Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Uudenmaan kuntien ilmanlaatutiedot ovat taas valmistuneet

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 14:21 EET

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnat seuraavat yhdessä jo seitsemättä vuotta alueensa ilmanlaatua. Mittausten mukaan ilmanlaatu on ollut enimmäkseen hyvää tai tyydyttävää. Liikenne heikentää eniten ilmanlaatua. Myös puunpoltosta aiheutuvilla pienhiukkasilla on vaikutusta ilmanlaatuun erityisesti pientaloalueilla. Vuosiraportissa on julkaistu jokaisesta kunnasta oma tiivis katsaus. Pääkaupunkiseutu ei ole mukana, koska sillä on erillinen seuranta.

Uudenmaan kuntien ilmanlaatua seurataan mittauksilla sekä kokoamalla eri järjestelmistä saatavat tiedot teollisuuden, liikenteen ja energiantuotannon päästöistä. Päästökartoituksen tulokset osoittivat, että alueen typenoksidien, hiukkasten ja orgaanisten yhdisteiden päästöt vähenivät edellisvuoteen verrattuna. Rikkidioksidipäästöt lisääntyivät hieman, mutta tällä ei ole haittavaikutuksia, koska kokonaismäärä on nykyisin niin pieni.

Ilmanlaatua seurattiin viime vuonna jatkuvatoimisesti kahdella mittausasemalla, Tuusulassa Järvenpääntien reunassa liikenneympäristössä sekä Lohjalla kaupungin keskustassa paikassa, joka kuvaa kaupungin yleistä ilmanlaatua.  Hengitettäville hiukkasille annettu enimmäisohjearvo ylittyi Tuusulassa maaliskuussa mutta Lohjalla ei lainkaan. Katujen pölyäminen alkoi maaliskuun lopulla ja kesti toukokuun alkuun, mutta pölyäminen ei ollut erityisen voimakasta. Korkeiden typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksien vuoksi ilmanlaatu oli joulukuussa parina päivänä huono, kun sää esti epäpuhtauksien sekoittumisen ja laimenemisen. Jatkuvaa mittausta täydennetään kymmenessä suurimmassa kunnassa ns. passiivikeräimillä, jotka mittaavat typpidioksidin pitoisuuksia.

Viime vuonna kuntien ilmanlaatua arvioitiin myös männyn päällysjäkälien runsauden ja kunnon perusteella. Tulosten perusteella jäkälälajisto on viime vuosina elpynyt ja jäkälien kunto parantunut likaisimmilla alueilla, mutta toisaalta asutuksen, liikenteen ja muiden toimintojen leviämisen takia lievät vaikutukset ulottuvat entistä laajemmalle.

Tarkemmat koko aluetta koskevat sekä kuntakohtaiset tiedot on esitetty raportissa. Raportin alussa on myös kuvattu yleisimmät ilman epäpuhtaudet ja niiden vaikutukset.

Julkaisun esittelysivu:

Lisätietoja: