Vaahto Group Plc

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN PÄÄKOHDAT TILIKAUDELTA 1.9.2009 -

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 11:27 EET

Vaahto Group -konsernin liikevaihto oli elokuussa 2010 päättyneellä tilikaudella
35,2 milj. euroa (75,7 milj. euroa) ja liiketappio 2,9 milj. euroa (liiketappio
2,3 milj. euroa). Heikossa markkinatilanteessa liikevaihto laski 54 %
vertailukaudesta ja tilikausi jäi tappiolliseksi. Tilikauden loppua kohden
konsernin tilauskanta kääntyi kasvuun ja liiketoiminnan kannattavuus parani.
Tilikauden jälkimmäisen puoliskon tulos oli toteutettujen kiinteistökauppojen ja
kohentuneen liiketoiminnan kannattavuuden myötä voitollinen.

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän tilikauden liikevaihto oli 21,5 milj. euroa (52,1
milj. euroa) ja liiketappio 4,8 milj. euroa (liiketappio 2,4 milj. euroa).
Heikossa markkinatilanteessa liikevaihto laski 59 % vertailukaudesta ja tulos
oli tappiollinen. Tilikauden tulosta paransi Tampereen kiinteistön myynnistä
saatu n. 2 milj. euron myyntivoitto. Tilikauden loppua kohden ryhmän tilauskanta
kääntyi kasvuun ja kannattavuus parani.

Tilikaudella panostettiin merkittävästi Pulp & Paper Machinery -ryhmän
palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Paperikoneiden huoltoliiketoiminnassa
Vaahto Servicen tuotevalikoiman laajentuminen eteni tavoitteiden mukaisesti ja
tämä on osaltaan edesauttanut tilauskannan huomattavaa kasvua. Nopeasti
kiertävän Service -liiketoiminnan tilauskanta oli tilikauden lopussa
nelinkertaistunut tilikauden alun tilanteesta ja siten palveluliiketoiminnan
näkymät alkavalle tilikaudelle ovat hyvät.

Pulp & Paper Machinery -ryhmän projektiliiketoiminnan tilikauden merkittävin
toimitusprojekti oli Metsä Tissuen Mäntän tehtaan uudistettu pehmopaperikone.
Aikataulun haasteellisuudesta huolimatta projekti eteni suunniteltua nopeammin
ja uudistettu kone käynnistyi huhtikuussa. Toimitus sisälsi uuden
Crescent-formerin, perälaatikon ja rullaimen sekä lyhyen kierron ja puristimen
uusinnan. Tuotantolinjan tehokkuus on uudistuksen myötä kasvanut sekä
paperikoneen ja jalostuslinjojen paremman ajettavuuden että ajonopeuden kasvun
ansiosta.

Pulp & Paper Machinery -ryhmän projektiliiketoiminnan tilauskanta kääntyi
kasvuun tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla. Merkittävimpiä tilikauden lopun
tilauksia olivat neljän perälaatikon tilaus kiinalaiselta Taishan Gypsum Co.
Ltd.:ltä ja kenkäpuristintilaus indonesialaiselta Fajar Paper:ltä.

Tilikauden päättymisen jälkeen Vaahto Pulp & Paper Machineryn
projektiliiketoiminta sai syyskuussa neljän perälaatikon tilauksen kiinalaisilta
Dongguan Jianhui Paper Co. Ltd:ltä ja Dongguan Jinzhou Paper Co. Ltd:ltä sekä
tilauksen Fajar Paper:in PM7 kartonkikoneen modernisoinnista Indonesiassa.
Näiden tilikauden päättymisen jälkeen saatujen projektitilausten yhteenlaskettu
arvo on noin 14 milj. euroa ja toimitukset tapahtuvat vuoden 2011 aikana.

Vaahto Pulp & Paper Machinery -ryhmän tavoitteena on jatkaa asemansa
vahvistamista yhtenä alan johtavista teknologia- ja palvelutoimittajista
kansainvälisillä paperi- ja kartonkikonemarkkinoilla. Yhtenä tavoitteen
mukaisena toimenpiteenä on tuotantoyksikön perustaminen Kiinaan, mistä emoyhtiön
hallitus teki päätöksen tilikauden aikana. Vallitsevasta taloustilanteesta
johtuen projektin toteutusaikataulu on kuitenkin viivästynyt.

