oli 2,3 (2,1) TWh.
Vesivoiman tuotanto oli 24 % suurempi kuin viime vuonna.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 169 (114) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 20 % 414 (344) miljoonaan euroon, josta 160 (97) miljoonaa
euroa oli myyntiä konsernin ulkopuolelle. Sähkön myynti oli 7,0 (6,6) TWh.

Kannattavuus parani viimevuotisesta sähkön korkeamman myyntihinnan ja
myyntimäärän ansiosta. Keskimääräinen sähkön myyntihinta nousi lähes 16 % ja
oli 49,9 (43,1) euroa/MWh. Lauhde- ja vesivoiman tuotanto kasvoi verrattuna
viime vuoteen.

Markkinat

Sähkön keskimääräinen tukkuhinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä vuoden
ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 50,0 (34,5) euroa/MWh, 45 % korkeampi
kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hintakehityksen taustalla on
normaalia heikompi vesitilanne ja kasvava teollinen sähkönkulutus.

Öljyn ja hiilen markkinahinnat olivat korkeammat viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta oli 30. syyskuuta
15,4 euroa tonnilta eli 14 % korkeampi kuin vastaavana ajankohtana viime
vuonna. Syyskuun lopussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 19 %
(-22,3 TWh) alle vastaavan ajankohdan pitkän aikavälin keskiarvon.

Loppuvuoden termiinisopimusten hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä oli 30.
syyskuuta 50,5 (31,4) euroa/MWh, 61 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavana
ajankohtana.

Sellu
Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q1-Q3/
2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2010

Liikevaihto, milj. euroa 489 455 341 226 156 132 139 1 285
EBITDA, milj. euroa 1) 239 199 120 53 8 -24 -55 558
% liikevaihdosta 48,9 43,7 35,2 23,5 5,1 -18,2 -39,6 43,4
Biologisten hyödykkeiden -2 - - -1 - - - -2
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja - - - 7 4 -16 -47 -
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa 3)
Poistot ja arvonalentumiset, -38 -37 -36 -24 -21 -20 -20 -111
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa 199 163 83 35 -9 -60 -122 445
% liikevaihdosta 40,7 35,8 24,3 15,5 -5,8 -45,5 -87,8 34,6
Kertaluonteiset erät, milj. - 1 -1 - - - -29 -
euroa 2)
Liikevoitto ilman 199 162 84 35 -9 -60 -93 445
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta 40,7 35,6 24,6 15,5 -5,8 -45,5 -66,9 34,6
Toimitukset, sellu, 1 000 t 752 768 700 550 446 391 372 2 220

Q1-Q3/ Q1-Q4/
2009 2009

Liikevaihto, milj. euroa 427 653
EBITDA, milj. euroa 1) -71 -18
% liikevaihdosta -16,6 -2,8
Biologisten hyödykkeiden - -1
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja -59 -52
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa 3)
Poistot ja arvonalentumiset, -61 -85
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa -191 -156
% liikevaihdosta -44,7 -23,9
Kertaluonteiset erät, milj. -29 -29
euroa 2)
Liikevoitto ilman -162 -127
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta -37,9 -19,4
Toimitukset, sellu, 1 000 t 1 209 1 759

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät 29 miljoonaa euroa liittyvät osakkuusyhtiö
Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan sulkemiseen.
3) Tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsauksen taseessa 30.6.2009 UPM on ryhmitellyt
luovutettavan 30 % osuuden Botnian kirjanpitoarvosta myytävänä oleviksi
varoiksi. Tämän seurauksena UPM ei heinäkuusta 2009 lähtien ole sisällyttänyt
luovutettavan Botnian toiminnon osuutta osuuteen osakkuusyhtiön tuloksesta.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Joulukuussa 2009 Fray Bentosin sellutehdas sekä eukalyptuksen viljelyyn
erikoistunut Forestal Oriental -yhtiö Uruguayssa on sisällytetty
Sellu-liiketoiminta-alueeseen, eikä Metsä-Botnia ei enää ole UPM:n
osakkuusyhtiö.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 199 miljoonaa euroa (tappio 9
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 489 (156) miljoonaan euroon ja toimitukset
752 000 (446 000) tonniin.

Kannattavuus parani viimevuotisesta sellun myyntihintojen ja myyntimäärien
kasvun ansiosta.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 445 miljoonaa euroa (tappio 162
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 1 285 (427) miljoonaan euroon ja
toimitukset 2 220 000 (1 209 000) tonniin.

Kannattavuus parani merkittävästi viimevuotisesta sellun myyntihintojen ja
myyntimäärien kasvun ansiosta. Ulkoisen myynnin osuus oli 23 % liikevaihdosta.
Puukustannukset laskivat.

Markkinat

Sellun hinnat nousivat maailmanmarkkinoilla tuntuvasti elokuuhun asti kireän
markkinatasapainon takia, mutta tasaantuivat sitten ja alkoivat laskea hieman
kauden loppua kohti kiinalaisten ostajien vähentäessä selluostojaan
merkittävästi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä.

Vuoden alkupuoliskolla sellun maailmanlaajuinen tarjonta väheni tilapäisesti
Chilen maanjäristyksen ja muiden satunnaisten tarjonnan rajoitteiden
seurauksena. Kesällä sellun tarjonta palasi normaaliksi.

Sellun maailmanlaajuiset toimitukset vähenivät hieman viime vuoteen verrattuna.
Kiinaan suuntautuvat toimitukset laskivat merkittävästi viimevuotisesta,
etenkin kolmannella neljänneksellä, mutta toimitukset muille markkinoille
kasvoivat. Sellun tuottajien varastot palasivat normaalille tasolle vuoden 2010
kolmannella neljänneksellä.

Keskimääräinen havupuusellun (NBSK) markkinahinta euroina oli 705 (454)
euroa/tonni, 55 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Jakson
lopussa havupuusellun markkinahinta oli 725 euroa/tonni.

Keskimääräinen lehtipuusellun (BHKP) markkinahinta euroina nousi lähes 66 %
vuoden takaisesta ja oli 640 (385) euroa/tonni. Jakson lopussa lehtipuusellun
markkinahinta oli 649 euroa/tonni.

