Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vaasan kaupunginkirjasto sai vuoden 2010 kirjastokehittäjäpalkinnontiedote

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 12:02 EET

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Marcus Rantala luovutti vuoden 2010 kirjastokehittäjä -palkinnon Helsingissä pidetyillä kirjastopäivillä Vaasan kaupunginkirjastolle. Palkinto myönnettiin nyt kolmannen kerran.

Samassa tilaisuudessa valtiosihteeri Marcus Rantala vastaanotti ehdotuksen yleisten kirjastojen laatusuositukseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti yleisten kirjastojen laatusuositusten uudistamisen keväällä 2009. Suosituksia on osittain myöhemmin täydennetty ja niitä on käytetty kansallisen, alueellisen ja paikallisen arvioinnin ja kehittämisen välineinä. Muuttuneen toimintaympäristön vuoksi katsottiin tarpeelliseksi arvioida laatusuositukset uudelleen.

Yleisten kirjastojen laatusuositus sisältää laatusuositusten taustaksi laaditun yleisten kirjastojen arvioinnin viitekehyksen, uudet laatukuvaukset ja yleisten kirjastojen laadunhallintasuosituksen.
Uudet laatukuvaukset koostuvat viidestä kokonaisuudesta, joita ovat kirjastopalvelujen laatu ylläpitäjän näkökulmasta, kirjastopalvelut ja niiden käyttö, henkilöstö ja osaaminen, kokoelmat sekä tilat.

Kirjastopalvelujen laatua ylläpitäjänäkökulmasta käsittelevään kuvaukseen on koottu palvelujen keskeisiä laatutekijöitä. Kirjastopalveluja ja niiden käyttöä koskevassa kuvauksessa sivutaan mm. palvelujen saatavuutta, lähipalveluluonnetta ja aukioloaikoja sekä asiakaslähtöisyyttä. Kolmas kuvaus on palvelujen laadun kannalta oleellisesta henkilöstöstä ja osaamisesta ja toiminnan määrätietoisen kehittämisen vaatimasta johtajuudesta. Kokoelmia koskevassa kuvauksessa painotetaan tietoisen, kunnan erityispiirteet huomioivan kokoelmapolitiikan merkitystä. Kirjastotiloja koskevassa kuvauksessa on painotettu asiakasnäkökulmaa ja tilojen monipuolisen käytön mahdollisuutta.

Kirjastokehittäjä -palkinnon palkintoperustelut:

Vaasan kaupunginkirjasto on pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti toteuttanut käytännössä opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisia kirjastopolitiikan ja -strategioiden linjauksia. Kehitystyö on jatkuvaa oman strategian, toiminnan ja organisaation toimivuuden arviointia, jota tehdään yhdessä henkilöstön kanssa.

Kansallisia linjauksia oppijoiden tietohuollosta, uudenlaisten yhteistyömallien luomisesta koulun ja kirjaston välille ja koulukirjastotoiminnan uudenlaisesta järjestämisestä on toteutettu käytännössä. Koulukirjastotoiminnassa korostuu eri hallintokuntien välinen yhteistyö ja kirjastoammatillisen osaamisen merkitys. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja mm. kustannusten jaon määrittämiseksi kasvatus- ja opetusviraston ja kaupunginkirjaston kesken on laadittu sopimus. Toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustajat kasvatus-ja opetusvirastosta ja kaupunginkirjastosta. Kirjaston suomen- ja ruotsinkieliset pedagogiset informaatikot kokoavat mm. koulukirjastovastaavat opettajat päättämään toimintaan liittyvistä asioista. Tämän lisäksi kaupunkiin on perustettu neljä kombikirjastoa, jotka toimivat sekä asukkaiden lähikirjastona että koulukirjastona.

Vaasan kaupunginkirjasto on ollut aktiivinen toimija ja myös suunnannäyttäjä kansallisissa yleisten kirjastojen kehittämishankkeissa. Toiminnan lähtökohtana on ollut tiedon ja kulttuuriperinnön saatavuuden turvaaminen nopeasti muuttuvassa tietoyhteiskunnassa.

-- -- --

Yleisten kirjastojen laatutyöryhmän esitys (pdf)

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin puh. 040 722 1325
- kulttuuriasiainneuvos Kirsti Kekki puh. 040 722 1320