Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Uudenmaan ELYltä 500 000 euroa lasten ja nuorten paikalliseen harrastus-toimintaan

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 11:35 EEST

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 500 000 euroa valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustusta myönnettiin Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla 167 toimijalle yli 1 100 kerhon ja 300 päiväleirin järjestämiseen. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan avustamisen tavoitteena on paitsi lisätä harrastusmahdollisuuksia myös vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä uusien monipuolisten elämysten kokemista samanikäisten kanssa.

 

Nyt myönnetyillä avustuksilla tuettiin säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti järjestettyä harrastustoimintaa. Lisäksi avustusta myönnettiin koulujen loma-aikoina järjestettävään päiväleiritoimintaan. Tuetulla harrastustoiminnalla pyritään näin edistämään hallituksen Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteita luoda tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia asuinpaikasta ja perheen tulotasosta riippumatta.

Avustusta haki hieman yli 200 harrastustoiminnan järjestäjää. Hakemusten yhteissumma oli noin 1,8 milj. euroa. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa tuettiin 200 kerhon toimintaa ja 57 päiväleiriä yhteensä 92 800 eurolla. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa tukea myönnettiin 162 kerholle ja 35 päiväleirille yhteensä 77 200 euroa. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa tuettiin kaikkiaan 768 kerhoa ja 233 päiväleiriä yhteensä 330 000 eurolla. Kerhoista 79 ja päiväleireistä 20 oli ruotsinkielisiä ja niiden saama tuki oli 27 000 euroa.

 

Avustuksen myöntämisen perusteet

Avustuksia jaettaessa otettiin huomioon tuen alueelli­nen jakautuminen maakunnittain ja kunnittain sekä kielellinen, kulttuurinen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Myös harrastustoiminnan paikallinen monipuolisuus, opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat painopisteet sekä toimintaan kohdennetut muut julkiset tuet olivat perusteina.

Tuen saamisen ehtona oli, et­tä avustus käytetään 7–18-vuotiaille tarkoitettuun, 1.6.2011–31.5.2012 välisenä aikana järjestettävään harrastustoimintaan. Harrastustoiminnan tulee olla säännöllistä, viikoittain toteutettavaa ja lukuvuoden kattavaa. Tukea oli mahdollista saada myös lasten ja nuorten loma-aikoina tapahtuvaan päiväleiritoimintaan. Avustettavan harrastustoiminnan tulee alkaa 15.9.2011 mennessä.

Tukea myönnettiin kunnille, rekisteröidyille yhdistyksille sekä muille yhteisöille. Määrärahalla ei tuettu toimintaa, joka ei ole säännöllisesti toteutettavaa, tavoitteellisen harrastamisen tunnusmerkit täyttävää toimintaa eikä sellaista toimintaa, jota tuetaan muilla avustusjärjestelmillä. Toimintaa ei myöskään tuettu, mikäli osallistujamaksut olivat niin korkeat, että lasten ja nuorten tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien katsottiin vaarantuvan.

Tuki maksetaan heti toiminnan käynnistyttyä. Avustusta saaneet toimijat ja myönnetyt summat löytyvät oheisesta liitteestä.

 

 

LIITE              Paatosluettelo2011.pdf (19kt)

Lisätietoja:

Suunnittelija Mari Puhakka, p. 040 564 6566
Ylitarkastaja Pia Tasanko, p. 050 328 9761
Nuoriso- ja liikuntatoimen päällikkö, sivistystoimentarkastaja
Ullrike Hjelt-Hansson, p. 050 68811