Valtioneuvosto

Uusi pienpuun energiatuki lisää uusiutuvan metsäenergian käyttöä

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 19:01 EET

Valtioneuvosto on tänään 25.11. hyväksynyt esityksen uudeksi laiksi pienpuun energiatuesta ja laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa lakiesitykset eduskunnalle huomenna perjantaina 26.11. ja niiden on määrä astua voimaan samanaikaisesti. Pienpuun energiatukea koskeva laki voidaan saattaa voimaan vasta sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän. Kestävän metsätalouden rahoituslain muutoksessa laista poistetaan pienpuun energiatuen korvaava tuki energiapuun korjuuseen ja haketukseen.  Tuen saajien piiri olisi laajempi kuin nykyisin käsittäen kaikki metsänomistajatahot. Tuki olisi harkinnanvarainen ja sitä myönnettäisiin nuorten metsien hoito- tai ensiharvennuskohteilta saatavalle energiapuulle. Tuen myöntämisen edellytys olisi, että energiakäyttöön luovutettava energiapuuerä on vähintään 40 kiintokuutiometriä ja energiapuuerästä on mittaustodistus. Tuki on veronalaista tuloa, mutta siihen liittyvät kulut ovat verovähennyskelpoisia.

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää energiatuen määrästä. Mikäli tuen taso on 10 euroa kiintokuutiometriä kohden, määrärahaa tarvitaan vuonna 2012 arviolta noin 22 miljoonaa euroa. Tukea ehdotetaan maksettavaksi enintään 45 kiintokuutiometriltä energiapuuta hehtaaria kohden, jonka ylittävältä osalta tukea ei siis maksettaisi. Tuki on veronalaista tuloa, mutta siihen liittyvät kulut ovat verovähennyskelpoisia.

Uusi pienpuun energiatuki edistäisi hallituksen hyväksymän kansallisen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian toteuttamista. Tavoitteena on kasvattaa metsähakkeen energiakäyttöä nykyisestä noin 6 miljoonasta kuutiometristä 13,5 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2020 mennessä. Puuenergian käytön lisäämisellä saavutetaan päästöjen merkittävää vähentymistä korvattaessa fossiilisia polttoaineita. Tuki kohdennetaan ensiharvennusmetsien ja nuorten metsien puunkorjuuseen.

Kestävän metsätalouden rahoituslakiin esitetään tehtävän lisäksi Euroopan komission edellyttämiä muutoksia. Maanomistajan itsensä tekemää hankesuunnitelmaa ei enää rahoitettaisi valtion rahoista. Metsänuudistamisen tuen edellytyksenä olisi metsäekosysteemin ja luonnon monimuotoisuuden tai perinteisen maiseman säilyttämisen ja kunnostamisen edistäminen. Metsätiet, joille tukea myönnetään, on pidettävä auki virkistyskäyttöä varten maksutta kymmenen vuotta tuen loppuun maksamisesta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ylijohtaja Juha Ojala, puh. 09-160 52280, 050-413 5515
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, puh. 09-160 52415, 040-751 8436