Metsä ja sahat
Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q1-Q3/
2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2010

Liikevaihto, milj. euroa 387 393 339 348 295 309 385 1 119
EBITDA, milj. euroa 1) 18 26 3 30 24 -15 -15 47
% liikevaihdosta 4,7 6,6 0,9 8,6 8,1 -4,9 -3,9 4,2
Biologisten hyödykkeiden 16 31 19 10 -13 10 11 66
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja 2 1 1 1 -1 1 1 4
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset, -5 -6 -4 -11 -4 -14 -5 -15
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa 68 52 19 21 6 -18 -18 139
% liikevaihdosta 17,6 13,2 5,6 6,0 2,0 -5,8 -4,7 12,4
Kertaluonteiset erät, milj. 37 - - -14 1 -8 -10 37
euroa 2)
Liikevoitto ilman 31 52 19 35 5 -10 -8 102
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta 8,0 13,2 5,6 10,1 1,7 -3,2 -2,1 9,1
Toimitukset, sahatavara, 428 504 371 413 355 366 363 1 303
1000 m3

Q1-Q3/ Q1-Q4/
2009 2009

Liikevaihto, milj. euroa 989 1 337
EBITDA, milj. euroa 1) -6 24
% liikevaihdosta -0,6 1,8
Biologisten hyödykkeiden 8 18
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja 1 2
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset, -23 -34
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa -30 -9
% liikevaihdosta -3,0 -0,7
Kertaluonteiset erät, milj. -17 -31
euroa 2)
Liikevoitto ilman -13 22
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta -1,3 1,6
Toimitukset, sahatavara, 1 084 1 497
1000 m3

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 33
miljoonan euron myyntivoitto rasitesopimuksesta Minnesotassa. Muut
kertaluonteiset erät, 4 miljoonaa euroa, liittyvät myyntivoittoon ja varausten
peruutuksiin Suomen sahojen rakennejärjestelyistä. Vuoden 2009 neljännen
neljänneksen kertaluonteiset erät 14 miljoonaa euroa, johon sisältyy
arvonalennuksia 5 miljoonaa euroa, liittyvät Suomen Sahaliiketoimintojen
rakennejärjestelyihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin
sisältyy 8 miljoonan euron arvonalennus puunhankinnassa. Vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen kertaluonteiset erät, 10 miljoonaa euroa, liittyvät
Miramichin metsä- ja sahatoimintojen omaisuuden myynnistä aiheutuneisiin
tappioihin.


Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 31 (5) miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi 31 % 387 (295) miljoonaan euroon. Sahatavaran toimitusmäärät nousivat 21
% ja olivat 428 000 (355 000) kuutiometriä.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 16 (-13)
miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys
oli 35 (11) miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista
metsistä hakatun puun osalta olivat 19 (24) miljoonaa euroa.

Myrskyt aiheuttivat tuhoja vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana UPM:n
omissa metsissä Suomessa. Kaatuneiden puiden määräksi arvioidaan noin 700 000
kuutiometriä. Suurin osa kaatuneista puista korjataan kuluvan vuoden loppuun
mennessä.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 102 miljoonaa euroa (tappio 13
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 13 % 1 119 (989) miljoonaan euroon.
Sahatavaran toimitusmäärät kasvoivat 20 % ja olivat 1 303 000 (1 084 000)
kuutiometriä.

Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta pääosin sahatavaran
suurempien toimitusmäärien ja korkeampien keskihintojen ansiosta.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 66 (8)
miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys
oli 128 (46) miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista
metsistä hakatun puun osalta olivat 62 (38) miljoonaa euroa.

Markkinat

Puun ostomäärät palasivat lähelle pitkän aikavälin keskiarvoa jakson loppua
kohti tultaessa. Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana puuostot Suomen
puumarkkinoilla olivat 22,1 miljoonaa kuutiometriä, joka oli neljä kertaa
enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Puumarkkinoita
vilkastuttivat osaltaan lisäksi Suomessa loppukesän myrskytuhot ja valtion
kuluvan vuoden loppuun asti myöntämät verohelpotukset.

Kuitu- ja tukkipuun markkinahinnat nousivat Suomessa vuotta aiemmasta yli
pitkän aikavälin keskihintojen. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana puun
markkinahinnat laskivat tilapäisesti myrskytuhojen aiheuttaman lisääntyneen
tarjonnan vuoksi, mutta nousivat jakson lopussa takaisin myrskyjä edeltäneelle
hintatasolle.

Havusahatavaran kysyntä Euroopassa oli edelleen heikko rakentamisen matalan
aktiviteetin takia. Markkinat hidastuivat vuoden 2010 kolmannen neljänneksen
aikana kesän kausiluonteisen nousun jälkeen. Kausivaihtelu aiheutti kysynnän
heikkenemisen vientimarkkinoilla jakson loppua kohti tultaessa.

Paperi
Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q1-Q3/
2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2010

Liikevaihto, milj. euroa 1 672 1 540 1 401 1 558 1 454 1 388 1 367 4 613
EBITDA, milj. euroa 1) 67 72 75 221 274 247 187 214
% liikevaihdosta 4,0 4,7 5,4 14,2 18,8 17,8 13,7 4,6
Osuus osakkuus- ja - - - 1 - -1 -1 -
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset, -131 -130 -136 -140 -142 -147 -149 -397
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa -71 -57 -69 74 126 85 60 -197
% liikevaihdosta -4,2 -3,7 -4,9 4,7 8,7 6,1 4,4 -4,3
Kertaluonteiset erät, milj. -7 4 -8 -8 -6 -10 23 -11
euroa 2)
Liikevoitto ilman -64 -61 -61 82 132 95 37 -186
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta -3,8 -4,0 -4,4 5,3 9,1 6,8 2,7 -4,0
Toimitukset, sanoma- ja 1 633 1 446 1 364 1 576 1 464 1 323 1 304 4 443
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Toimitukset, hieno- ja 947 994 937 945 872 813 724 2 878
erikoispaperit, 1 000 t
Paperin toimitukset yhteensä, 2 580 2 440 2 301 2 521 2 336 2 136 2 028 7 321
1 000 t
Q1-Q3/ Q1-Q4/
2009 2009

Liikevaihto, milj. euroa 4 209 5 767
EBITDA, milj. euroa 1) 708 929
% liikevaihdosta 16,8 16,1
Osuus osakkuus- ja -2 -1
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset, -438 -578
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa 271 345
% liikevaihdosta 6,4 6,0
Kertaluonteiset erät, milj. 7 -1
euroa 2)
Liikevoitto ilman 264 346
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta 6,3 6,0
Toimitukset, sanoma- ja 4 091 5 667
aikakauslehtipaperit, 1 000t
Toimitukset, hieno- ja 2 409 3 354
erikoispaperit, 1 000 t
Paperin toimitukset yhteensä, 6 500 9 021
1 000 t

