Valtioneuvosto

Uutta tietoa Suomen yritystuista ja niiden vaikuttavuudesta

Lehdistötiedote   •   Helmi 11, 2011 10:08 EET

Suomalaisten yritysten saamat erilaiset yritystuet ovat kasvaneet koko 2000-luvun. Yritystukijärjestelmän kautta jonkinlaista rahoitusta tai tukea toiminnalleen saa yli 10 prosenttia kaikista suomalaisista yrityksistä, eli yli 30 000 yritystä. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta yritystukien vaikuttavuutta selvittäneestä tutkimuksesta, jonka teki Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA.

Tutkimuksen mukaan Tekesin myöntämistä yritystuista neljänneksen saavat suuret yritykset. Sen sijaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten ja valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran tuista valtaosan saavat pk-yritykset. Yritystukia näyttäisivät tutkimuksen mukaan saavan helpoiten nuoret yritykset, jotka myös aktiivisesti hakevat tukea.

Tästä huolimatta yritystukien myöntäjät näyttäisivät suosivan suurehkoja, vakiintuneita yrityksiä. Tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että monet tukea myöntävät tahot suosivat samoja "kanta-asiakkaita " vuodesta toiseen. Tämä johtuu siitä, että tuen hakijat oppivat hakemaan tukea, ja tuen myöntäjät oppivat tuntemaan hakijan, jolloin aiemmin tukea saanut yritys saattaa olla etulyöntiasemassa muihin yrityksiin nähden.

Tuen myöntäminen toistuvasti samoille yrityksille on ristiriidassa sen kanssa, että yritystuet on tarkoitettu väliaikaisiksi. Niiden tehtävä on paikata markkinoiden toimintapuutteita. Terveet, markkinakelpoiset yritykset eivät tarvitse jatkuvia tukia.

Tukien vaikuttavuuden selvittäminen on vaikeaa. Yritystuet näyttäisivät kuitenkin ainakin lyhyellä aikavälillä (1-3 vuotta) parantavan työllisyyttä. Vaikutukset tuottavuuteen ovat ristiriitaisia.

Yritystukena voidaan pitää suoraa rahallista tukea, julkisten organisaatioiden myöntämiä lainoja, korkotukia, takauksia, verohelpotuksia, julkisten organisaatioiden pääomasijoituksia, ja jopa erilaisia julkisten organisaatioiden yrityspalveluja.

ETLAn tekemän tutkimuksen aineistona oli uusi Tilastokeskuksen yritystukitietokanta, joka sisältää vain osan edellä mainituista yritystuista. Mukana ovat vuosilta 2000-2008 Finnveran, työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä TEKESin yrityksille myöntämät ja maksamat suorat tuet, lainat, pääomalainat ja takaukset. Vaikka uudessa tietokannassa on vielä kehitettävää, ovat tutkijat sen avulla voineet analysoida yritystukijärjestelmää ja tukien kohdistumista aiempia vaikuttavuustutkimuksia monipuolisemmin.

Tietokannan sisältämät tuet yhteenlaskettuna maksettiin vuonna 2008 tukia yhteensä noin 1,77 miljardia euroa. Näistä suoria tukia oli 29 %, starttirahoja 2 %, lainoja 3 % ja takauksia noin 37 %. Verrattuna vuoteen 2003 yritystukien määrä kasvoi 44 %.

Nyt valmistunut tutkimus poikii jatkoselvityksiä kokonaiskuvan saamiseksi varsin hajanaisesta suomalaisesta yritystukijärjestelmästä. Esimerkiksi kuntien yrityksille myöntämät tuet eivät kuuluneet lainkaan nyt valmistuneeseen selvitykseen.

Tutkimus sisälsi useita raportteja. Tutkimushankkeen yhteenveto ja johtopäätökset (TEM raportteja 7/2011) ovat luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta osoitteessa http://www.tem.fi/julkaisut
Sen tekivät Heli Koski ja Pekka Ylä-Anttila.

Lisätietoja:

Teollisuusneuvos Matti Pietarinen, puh.010 606 3608