Process Machinery

Process Machinery -ryhmän tilikauden liikevaihto oli 13,8 milj. euroa (24,7
milj. euroa) ja liikevoitto 1,9 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Haasteellisessa
markkinatilanteessa liikevaihto laski 44 % edellisestä tilikaudesta. Tilikauden
tulosta paransivat Pietarsaaren kiinteistön ja LVI-liiketoiminnan myynneistä
saadut yhteensä noin 2,6 milj. euron myyntivoitot.

Process Machinery -ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne oli tilikaudella
erittäin heikko. Tilikauden loppua kohden tarjousvaiheessa olevien projektien
määrä on ollut selvässä kasvussa ja näkymät alkavalle tilikaudelle ovat
parantuneet huomattavasti.

Process Machinery -ryhmän sekoitinliiketoiminnan markkinatilanne on piristynyt
ja tilauskanta kasvoi huomattavasti tilikauden aikana. Näkymät alkaneelle
tilikaudelle ovat hyvät.

Kannattavuus

Vaahto Group -konsernin tilikauden liikevaihto oli 35,2 milj. euroa (75,7 milj.
euroa) ja liiketappio 2,9 milj. euroa (liiketappio 2,3 milj. euroa). Tilikauden
liikevaihto laski 54 % edellisestä tilikaudesta. Tilikauden liiketappio oli 8,1
% (liiketappio 3,1 %) liikevaihdosta. Pääasiallisina syinä tappiolliseen
tulokseen olivat liikevaihdon voimakas lasku sekä Pulp & Paper -ryhmän
projektien heikko kannattavuus. Tilikauden tulosta paransivat konsernin
Tampereen ja Pietarsaaren kiinteistöjen sekä LVI-liiketoiminnan myynneistä
saadut yhteensä n. 4,6 milj. euron myyntivoitot.

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -16,0 milj. euroa (16,5 milj. euroa).
Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
Tilikauden investointien rahavirta oli -0,3 milj. euroa (-3,6 milj. euroa).
Konsernin omavaraisuusaste oli 21,8 % (23,2 %).

Konsernitaseen loppusumma oli 39,0 milj. euroa (50,1 milj. euroa). Taseen lasku
edellisestä tilikaudesta johtuu pääosin siitä, että merkittävän projektin osalta
toimituksen mukainen maksusuoritus saatiin edellisen tilikauden lopussa, mutta
suoritukset toimittajille on maksettu nyt päättyneen tilikauden puolella. Tämä
heijastuu rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtaan sekä tunnuslukuihin.

Tilikauden päättymisen jälkeen konsernin rahoitusjärjestelyissä tapahtui
merkittäviä muutoksia. Konsernin Tampereen ja Pietarsaaren kiinteistöt myytiin
tilikauden aikana, mutta kauppahinnan maksu tapahtui tilikauden päättymisen
jälkeen syyskuussa 2010 ja maksettu kauppahinta noin 8 milj. euroa käytettiin
pääosin rahalaitos- ja eläkelainojen maksuun. Näillä toimenpiteillä taseen
loppusumma laskee ja omavaraisuusaste paranee. Rahoitusjärjestelyjen jälkeen
konsernin korollinen vieras pääoma sisältää pääosin pitkäaikaista
rahalaitoslainaa. Konsernin käyttöpääomarahoitustarve on varmistettu riittävillä
rahoitusinstrumenteilla.

Investoinnit

Konsernin tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,8 milj. euroa (3,7
milj. euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä pienehköistä kone- ja
laitehankinnoista.

Tietojärjestelmät

Konsernin tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehitystyötä vietiin eteenpäin
keskitetyn mallin mukaisesti.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli Pulp & Paper Machinery
-ryhmän palveluliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentamisessa sekä paperi- ja
kartonkikoneiden avainkomponenttien kilpailukyvyn parantamisessa. Tutkimus- ja
kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 371 henkilöä (410
henkilöä).

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät

Vaahto Group -konsernin tuotteiden kysyntä on pitkälti riippuvaista
maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdanteista ja kehityksestä. Kysynnän
vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan sopeuttamalla konsernin
myyntitoimintaa erilaisten markkina-alueiden ja eri asiakasteollisuuksien
suhdannetilanteiden mukaisesti.

Suuret projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja
toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa
arvioimaan kyllin tarkasti, vaan kaupan tulos osoittautuu lopulta odotettua
heikommaksi. Suuriin kauppoihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan
käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita
sekä hyväksymismenettelyjä.

Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida
rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä
varmistaa konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus
kilpailukykyisin ehdoin.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on
varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Oma pääoma

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeita koskevat tiedot on esitetty tilinpäätöksen
liitetietojen kohdassa 24. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot.

Hallituksella ei ole valtuutusta osakeantiin tai vaihtovelkakirja- tai
optiolainan liikkeellelaskuun eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai
luovuttamiseen.

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 16.12.2009 valitsi Vaahto Group Plc Oyj:n hallitukseen
seuraavat jäsenet:

Seppo Jaatinen
Heikki Marttinen
Martti Unkuri
Antti Vaahto
Mikko Vaahto

Hallitus valitsi 16.12.2009 puheenjohtajaksi Seppo Jaatisen ja
varapuheenjohtajaksi Antti Vaahdon.

Heikki Marttinen on eronnut hallituksesta 23.1.2010.

Ylimääräinen yhtiökokous 4.6.2010 valitsi hallitukseen entisten jäsenten lisäksi
Rainer Häggblomin ja Reijo Järvisen.

Hallitus valitsi 4.6.2010 puheenjohtajaksi Seppo Jaatisen ja
varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblomin.

Toimitusjohtajana on koko tilikauden 2009-2010 toiminut Anssi Klinga.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana Panu Juonala, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi
annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010.
Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu konsernin
Internet-sivuilla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kansainvälinen markkinatilanne Vaahto Group -konsernin päätoimialoilla on
kuluvan vuoden aikana selvästi voimistunut. Etenkin kysyntä Aasian ja Kiinan
markkinoilla on vahvaa ja lisäksi Euroopassa on selviä piristymisen merkkejä.

Päättyneen tilikauden lopulla Vaahto Group -konsernin tilauskanta kääntyi
kasvuun. Vaahto Pulp & Paper Machinery -ryhmässä sekä palvelu- että
projektiliiketoiminnan tilauskannat mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan.
Samoin Vaahto Process Machinery -ryhmän markkinanäkymät ovat selvästi
piristyneet ja tilauskanta on jo kääntynyt lievään nousuun.

Alkavalla tilikaudella Vaahto Group -konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan
merkittävästi edellisestä tilikaudesta ja tilikauden tuloksen olevan
voitollinen.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.475.392,45 euroa, josta tilikauden
tappio on 77.972,73 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja voittovarat jätetään
voittovarojen tilille.

Yhtiökokous

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Sibeliustalossa Lahdessa
14.12.2010 klo 13.00.

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.9.2009 - 31.8.2010 ensimmäisen
kolmen kuukauden ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijasta johdon
osavuotisen selvityksen 14.1.2011.