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät liittyvät
rakennejärjestelyihin. Vuoden 2010 toisen neljänneksen kertaluonteiset erät
sisältävät arvonalennusten palautuksia 3 miljoonaa euroa. Muut vuoden
ensimmäisen ja toisen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät lähinnä
rakennejärjestelyihin liittyviä henkilöstökuluja. Vuoden 2009 neljännen ja
kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät 8 ja 6 miljoonaa euroa liittyvät
rakennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen
kertaluonteisiin eriin sisältyy 9 miljoonaa euroa Nordlandin paperitehtaan
henkilöstövähennyksiin liittyviä kuluja, 4 miljoonaa euroa arvonalennusten
palautuksia sekä 5 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja. Vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 31 miljoonaa euroa
tuottoa Miramichin entisen paperitehtaan omaisuuden myyntiin liittyen sekä 8
miljoonaa euroa rakennejärjestelykuluja.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 64 miljoonaa euroa (voitto 132
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 1 672 (1 454) miljoonaa euroa. Paperin
toimitukset nousivat 10 % ja olivat 2 580 000 (2 336 000) tonnia. Sanoma- ja
aikakauslehtipaperien toimitukset kasvoivat 12 % viime vuodesta. Hieno- ja
erikoispaperitoimitukset kasvoivat 9 %. Toimitukset kasvoivat etenkin
Pohjois-Amerikassa. Euroopassa toimitusmäärät kasvoivat yleisen
markkinakehityksen mukaisesti.

Paperi-liiketoiminta-alueen liiketulos oli tappiollinen, sillä
kuitukustannukset kasvoivat tuntuvasti viimevuotisesta.

Korkeammat paperin hinnat ja suuremmat toimitusmäärät vaikuttivat
liiketulokseen myönteisesti. Paperitoimitusten keskihinta euroiksi muunnettuna
oli 4 % korkeampi kuin vertailuajanjaksolla. Vuoden 2010 toiseen neljännekseen
verrattuna paperin keskihinta nousi noin 3 %. Kaikkien paperilaatujen hinnat
nousivat.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 186 miljoonaa euroa (voitto 264
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 4 613 (4 209) miljoonaa euroa. Paperin
toimitukset nousivat 13 % ja olivat 7 321 000 (6 500 000) tonnia. Sanoma- ja
aikakauslehtipaperien toimitukset kasvoivat 9 % ja hieno- ja erikoispaperien
toimitukset 19 % viime vuodesta. Toimitusmäärät kasvoivat kaikilla
päämarkkinoilla.

Paperi-liiketoiminta-alueen liiketulos oli tappiollinen, koska
kuitukustannukset nousivat huomattavasti ja paperin hinnat laskivat viime
vuoden vastaavasta jaksosta. Paperitoimitusten keskihinta euroiksi muunnettuna
oli 3 % alempi kuin vertailuajanjaksolla.

Paperin toimitusten kasvu paransi liikevoittoa.

Markkinat

Sanoma- ja aikakauslehtipaperien kysyntä Euroopassa kasvoi 4 % ja hienopaperien
kysyntä 7 % viimevuotisesta. Pohjois-Amerikassa aikakauslehtien kysyntä oli 6 %
suurempi kuin vuosi sitten. Aasiassa hienopaperien kysyntä kasvoi.
Erikoispaperien kysyntä kasvoi kaikilla päämarkkinoilla.

Euroopassa aikakauslehtipaperin hinnat laskivat vuoden alussa, mutta nousivat
kolmannella neljänneksellä. Aikakauslehtipaperien hinnat euroina olivat
ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana keskimäärin 7 % alemmat kuin viime
vuonna. Myös sanomalehtipaperin hinnat laskivat vuoden alussa ja olivat
keskimäärin 17 % alemmat kuin vuotta aiemmin. Hienopaperin hinnat nousivat koko
jakson ajan ja olivat keskimäärin 4 % korkeammat kuin viime vuonna.
Erikoispaperien hinnat nousivat viime vuodesta.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin keskihinnat Yhdysvaltain dollareina
olivat 7 % alemmat viimevuotiseen verrattuna. Aasiassa hienopaperien
markkinahinnat nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja laskivat hieman
kolmannella neljänneksellä.

Tarrat
Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q1-Q3/
2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2010

Liikevaihto, milj. euroa 284 280 260 252 242 226 223 824
EBITDA, milj. euroa 1) 33 34 31 25 29 18 6 98
% liikevaihdosta 11,6 12,1 11,9 9,9 12,0 8,0 2,7 11,9
Poistot ja arvonalentumiset, -8 -10 -7 -8 -9 -11 -9 -25
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa 25 24 24 16 18 4 -3 73
% liikevaihdosta 8,8 8,6 9,2 6,3 7,4 1,8 -1,3 8,9
Kertaluonteiset erät, milj. 1 - 1 -1 -2 -5 - 2
euroa 2)
Liikevoitto ilman 24 24 23 17 20 9 -3 71
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta 8,5 8,6 8,8 6,7 8,3 4,0 -1,3 8,6

Q1-Q3/ Q1-Q4/
2009 2009

Liikevaihto, milj. euroa 691 943
EBITDA, milj. euroa 1) 53 78
% liikevaihdosta 7,7 8,3
Poistot ja arvonalentumiset, -29 -37
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa 19 35
% liikevaihdosta 2,7 3,7
Kertaluonteiset erät, milj. -7 -8
euroa 2)
Liikevoitto ilman 26 43
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta 3,8 4,6

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kertaluonteiset erät liittyvät arvonalennusten palautuksiin.
Vuoden 2009 neljännen ja kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät liittyvät
rakennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen
kertaluonteiset erät sisältävät 2 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 3
miljoonaa euroa muita rakennemuutoskuluja.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 24 (20) miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi 17 % 284 (242) miljoonaan euroon.

Kannattavuus parani hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Tarralaminaattien toimitusmäärät ja myyntihinnat nousivat viimevuotisista.
Raaka-ainekustannukset olivat korkeammat.

Myyntihinnat nousivat vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä toiseen
neljännekseen verrattuna, mikä ei kuitenkaan riittänyt useimmilla alueilla
kompensoimaan täysin raaka-ainekustannusten nousua.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 71 (26) miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi 19 % 824 (691) miljoonaan euroon.

Kannattavuus parani selvästi viimevuotisesta pääasiassa myyntimäärien kasvun
ansiosta. Tarralaminaattien toimitusmäärät kasvoivat viimevuotisista kaikilla
alueilla. Toimitusmäärien kasvu oli suurinta Itä-Euroopassa ja Aasiassa.
Keskimääräiset myyntihinnat nousivat viime vuodesta.

Markkinat

Tarralaminaattien kysyntä kasvoi huomattavasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla
verrattuna viime vuoden vastaavan jakson alhaiseen tasoon. Kysyntä jatkoi
kasvua myös vuoden kolmannella neljänneksellä, vaikkakin aiempaa hitaammin.

Kysynnän kasvu on jatkunut voimakkaana Itä-Euroopassa, Aasian-Tyynenmeren
alueella ja Latinalaisessa Amerikassa. Kypsillä markkinoilla Länsi-Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa kysyntä elpyi lähes taantumaa edeltäneelle tasolle.

Vaneri
Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q1-Q3/
2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2010

Liikevaihto, milj. euroa 83 97 76 81 73 77 75 256
EBITDA, milj. euroa 1) 2 2 -2 3 -5 -5 -23 2
% liikevaihdosta 2,4 2,1 -2,6 3,7 -6,8 -6,5 -30,7 0,8
Poistot ja arvonalentumiset, -5 -5 -5 -12 -5 -5 -5 -15
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa -4 -1 -7 -33 -10 -10 -29 -12
% liikevaihdosta -4,8 -1,0 -9,2 -40,7 -13,7 -13,0 -38,7 -4,7
Kertaluonteiset erät, milj. -1 2 - -30 - - -1 1
euroa 2)
Liikevoitto ilman -3 -3 -7 -3 -10 -10 -28 -13
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta -3,6 -3,1 -9,2 -3,7 -13,7 -13,0 -37,3 -5,1
Toimitukset, vaneri, 1 000 156 182 140 150 143 141 133 478
m3
Q1-Q3/ Q1-Q4/
2009 2009

Liikevaihto, milj. euroa 225 306
EBITDA, milj. euroa 1) -33 -30
% liikevaihdosta -14,7 -9,8
Poistot ja arvonalentumiset, -15 -27
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa -49 -82
% liikevaihdosta -21,8 -26,8
Kertaluonteiset erät, milj. -1 -31
euroa 2)
Liikevoitto ilman -48 -51
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta -21,3 -16,7
Toimitukset, vaneri, 1 000 417 567
m3

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kertaluonteiset tuotot liittyvät pääosin omaisuuden myyntiin
Suomessa. Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 6
miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 24 miljoonaa euroa muita
rakennejärjestelyistä aiheutuneita kuluja.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 3 miljoonaa euroa (tappio 10
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 14 % 83 (73) miljoonaan euroon, kun
vaneritoimitukset kasvoivat 9 % ja olivat 156 000 (143 000) kuutiometriä.
Myyntihinnat nousivat.

Vaneri-liiketoiminta-alueen liiketappio pieneni viimevuotisesta pääosin
korkeampien myyntihintojen ja toimitusmäärien kasvun ansiosta.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 13 miljoonaa euroa (tappio 48
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 14 % 256 (225) miljoonaan euroon, kun
vaneritoimitukset kasvoivat 15 % ja olivat 478 000 (417 000) kuutiometriä.

Vaneri-liiketoiminta-alueen liiketappio pieneni viimevuotisesta pääosin
toimitusmäärien kasvun ansiosta. UPM:n toimitusmäärien kasvuun vaikuttivat
rajoitteet joidenkin Chilen ja Venäjän toimittajien tarjonnassa. Muuttuvat
kustannukset laskivat vuotta aiemmasta.

Vanerin myyntihinnat olivat korkeammat kuin vuoden alkupuoliskolla. Vanerin
keskimääräiset myyntihinnat pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Markkinat

Euroopassa vanerin kysyntä kasvoi tammi-syyskuussa viime vuoteen verrattuna.
Kysyntä alkoi parantua teollisten loppukäyttöjen osalta, mutta rakentamisen
elpyminen jatkui heikkona.

Vanerin markkinahinnat pysyivät yleisesti ottaen matalina vuoden ensimmäisen
yhdeksän kuukauden aikana, vaikka hinnat nousivat kolmannella neljänneksellä.

Muu toiminta
Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q1-Q3/
2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2010

Liikevaihto, milj. euroa 45 51 40 35 21 21 34 136
EBITDA, milj. euroa 1) -23 -19 -18 -27 -31 -24 -29 -60
Osuus osakkuus- ja -1 1 -2 - - -2 -2 -2
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset, -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -8
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa -23 -22 -24 -34 -45 -29 -34 -69
Kertaluonteiset erät, milj. 4 -3 -1 -6 -11 - - -
euroa 2)
Liikevoitto ilman -27 -19 -23 -28 -34 -29 -34 -69
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
Q1-Q3/ Q1-Q4/
2009 2009

Liikevaihto, milj. euroa 76 111
EBITDA, milj. euroa 1) -84 -111
Osuus osakkuus- ja -4 -4
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset, -9 -12
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa -108 -142
Kertaluonteiset erät, milj. -11 -17
euroa 2)
Liikevoitto ilman -97 -125
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen kertaluonteiset tuotot liittyvät pääosin
omaisuuden myyntiin Suomessa. Vuoden 2010 muut kertaluonteiset erät liittyvät
rakennejärjestelyihin. Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät
sisältävät 2 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 4 miljoonaa euroa muita
lopetettuihin toimintoihin liittyviä kuluja. Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen
kertaluonteiset erät 11 miljoonaa euroa liittyvät pääosin lopetettujen
teollisuuslaitosten kiinteistöihin Suomessa.

Muu toiminta sisältää konsernin kehitysyksiköt (RFID-tunnisteet,
puumuovikomposiittiyksikkö UPM ProFi ja biopolttoaineet), logistiikkapalvelut
ja konsernihallinnon.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 27 miljoonaa euroa (tappio 34
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 45 (21) miljoonaa euroa.
Kehitysyksikköjen liiketappio oli pienempi kuin vuotta aiemmin.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 69 miljoonaa euroa (tappio 97
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 136 (76) miljoonaa euroa.
Kehitysyksikköjen liiketappio oli pienempi kuin vuotta aiemmin.

Helsinki, lokakuun 28. päivänä 2010

UPM-Kymmene Oyj

Hallitus


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Konsernin tuloslaskelma

Milj. Q3/ Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q4/
euroa 2010 2009 2010 2009 2009

Liikevaihto 2 312 1 913 6 567 5 611 7 719
Liiketoiminnan muut tuotot 42 5 68 29 47
Liiketoiminnan kulut -1 938 -1 603 -5 585 -4 964 -6 774
Biologisten hyödykkeiden 14 -13 64 8 17
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja -2 -21 9 -96 -95
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset -190 -185 -575 -579 -779
Liikevoitto/tappio 238 96 548 9 135

Voitot myytävissä olevista - -1 1 -1 -1
osakkeista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen -11 -3 -6 -9 -9
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut, -28 -28 -81 -123 62
netto
Voitto/tappio ennen veroja 199 64 462 -124 187

Tuloverot -21 -24 -45 -2 -18
Kauden voitto/tappio 178 40 417 -126 169

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 178 40 417 -126 169
Määräysvallattomille - - - - -
omistajille
178 40 417 -126 169

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta
voitosta/tappiosta laskettu
osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen 0,34 0,08 0,80 -0,24 0,33
tulos, euroa
Laimennusvaikutuksella 0,34 0,08 0,80 -0,24 0,33
oikaistu osakekohtainen
tulos, euroa

Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj. Q3/ Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q4/
euroa 2010 2009 2010 2009 2009

Kauden voitto/tappio 178 40 417 -126 169

Kauden muut laajan tuloksen
erät, veroilla vähennettynä
Muuntoerot -317 -16 182 50 165
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn 50 -17 -38 -37 -56
nettosijoituksen suojaus
Rahavirran suojaukset 55 18 -24 9 -4
Myytävissä olevat 2 - 7 - 21
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun 1 -2 3 -10 30
laajan tuloksen eristä
Kauden muut laajan tuloksen -209 -17 130 12 156
erät, veroilla vähennettynä
Kauden laaja tulos yhteensä -31 23 547 -114 325

Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -31 23 547 -114 325
Määräysvallattomille - - - - -
omistajille
-31 23 547 -114 325

Lyhennetty konsernin tase

Milj. euroa 30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 024 933 1 017
Muut aineettomat 436 390 423
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset 5 894 5 253 6 192
käyttöomaisuushyödykkeet
Biologiset hyödykkeet 1 347 1 126 1 293
Osuudet osakkuus- ja 567 801 553
yhteisyrityksissä
Laskennalliset verosaamiset 340 244 287
Muut pitkäaikaiset varat 973 644 816
10 581 9 391 10 581
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 320 1 011 1 112
Myyntisaamiset ja muut 1 636 1 460 1 474
saamiset
Rahavarat 484 367 438
3 440 2 838 3 024
Myytävänä oleviksi - 327 -
luokitellut varat
Varat yhteensä 14 021 12 556 13 605
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 890 890 890
Arvonmuutos- ja muut 111 -155 -23
rahastot
Sijoitetun vapaan oman 1 145 1 145 1 145
pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat 4 758 3 908 4 574
6 904 5 788 6 586
Määräysvallattomien 16 14 16
omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 6 920 5 802 6 602

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 631 590 608
Korolliset velat 4 034 3 941 4 164
Muut pitkäaikaiset velat 636 595 660
5 301 5 126 5 432

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset 423 429 300
velat
Ostovelat ja muut velat 1 377 1 199 1 271
1 800 1 628 1 571
Velat yhteensä 7 101 6 754 7 003
Oma pääoma ja velat yhteensä 14 021 12 556 13 605

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa Osake- Muunto- Arvon-
pääoma erot muutos
ja muut
rahastot

Oma pääoma 1.1.2009 890 -295 130
Kauden voitto/tappio - - -
Muuntoerot - 50 -
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn - -37 -
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset, - - 9
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat - - -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun - -15 -
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos - -2 9
Osakeperusteisten maksujen - - 3
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko - - -
Muut erät - - -
Liiketoimet omistajien - - 3
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2009 890 -297 142

Oma pääoma 1.1.2010 890 -164 141
Kauden voitto/tappio - - -
Muuntoerot - 182 -
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn - -38 -
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset, - - -24
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat - - 7
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun - - -
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos - 144 -17
Osakeperusteisten maksujen - - 7
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko - - -
Muut erät - - -
Liiketoimet omistajien - - 7
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2010 890 -20 131


Milj. euroa Sijoitetun Kertyneet Yhteensä
vapaan voitto-
oman varat
pääoman
rahasto

Oma pääoma 1.1.2009 1 145 4 236 6 106
Kauden voitto/tappio - -126 -126
Muuntoerot - - 50
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn - - -37
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset, - - 9
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat - - -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun - 5 -10
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos - -121 -114
Osakeperusteisten maksujen - - 3
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko - -208 -208
Muut erät - 1 1
Liiketoimet omistajien - -207 -204
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2009 1 145 3 908 5 788

Oma pääoma 1.1.2010 1 145 4 574 6 586
Kauden voitto/tappio - 417 417
Muuntoerot - - 182
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn - - -38
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset, - - -24
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat - - 7
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun - 3 3
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos - 420 547
Osakeperusteisten maksujen - - 7
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko - -234 -234
Muut erät - -2 -2
Liiketoimet omistajien - -236 -229
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2010 1 145 4 758 6 904


Määräys- Oma
vallatto- pääoma
mien yhteensä
omistajien
osuus
Milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2009 14 6 120
Kauden voitto/tappio - -126
Muuntoerot - 50
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn - -37
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset, - 9
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat - -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun - -10
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos - -114
Osakeperusteisten maksujen - 3
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko - -208
Muut erät - 1
Liiketoimet omistajien - -204
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2009 14 5 802

Oma pääoma 1.1.2010 16 6 602
Kauden voitto/tappio - 417
Muuntoerot - 182
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn - -38
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset, - -24
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat - 7
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun - 3
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos - 547
Osakeperusteisten maksujen - 7
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko - -234
Muut erät - -2
Liiketoimet omistajien - -229
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2010 16 6 920

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

Milj. Q1-Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q4/
euroa 2010 2009 2009

Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio 417 -126 169
Oikaisut 552 735 772
Käyttöpääoman muutos -237 437 532
Liiketoiminnasta kertyneet 732 1 046 1 473
rahavirrat
Nettorahoituskulut -67 -135 -183
Maksetut verot -26 -22 -31
Liiketoiminnan 639 889 1 259
nettorahavirrat

Investointien rahavirrat
Yritysostot ja -4 - -586
osakehankinnat
Käyttöomaisuusinvestoinnit -150 -191 -236
Omaisuuden myynnit ja muut 49 36 608
investointien rahavirrat
Investointien -105 -155 -214
nettorahavirrat

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen ja -261 -489 -732
muiden rahoituserien muutos
Maksetut osingot -234 -208 -208
Rahoituksen nettorahavirrat -495 -697 -940

