Valtioneuvosto

Uudesta metsätietojärjestelmästä oma tietosuojalaki

Lehdistötiedote   •   Marras 20, 2010 22:27 EET

Tasavallan Presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Esitys liittyy tänään myös eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen laiksi Suomen metsäkeskuksesta.

Laki on uusi ja sitä sovellettaisiin Suomen metsäkeskukselle kuuluvien julkisten hallintotehtävien suorittamiseksi tarpeellisten metsätietojen käsittelyyn. Lakia sovellettaisiin niihin metsätietoihin, jotka ovat henkilötietoja. Nämä tiedot muodostavat henkilörekisterin.

Esityksen tavoitteena on parantaa metsätietojen hyödynnettävyyttä. Koska kyse on henkilötiedoista, tietojen saatavuutta rajoittavat kuitenkin henkilötietojen suojaa koskevat säännökset. Esityksessä onkin pyritty sovittamaan yhteen julkisuusperiaate ja yksityisyyden suoja. Metsätietojärjestelmään liittyvään rekisterinpitoon sovellettaisiin ehdotetun lain ohella viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietolakia eli samoja hallinnon yleislakeja kuin viranomaistenkin henkilörekistereihin.

Laissa säädettäisiin tietojärjestelmän käyttötarkoituksesta, tietosisällöistä, tietojen käytöstä ja luovuttamisesta sivullisille sekä tietojen säilyttämisestä ja poistamisesta. Lakiin sisällytettäisiin säännökset metsätietojen virheettömyydestä ja siihen liittyvästä rekisterinpitäjän informointivelvollisuudesta.

Lakiehdotukseen on sisällytetty vain ne säännökset, jotka ovat tarpeen henkilötietolain lisäksi tai sijasta. Tietojen julkisuus ja salassapito määräytyisi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan.

Lakiehdotus sisältää myös säännökset tietojen luovuttamisesta suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten, tutkimusta varten ja kaukokartoitusaineistojen puustotulkintaa varten. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. Lakiehdotukseen sisällytetyn siirtymäsäännöksen mukaan nykyisten metsäkeskusten pitämät metsätietoihin liittyvät tietojärjestelmät tulisi saattaa uuden lain mukaiseksi vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale, 09-160 53354