--------------------------------------------------------------------------------
| VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN | 2009/10 | % | 2008/09 | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA, | 12 kk | liike- | 12 kk | liike- |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS | | vaih- | | vaih- |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | | dosta | | dosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 35 160 | | 75 694 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskeneräisten | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotteiden | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen muutos | 1 264 | | -3 109 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöön | 500 | | 834 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot | 4 901 | | 401 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden tuloksista | 17 | | 13 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| palvelut | -17 548 | | -43 503 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| etuuksista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| aiheutuneet kulut | -16 374 | | -19 708 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -2 547 | | -2 423 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut | -8 230 | | -10 520 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO | -2 857 | -8,1 | -2 320 | -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja -kulut | -984 | | -1 138 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA | -3 840 | -10,9 | -3 458 | -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 812 | | 915 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS | -3 028 | -8,6 | -2 543 | -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOKSEN ERÄT: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkomaisista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yksiköistä | 14 | | 21 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| erät, netto | 14 | | 21 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS YHTEENSÄ | -3 014 | | -2 522 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeen- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistajille | -2 910 | | -2 481 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkaille | -118 | | -62 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -3 028 | | -2 543 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksen jakautuminen: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeen- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistajille | -2 896 | | -2 460 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkaille | -118 | | -62 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -3 014 | | -2 522 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| -laimentamaton | -1,01 | | -0,86 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| -laimennettu | -1,01 | | -0,86 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1000 kpl): | |
--------------------------------------------------------------------------------
| -laimentamaton | 2 872 | | 2 872 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| -laimennettu | 2 872 | | 2 872 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN | 31.8.10 | | 31.8.09 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, IFRS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeet | 1 642 | | 2 495 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 1 702 | | 1 702 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeet | 10 923 | | 16 012 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöissä | 62 | | 50 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| olevat sijoitukset | 44 | | 44 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| myynti- ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut saamiset | 11 | | 12 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verosaaminen | 2 172 | | 1 225 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | 16 557 | | 21 540 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 5 241 | | 4 406 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja muut saamiset | 14 732 | | 6 693 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikais- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankkeista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| asiakkailta | 1 953 | | 5 046 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen | 2 | | 0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| pankkisaamiset | 560 | | 12 400 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | 22 488 | | 28 546 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 39 045 | | 50 086 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN | 31.8.10 | | 31.8.09 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, IFRS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 2 872 | | 2 872 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 6 | | 6 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vararahasto | 1 995 | | 1 995 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 41 | | 20 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| voittovarat | 1 864 | | 4 781 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeenomistajien | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| oman pääoman osuus | 6 778 | | 9 673 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus | 1 110 | | 1 229 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 7 888 | | 10 902 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verovelka | 549 | | 528 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| korollinen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vieras pääoma | 3 042 | | 6 928 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| varaukset | 245 | | 355 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA | 3 836 | | 7 812 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| korollinen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vieras pääoma | 15 068 | | 6 679 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja muut velat | 12 072 | | 24 628 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka | 182 | | 65 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA | 27 321 | | 31 372 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| JA VELAT | 39 045 | | 50 086 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TUNNUS- | 2009/10 | | 2008/09 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LUVUT, IFRS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääoma, euroa | 2,36 | | 3,37 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos, euroa | -1,01 | | -0,86 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 21,8 | | 23,2 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutto- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| investoinnit, 1000 EUR | 776 | | 3 656 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunnan | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimääräinen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lukumäärä | 371 | | 410 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopussa 1000 EUR | 15 175 | | 17 098 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskannasta on vähennetty pitkäaikaishankkeiden | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotoiksi kirjattu määrä. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUT | 31.8.10 | | 31.8.09 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitakaukset: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitakauslimiitit | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä | 25 000 | | 33 700 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitakaus- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| limiiteistä käytössä | 5 720 | | 18 038 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden kuin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusleasing- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sopimusten vastuut: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alle vuoden sisällä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| erääntyvät | 220 | | 251 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-5 vuoden sisällä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| erääntyvät | 287 | | 425 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 508 | | 675 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omasta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| puolesta annetut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vastuusitoumukset: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaille annetut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaukset | 660 | | 1 603 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitakauslimiittien | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vakuudeksi annetut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaukset | 17 600 | | 31 000 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen vakuudeksi | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| annetut takaukset | 2 910 | | 1 040 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaisia käytetään valuuttakurssiriskeiltä |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojautumiseen. Valuuttatermiineillä suojataan myynti- |
--------------------------------------------------------------------------------
| saamisia sekä tulevia saamisia. Korkojohdannaisia |
--------------------------------------------------------------------------------
| käytetään suojautumiseen korkotason muutoksilta. | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 39 Rahoitus- |
--------------------------------------------------------------------------------
| instrumentit -standardin määräämällä tavalla. Johdannais- |
--------------------------------------------------------------------------------
| sopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin hankinta- |
--------------------------------------------------------------------------------
| menoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan |
--------------------------------------------------------------------------------
| jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannais- | Nimel- | Posit. | Negat. | Neto- |
--------------------------------------------------------------------------------
| sopimusten | lis- | käypä | käypä | tettu |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyvät arvot | arvo | arvo | arvo | käypä |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.8.2010 | | | | arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiini- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sopimukset | 199 | 0 | -14 | -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptio- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sopimukset | 1 315 | 0 | -89 | -89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihto- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sopimukset | 4 930 | 0 | -288 | -288 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot määritetään käyttämällä |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille |
--------------------------------------------------------------------------------
| sopimuksille. Käyvät arvot vastaavat niitä hintoja, jotka |
--------------------------------------------------------------------------------
| konserni saisi tai joutuisi maksamaan, jos se purkaisi |
--------------------------------------------------------------------------------
| johdannaissopimuksen tilinpäätöspäivänä. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN | 2009/10 | | 2008/09 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA- | 12 kk | | 12 kk | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA, IFRS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavirta: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | -3 840 | | -3 235 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut | -1 337 | | 3 199 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -9 815 | | 17 453 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja verot | -1 055 | | -960 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavirta |  1  4       
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavirta: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuus- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| investoinnit | -776 | | -3 656 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomien | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeiden | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| luovutustulot | 479 | | 61 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut | 1 | | 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavirta | -295 | | -3 595 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot | 6 172 | | 5 000 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut | -869 | | -5 000 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot | 238 | | 2 349 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut | -1 039 | | -3 207 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | 0 | | -333 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavirta | 4 502 | | -1 191 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -11 840 | | 11 670 | |
--------------------------------------------------------------------------------

Lahdessa 11.11.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Anssi Klinga
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Anssi Klinga
Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj
puh. 050 4661470


Source: Millistream