Valtioneuvosto

Uusilla säännöksillä pyritään entistä parempaan ilmanlaatuun

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 14:02 EEST

Hallitus esittää muutosta ympäristönsuojelulakiin, jolla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmanlaatudirektiivin (2008/50/EY) säännöksiä. Samalla muutos nostaa kuntien tehtäviä ilmanlaadun turvaamisessa koskevat säännökset asetustasolta lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmanlaatudirektiivin keskeisin uudistus on pienhiukkasten (PM2,5) ottaminen mukaan sääntelyn piiriin. Ilmanlaatudirektiivissä pienhiukkasille säädetään tavoitearvo ja vuosiraja-arvo. Samalla säädetään väestön pienhiukkasaltistumisen vähentämiseen liittyen sekä kansallinen altistumisen pitoisuuskatto vuodelle 2015 että altistumisen vähennystavoite, joka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Nämä edellyttävät väestön yleistä pienhiukkasille altistumista kuvaavan keskimääräisen altistumisindikaattorin määrittelyä.

Pienhiukkasten vuosiraja-arvo sisällytetään uuteen ilmanlaatuasetukseen, joka on valmisteltu samanaikaisesti lakimuutoksen kanssa. Pienhiukkaspitoisuuksia seurataan yli 20 mittausasemalla eri puolilla Suomea, ja mittaustuloksia verrataan jatkossa uuteen raja-arvoon.

Altistumisindikaattorin määritteleminen edellyttää lakiin lisättävää erityissäännöstä pienhiukkaspitoisuuksien seurannan järjestämisestä yhdellä mittausasemalla pääkaupunkiseudulla, sillä direktiivi edellyttää yhtä mittausasemaa miljoonan asukkaan väestökeskittymässä ja yli 100 000 asukkaan kaupunkiseudulla asuvaa asukasta kohti. Käytännössä lain vaatimia pienhiukkasmittauksia tehtäisiin jatkossa Helsingin Kallion mittausasemalla, jossa mittauksia on tehtykin jo kymmenen vuoden ajan. Siten pienhiukkaspitoisuuksien seurannan järjestämistä koskevasta säännöksestä ei aiheutuisi pääkaupunkiseudulla välittömiä lisäkustannuksia.

Toinen merkittävä uudistus on säännös, joka antaa kunnille mahdollisuuden hakea jatkoaikaa typpidioksidin raja-arvojen saavuttamiseen vuoteen 2015 asti. Käytännössä tämä koskee vain pääkaupunkiseutua, jossa vuosiraja-arvot ovat ylittyneet.

Lisäksi hallitus esittää, että kunnalla on jatkossa velvollisuus laatia lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma ilmanlaadun parantamiseksi, jos ilmanlaadun varoituskynnykset ylittyvät tai ovat vaarassa ylittyä. Käytännössä varoituskynnysten ylittyminen ei ole Suomessa todennäköistä. Ilmanlaadun raja-arvojen ylittyessä tai ollessa vaarassa ylittyä kunnan tulee laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmansuojelusuunnitelma. Tämä ei tuo merkittäviä muutoksia nykyiseen sääntelyyn.

Teiden ja katujen talvikunnossapitoon liittyvä sääntely nostetaan asetustasolta lain tasolle, mutta sen keskeisin sisältö säilyy pääosin ennallaan. Käytännössä tämä antaa kunnille mahdollisuuden tehdä ilmansuojelusuunnitelmaa suppeampi selvitys, jos hengitettäville hiukkasille säädetyt raja-arvot ylittyvät esimerkiksi katujen hiekoittamisen ja suolauksen vuoksi. Selvityksessä tulee eritellä syyt raja-arvojen ylitykselle sekä toimet, joilla pitoisuuksia pyritään alentamaan.

Kuntien tulee laatia edellä mainitut suunnitelmat ja selvitykset yhteistyössä eri viranomaisten kanssa ja tiedottaa asiasta kuntalaisille niin, että he voivat osallistua niiden valmisteluun. Käytännössä suunnitelmien ja selvitysten valmistelusta voidaan tiedottaa esimerkiksi kunnan ilmoitustaululla, sähköisillä kotisivuilla tai paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Mikäli eduskunta hyväksyy lakimuutoksen, se tulee voimaan vuoden 2011 alusta alkaen.

Lisätietoja:Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi, ympäristöministeriö, puh. 040 1975 165,etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen, ympäristöministeriö, puh. 050 362 2068,etunimi.sukunimi@ymparisto.fi