Valtioneuvosto

Uusi poliisilaki täsmentää poliisin toimivaltuuksia

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 02:50 EEST

Hallitus esittää, että poliisin toimivaltuuksia säädeltäisiin poliisilaissa nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin. Lisäksi laissa olisi nykyistä huomattavasti täsmällisemmät ja laajemmat säännökset poliisitoiminnassa noudatettavista periaatteista. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä 28. lokakuuta. Esitys liittyy samanaikaisesti annettavaan hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan säädettäviksi uusi esitutkinta- ja pakkokeinolaki. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Voimakeinojen käyttöä koskeviin säännöksiin ei muutoksia

Ehdotetussa laissa yleisiä poliisin toimivaltuuksia koskevat säännökset olisivat pääosin samansisältöisiä kuin nykyisessä laissa. Voimakeinojen käyttämistä koskeviin perussäännöksiin ei esityksessä ehdoteta muutoksia, mutta poliisin ampuma-aseen käyttöä säänneltäisiin laissa nykyistä tarkemmin. Laissa myös todettaisiin, että poliisilla on virantoimituksessa oikeus rikoslaissa säädettyyn hätävarjeluun. Poliisi toimisi tällöin hätävarjelussa virkavastuulla.

Salaisten tiedonhankintakeinojen käyttöedellytyksiin täsmennyksiä

Poliisilain salaisia tiedonhankintakeinoja koskevissa säännöksissä on pyritty kiinnittämään huomiota sekä henkilöiden oikeusturvaan että rikostorjunnan tehokkuuteen. Jos esimerkiksi peitetoiminnalla saatua tietoa olisi tarkoitus käyttää oikeudenkäynnissä syyllisyyttä tukevana selvityksenä, tuomioistuin ratkaisisi ovatko peitetoiminnan edellytykset olleet olemassa. Lisäksi jo nykyisinkin käytössä olevien salaisten tiedonhankintakeinojen määritelmiin ja käyttöedellytyksiin tehtäisiin täsmennyksiä ja tarkistuksia.

Salaisia tiedonhankintakeinoja voitaisiin käyttää rikosten estämiseen lähes samoilla edellytyksillä kuin niitä voidaan käyttää rikosten selvittämiseen. Rikoksen paljastamiseen näitä keinoja voitaisiin käyttää vain, jos kysymyksessä olisi maanpetos- tai terrorismirikos. Laissa esitettyjä salaisia tiedonhankintakeinoja olisivat muun muassa telekuuntelu, peitetoiminta, televalvonta, suunnitelmallinen tarkkailu, tekninen tarkkailu, peitetoiminta, valeosto, ohjattu tietolähdetoiminta ja valvottu läpilasku.

Salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä ilmoittamisesta säädettäisiin laissa nykyistä tarkemmin. Kun harkittaisiin ilmoituksen lykkäämistä tai tekemättä jättämistä esimerkiksi peitehenkilönä toimineen poliisimiehen hengen tai terveyden suojaamiseksi, arvioinnissa olisi myös otettava huomioon asianosaisen oikeus asianmukaisesti valvoa oikeuttaan.

Peitetoiminnan sääntelyä tarkennetaan

Peitetoiminnasta säädettäisiin laissa nykyistä tarkemmin. Lähtökohtana olisi, ettei peitetoimintatehtävässä toimiva poliisi saa tehdä rikosta eikä aloitetta rikoksen tekemiseen. Rikollisryhmän toimintaan osallistuessaan peitetoimintatehtävässä oleva poliisi voisi hyvin tarkasti määritellyin edellytyksin ja rajoitetusti vaikuttaa ryhmän toimintaan. Edellytyksenä olisi, että toimenpide tehtäisiin muutenkin, ja se ei aiheuta vaaraa tai vahinkoa.

Ehdotettu laki tulee voimaan aikaisintaan noin vuoden kuluttua siitä, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen, 071 878 8280 ja ylitarkastaja Marko Meriniemi, 071878 8561