Rahavarojen muutos 39 37 105

Rahavarat tilikauden alussa 438 330 330
Rahavarojen muuntoero 7 - 3
Rahavarojen muutos 39 37 105
Rahavarat tilikauden lopussa 484 367 438

Tiedot vuosineljänneksittäin

Milj. Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/
euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009

Liikevaihto 2 312 2 216 2 039 2 108 1 913 1 841
Liiketoiminnan muut tuotot 42 17 9 18 5 7
Liiketoiminnan kulut -1 938 -1 877 -1 770 -1 810 -1 603 -1 627
Biologisten hyödykkeiden 14 31 19 9 -13 10
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja -2 8 3 1 -21 -22
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset -190 -192 -193 -200 -185 -201
Liikevoitto/tappio 238 203 107 126 96 8
Voitot myytävissä olevista - 1 - - -1 -
sijoituksista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen -11 4 1 - -3 3
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut, -28 -27 -26 185 -28 -37
netto
Voitto/tappio ennen veroja 199 181 82 311 64 -26
Tuloverot -21 -12 -12 -16 -24 18
Kauden voitto/tappio 178 169 70 295 40 -8
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 178 169 70 295 40 -8
Määräysvallattomille - - - - - -
omistajille
178 169 70 295 40 -8
Laimentamaton osakekohtainen 0,34 0,33 0,13 0,57 0,08 -0,02
tulos, euroa
Laimennettu osakekohtainen 0,34 0,33 0,13 0,57 0,08 -0,02
tulos, euroa
Tulos per osake ilman 0,28 0,29 0,15 0,21 0,14 0,03
kertaluonteisia eriä, euroa
Keskimääräinen osakemäärä, 519 970 519 970 519 970 519 958 519 954 519 954
laimentamaton (1 000)
Keskimääräinen osakemäärä, 521 742 521 333 520 018 518 876 521 036 519 954
laimennettu (1 000)
Kertaluonteisia eriä 34 4 -9 -60 -35 -23
liikevoitossa/tappiossa
Liikevoitto/tappio ilman 204 199 116 186 131 31
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta 8,8 9,0 5,7 8,8 6,8 1,7
Kertaluonteiset erät ennen 34 4 -9 155 -35 -23
veroja
Voitto/tappio ennen veroja 165 177 91 156 99 -3
ilman kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta 7,1 8,0 4,5 7,4 5,2 -0,2
Oman pääoman tuotto ilman 8,6 8,9 4,6 7,4 5,0 0,8
kertaluonteisia eriä, %
Sijoitetun pääoman tuotto 6,8 7,3 4,3 7,2 4,9 1,3
ilman kertaluonteisia eriä,%
EBITDA 384 353 288 362 334 238
% liikevaihdosta 16,6 15,9 14,1 17,2 17,5 12,9

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksista
Energia -3 6 4 -8 -24 -4
Sellu - - - 7 4 -16
Metsä ja sahat 2 1 1 1 -1 1
Paperi - - - 1 - -1
Muu toiminta -1 1 -2 - - -2
Yhteensä -2 8 3 1 -21 -22

Milj. Q1/ Q1-Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q4/
euroa 2009 2010 2009 2009

Liikevaihto 1 857 6 567 5 611 7 719
Liiketoiminnan muut tuotot 17 68 29 47
Liiketoiminnan kulut -1 734 -5 585 -4 964 -6 774
Biologisten hyödykkeiden 11 64 8 17
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja -53 9 -96 -95
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset -193 -575 -579 -779
Liikevoitto/tappio -95 548 9 135
Voitot myytävissä olevista - 1 -1 -1
sijoituksista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen -9 -6 -9 -9
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut, -58 -81 -123 62
netto
Voitto/tappio ennen veroja -162 462 -124 187
Tuloverot 4 -45 -2 -18
Kauden voitto/tappio -158 417 -126 169
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -158 417 -126 169
Määräysvallattomille - - - -
omistajille
-158 417 -126 169
Laimentamaton osakekohtainen -0,30 0,80 -0,24 0,33
tulos, euroa
Laimennettu osakekohtainen -0,30 0,80 -0,24 0,33
tulos, euroa
Tulos per osake ilman -0,27 0,72 -0,10 0,11
kertaluonteisia eriä, euroa
Keskimääräinen osakemäärä, 519 954 519 970 519 954 519 955
laimentamaton (1 000)
Keskimääräinen osakemäärä, 519 954 521 031 520 315 519 955
laimennettu (1 000)
Kertaluonteisia eriä -17 29 -75 -135
liikevoitossa/tappiossa
Liikevoitto/tappio ilman -78 519 84 270
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta -4,2 7,9 1,5 3,5
Kertaluonteiset erät ennen -17 29 -75 80
veroja
Voitto/tappio ennen veroja -145 433 -49 107
ilman kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta -7,8 6,6 -0,9 1,4
Oman pääoman tuotto ilman neg. 7,4 neg. 1,0
kertaluonteisia eriä, %
Sijoitetun pääoman tuotto neg. 6,1 0,9 2,5
ilman kertaluonteisia eriä, %
EBITDA 128 1 025 700 1 062
% liikevaihdosta 6,9 15,6 12,5 13,8

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksista
Energia -4 7 -32 -40
Sellu -47 - -59 -52
Metsä ja sahat 1 4 1 2
Paperi -1 - -2 -1
Muu toiminta -2 -2 -4 -4
Yhteensä -53 9 -96 -95

Toimitukset
Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/
2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009

Sähkö, 1 000 MWh 2 276 2 303 2 411 2 277 2 103 1 999 2 486
Sellu, 1 000 t 752 768 700 550 446 391 372
Sahatavara, 1 000 m3 428 504 371 413 355 366 363
Sanoma- ja 1 633 1 446 1 364 1 576 1 464 1 323 1 304
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Hieno- ja erikoispaperit, 947 994 937 945 872 813 724
1000 t
Paperi yhteensä, 1 000 t 2 580 2 440 2 301 2 521 2 336 2 136 2 028
Vaneri, 1 000 m3 156 182 140 150 143 141 133

Q1-Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q4/
2010 2009 2009

Sähkö, 1 000 MWh 6 990 6 588 8 865
Sellu, 1 000 t 2 220 1 209 1 759
Sahatavara, 1 000 m3 1 303 1 084 1 497
Sanoma- ja 4 443 4 091 5 667
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Hieno- ja erikoispaperit, 2 878 2 409 3 354
1000 t
Paperi yhteensä, 1 000 t 7 321 6 500 9 021
Vaneri, 1 000 m3 478 417 567

