Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Uusi voimajohto suunnitteilla välille Forssa - Lieto

Lehdistötiedote   •   Syys 15, 2010 08:01 EEST

Fingrid Oyj on toimittanut Varsinais-Suomen ELY -keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee 400 + 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista välille Forssa – Lieto. ELY -keskus toimii yhteysviranomaisena YVA -prosessissa ja antaa lausuntonsa sekä arviointiohjelmasta että sen perusteella tehtävästä arviointiselostuksesta.

 

Nykyisin Forssan ja Liedon sähköasemien välillä on 1920-luvulla valmistunut kantaverkon 110 kilovoltin voimajohto. Hanke on tarpeellinen sekä ikääntyneiden voimajohtojen uudistamisen että kantaverkon vahvistamisen takia. Korkeamman jännitetason (400 kV) voimajohto vahvistaa Lounais-Suomen kantaverkkoa itä-länsisuunnassa. Voimajohtohanke on tärkeä osa kokonaisuutta, jolla vastataan Suomen ilmasto- ja energiastrategian edellyttämiin sähkönsiirtoverkon vahvistustarpeisiin.

 

Johtoreitti on 67 kilometrin pituinen ja sijoittuu kahdeksan kunnan alueelle, pääasiassa maa- ja metsätalousalueille ja lähtökohtaisesti nykyiselle lunastetulle johtoalueelle. Pylvästyyppi on noin 12 metriä nykyistä korkeampi, se vaatii hieman suuremman alan, mutta toisaalta pylväsväli pitenee ja pylväiden määrä näin vähenee. 110:n ja 400 kilovoltin voimajohdot sijoitetaan päällekkäin. Voimajohdon rakentamisvaihe kestää pari vuotta ja sen arvioidaan toteutuvan vuosina 2015 – 2020.

 

YVA -menettelyssä arvioidaan vain hankkeen toteuttamisvaihtoehto.  Toteuttamatta jättämistä koskeva ratkaisu ei ole mahdollinen kantaverkon toiminnan kannalta. Arviointiohjelmasta on annettu 16 lausuntoa ja esitetty kuusi mielipidettä.

 

Arvioinnissa painottuvat seuraavat vaikutukset:

  • Vaikutukset maankäyttöön, maa- ja metsätalouteen, asutukseen, maisemaan ja kulttuuriympäristöön.
  •  Vaikutukset kasvillisuuden ja eliöstön välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä luonnon monimuotoisuuden ja suojeluarvojen säilymiseen. Hanke ei vaikuta olennaisesti maaperään, ilmastoon, luonnonvarojen hyödyntämiseen, vesistöihin eikä pohjaveteen.
  •  Sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat mahdolliset terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä vaikutukset asumiseen ja virkistykseen. Elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua lähinnä maa- ja metsätaloudessa. Välillisiä elinympäristö- ja viihtyvyysvaikutuksia saattaa aiheutua maiseman muutosten kautta.

 

Arviointiohjelma kattaa keskeiset YVA -menettelyssä selvitettävät asiat

 

Yhteysviranomaisen lausunnossaan Varsinais-Suomen ELY -keskus toteaa, että hankkeen sijainti, tavoitteet ja toteuttaminen aikatauluineen on ohjelmassa selkeästi esitetty. Samoin hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset on selkeästi esitetty. Vaihtoehtojen osalta hanke on varsin rajoittunut, mikä johtuu suurelta osain sähkömarkkinalain kantaverkkoyhtiölle asettamista velvoitteista ja valtakunnallisista alueidenkäyttö-tavoitteista. Ns. nollavaihtoehdon tarkastelematta jättämiselle on kuitenkin esitetty riittävät perusteet.  

 

Ympäristövaikutusten arviointi esitetyn arviointiohjelman mukaan täyttää lain ja asetuksen vaatimukset, ja näin on oletettavaa, että hankkeen vaikutuksista saadaan riittävän kattava tieto.

 

Hankkeen YVA-asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävissä ELY-keskuksen nettisivuilla, ks. linkki oikealla palstalla.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Seija Savo, p. 040 769 9066