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Milj. Q3/ Q2/ Q1/ Q4/
euroa 2010 2010 2010 2009

Liikevaihto
Energia 124 116 174 128
Sellu 489 455 341 226
Metsä ja sahat 387 393 339 348
Paperi 1 672 1 540 1 401 1 558
Tarrat 284 280 260 252
Vaneri 83 97 76 81
Muu toiminta 45 51 40 35
Sisäinen liikevaihto -772 -716 -592 -520
Liikevaihto, yhteensä 2 312 2 216 2 039 2 108

EBITDA
Energia 48 39 79 57
Sellu 239 199 120 53
Metsä ja sahat 18 26 3 30
Paperi 67 72 75 221
Tarrat 33 34 31 25
Vaneri 2 2 -2 3
Muu toiminta -23 -19 -18 -27
EBITDA, yhteensä 384 353 288 362

Liikevoitto/tappio
Energia 44 44 81 47
Sellu 199 163 83 35
Metsä ja sahat 68 52 19 21
Paperi -71 -57 -69 74
Tarrat 25 24 24 16
Vaneri -4 -1 -7 -33
Muu toiminta -23 -22 -24 -34
Liikevoitto/tappio, yhteensä 238 203 107 126
% liikevaihdosta 10,3 9,2 5,2 6,0

Kertaluonteiset erät
liikevoitossa
Energia - - - -1
Sellu - 1 -1 -
Metsä ja sahat 37 - - -14
Paperi -7 4 -8 -8
Tarrat 1 - 1 -1
Vaneri -1 2 - -30
Muu toiminta 4 -3 -1 -6
Kertaluonteiset erät 34 4 -9 -60
liikevoitossa, yhteensä

Liikevoitto/tappio ilman
kertaluonteisia eriä
Energia 44 44 81 48
Sellu 199 162 84 35
Metsä ja sahat 31 52 19 35
Paperi -64 -61 -61 82
Tarrat 24 24 23 17
Vaneri -3 -3 -7 -3
Muu toiminta -27 -19 -23 -28
Liikevoitto/tappio ilman 204 199 116 186
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta 8,8 9,0 5,7 8,8

Milj. euroa Q3/ Q2/ Q1/ Q4/
2010 2010 2010 2009

Ulkoinen liikevaihto
Energia 31 35 94 38
Sellu 102 106 86 34
Metsä ja sahat 181 193 154 171
Paperi 1 636 1 499 1 353 1 500
Tarrat 283 280 259 252
Vaneri 79 93 73 77
Muu toiminta - 10 20 36
Ulkoinen liikevaihto, 2 312 2 216 2 039 2 108
yhteensä

Sisäinen liikevaihto
Energia 93 81 80 90
Sellu 387 349 255 192
Metsä ja sahat 206 200 185 177
Paperi 36 41 48 58
Tarrat 1 - 1 -
Vaneri 4 4 3 4
Muu toiminta 45 41 20 -1
Sisäinen liikevaihto, 772 716 592 520
yhteensä

Milj. Q3/ Q2/ Q1/ Q1-Q3/
euroa 2009 2009 2009 2010

Liikevaihto
Energia 108 100 136 414
Sellu 156 132 139 1 285
Metsä ja sahat 295 309 385 1 119
Paperi 1 454 1 388 1 367 4 613
Tarrat 242 226 223 824
Vaneri 73 77 75 256
Muu toiminta 21 21 34 136
Sisäinen liikevaihto -436 -412 -502 -2 080
Liikevaihto, yhteensä 1 913 1 841 1 857 6 567

EBITDA
Energia 35 41 57 166
Sellu 8 -24 -55 558
Metsä ja sahat 24 -15 -15 47
Paperi 274 247 187 214
Tarrat 29 18 6 98
Vaneri -5 -5 -23 2
Muu toiminta -31 -24 -29 -60
EBITDA, yhteensä 334 238 128 1 025

Liikevoitto/tappio
Energia 10 36 51 169
Sellu -9 -60 -122 445
Metsä ja sahat 6 -18 -18 139
Paperi 126 85 60 -197
Tarrat 18 4 -3 73
Vaneri -10 -10 -29 -12
Muu toiminta -45 -29 -34 -69
Liikevoitto/tappio, yhteensä 96 8 -95 548
% liikevaihdosta 5,0 0,4 -5,1 8,3

Kertaluonteiset erät
liikevoitossa
Energia -17 - - -
Sellu - - -29 -
Metsä ja sahat 1 -8 -10 37
Paperi -6 -10 23 -11
Tarrat -2 -5 - 2
Vaneri - - -1 1
Muu toiminta -11 - - -
Kertaluonteiset erät -35 -23 -17 29
liikevoitossa, yhteensä

Liikevoitto/tappio ilman
kertaluonteisia eriä
Energia 27 36 51 169
Sellu -9 -60 -93 445
Metsä ja sahat 5 -10 -8 102
Paperi 132 95 37 -186
Tarrat 20 9 -3 71
Vaneri -10 -10 -28 -13
Muu toiminta -34 -29 -34 -69
Liikevoitto/tappio ilman 131 31 -78 519
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta 6,8 1,7 -4,2 7,9

Milj. euroa Q3/ Q2/ Q1/ Q1-Q3/
2009 2009 2009 2010
Ulkoinen liikevaihto
Energia 24 24 49 160
Sellu 9 10 10 294
Metsä ja sahat 145 150 152 528
Paperi 1 409 1 355 1 327 4 488
Tarrat 243 225 222 822
Vaneri 69 73 72 245
Muu toiminta 14 4 25 30
Ulkoinen liikevaihto, 1 913 1 841 1 857 6 567
yhteensä

Sisäinen liikevaihto
Energia 84 76 87 254
Sellu 147 122 129 991
Metsä ja sahat 150 159 233 591
Paperi 45 33 40 125
Tarrat -1 1 1 2
Vaneri 4 4 3 11
Muu toiminta 7 17 9 106
Sisäinen liikevaihto, 436 412 502 2 080
yhteensä

Milj. Q1-Q3/ Q1-Q4/
euroa 2009 2009

Liikevaihto
Energia 344 472
Sellu 427 653
Metsä ja sahat 989 1 337
Paperi 4 209 5 767
Tarrat 691 943
Vaneri 225 306
Muu toiminta 76 111
Sisäinen liikevaihto -1 350 -1 870
Liikevaihto, yhteensä 5 611 7 719

EBITDA
Energia 133 190
Sellu -71 -18
Metsä ja sahat -6 24
Paperi 708 929
Tarrat 53 78
Vaneri -33 -30
Muu toiminta -84 -111
EBITDA, yhteensä 700 1 062

Liikevoitto/tappio
Energia 97 144
Sellu -191 -156
Metsä ja sahat -30 -9
Paperi 271 345
Tarrat 19 35
Vaneri -49 -82
Muu toiminta -108 -142
Liikevoitto/tappio, yhteensä 9 135
% liikevaihdosta 0,2 1,7

Kertaluonteiset erät
liikevoitossa
Energia -17 -18
Sellu -29 -29
Metsä ja sahat -17 -31
Paperi 7 -1
Tarrat -7 -8
Vaneri -1 -31
Muu toiminta -11 -17
Kertaluonteiset erät -75 -135
liikevoitossa, yhteensä

Liikevoitto/tappio ilman
kertaluonteisia eriä
Energia 114 162
Sellu -162 -127
Metsä ja sahat -13 22
Paperi 264 346
Tarrat 26 43
Vaneri -48 -51
Muu toiminta -97 -125
Liikevoitto/tappio ilman 84 270
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta 1,5 3,5

Milj. euroa Q1-Q3/ Q1-Q4/
2009 2009
Ulkoinen liikevaihto
Energia 97 135
Sellu 29 63
Metsä ja sahat 447 618
Paperi 4 091 5 591
Tarrat 690 942
Vaneri 214 291
Muu toiminta 43 79
Ulkoinen liikevaihto, 5 611 7 719
yhteensä

Sisäinen liikevaihto
Energia 247 337
Sellu 398 590
Metsä ja sahat 542 719
Paperi 118 176
Tarrat 1 1
Vaneri 11 15
Muu toiminta 33 32
Sisäinen liikevaihto, 1 350 1 870
yhteensä

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

Milj. Q1-Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q4/
euroa 2010 2009 2009

Kirjanpitoarvo kauden alussa 6 192 5 688 5 688
Investoinnit 119 139 181
Yrityshankinnat - - 1 013
Vähennykset -14 -14 -20
Poistot -534 -530 -696
Arvonalentumiset - -6 -14
Arvonalentumisten palautus 4 4 5
Muuntoero ja muut muutokset 127 -28 35
Kirjanpitoarvo kauden 5 894 5 253 6 192
lopussa

Vastuusitoumukset

Milj. euroa 30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009

Omasta velasta
Kiinnitykset ja pantit 1) 1 031 760 1 043

Osakkuus- ja yhteisyritysten
puolesta
Lainatakaukset 7 8 8

Muiden puolesta
Muut takaukset - 1 1

Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12 22 18 24
kuukauden aikana
Leasingvastuut sitä 88 57 60
seuraavien 12 kuukauden
aikana
Muut vastuut 86 63 69
1) Kiinnitykset ja pantit liittyvät pääosin Uruguayn toimintoihin ja
suomalaisille eläkevakuutusyhtiöille annettuihin lakisääteisiin vakuuksiin.

Investointisitoumukset

Käyttöön- Kokonais- Mennessä Q1-Q3/ Jälkeen
otto kustannus 31.12.2009 2010 30.09.2010


Kierrätys- ja 1/2011 19 - 7 12
lajittelulaitos, Shotton
Vaneriliiketoiminnan 12/2011 18 - 6 12
kehittäminen
TMP-laitoksen energiansäästö, 1/2011 16 - 4 12
Steyrermühl
Voimalaitoksen uusinta, 1/2011 12 - 3 9
Schongau
Kuorimon uusinta, 10/2010 25 15 2 8
Pietarsaari

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Milj. euroa 30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset 3 950 3 696 3 791
Optiosopimukset, ostetut - 35 20
Optiosopimukset, asetetut - 48 20
Vaihtosopimukset 710 511 514

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset 1 924 2 487 3 259
Vaihtosopimukset 2 475 2 947 2 701

Muut johdannaiset
Termiinisopimukset 157 164 25
Optiosopimukset, ostetut 41 78 73
Optiosopimukset, asetetut 41 78 73
Vaihtosopimukset 1 5 4

Liiketoimet lähipiirin (osakkuus- ja yhteisyritykset) kanssa

Milj. Q1-Q3/ Q1-Q3/ Q1-Q4/
euroa 2010 2009 2009

Myynnit osakkuusyhtiöille 110 81 114
Ostot osakkuusyhtiöiltä 254 384 560
Pitkäaikaiset saamiset kauden 5 2 2
lopussa
Myyntisaamiset ja muut 18 23 23
saamiset kauden lopussa
Ostovelat ja muut velat 29 30 32
kauden lopussa

Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) on laadittu standardin IAS 34
Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyjen
laatimisperiaatteiden mukaan. Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun
keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko
tilikaudella.

Konserni on ottanut käyttöön seuraavan standardin:

IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardin muutoksen mukaan
määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vaikutukset on
kirjattava omaan pääomaan, ellei määräysvalta muutu, eikä näistä liiketoimista
enää synny liikearvoa tai voittoja ja tappioita. Standardissa ohjeistetaan myös
kirjanpitokäsittelyä tilanteessa, jossa määräysvalta menetetään. Mahdollinen
jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään arvoon, ja tästä syntyvä voitto
tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Standardin muutoksen käyttöönotto on
muuttanut aiemman vähemmistön osuuden nimikkeen määräysvallattomien omistajien
osuudeksi. Lisäksi käyttöönotto on muuttanut konsernin oman pääoman
muutoslaskelman esitystapaa.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:
(Voitto ennen veroja - tuloverot) / Oma pääoma (keskiarvo) x 100

Sijoitetun pääoman tuotto, %:
(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) /
(Oma pääoma + korolliset velat (keskiarvo)) x 100

Tulos/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto /
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

Keskeisiä euron kursseja kauden lopussa

30.09.2010 30.06.2010 31.03.2010 31.12.2009

USD 1,3648 1,2271 1,3479 1,4406
CAD 1,4073 1,2890 1,3687 1,5128
JPY 113,68 108,79 125,93 133,16
GBP 0,8600 0,8175 0,8898 0,8881
SEK 9,1421 9,5259 9,7135 10,252030.09.2009 30.06.2009 31.03.2009

USD 1,4643 1,4134 1,3308
CAD 1,5709 1,6275 1,6685
JPY 131,07 135,51 131,17
GBP 0,9093 0,8521 0,9308
SEK 10,2320 10,8125 10,9400

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa",
"odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset
poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä
ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen
ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset,
tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja
tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrate?gian tai
kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden
immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden
maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia;
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason
muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2009
vuosikertomuksen sivuilta 87-88.

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi


Source: Millistream