Vacon Oyj

Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 10:48 EEST

Heinä-syyskuun pääkohdat:
- Saadut tilaukset olivat 110,9 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta oli 94,3 % (57,1 milj. euroa).
- Liikevaihto oli 89,3 milj. euroa, kasvua 43,8 % (62,1 milj. euroa).
- LiikevHoitto oli 8,3 milj. euroa, kasvua 145,1 % (3,4 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 6,6 milj. euroa (10,8 milj. euroa).
- Tulos/osake oli 0,31 euroa (0,19 euroa), kasvua edelliseen vuoteen oli 63,2 %.

Tammi-syyskuun pääkohdat:
- Saadut tilaukset olivat 275,7 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta oli 43,2 % (192,5 milj. euroa).
- Liikevaihto oli 234,8 milj. euroa, kasvua 13,0 % (207,8 milj. euroa).
- Liikevoitto oli 19,5 milj. euroa, kasvua 6,9 % (18,2 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 14,3 milj. euroa (25,0 milj. euroa).
- Tulos/osake oli 0,76 euroa (0,83 euroa), laskua edelliseen vuoteen oli 8,4 %.

Kauden tammikuu-syyskuu tulos

Milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/

  2010 2009 2010 2009 % 2009

Liikevaihto 89,3 62,1 234,8 207,8 43,8 272,0

Käyttökate 11,2 5,8 27,8 25,3 10,0 32,1

Poistot

aineellisista -1,3 -1,1 -3,7 -3,2 18,2 -4,3

Poistot

aineettomista -1,6 -1,3 -4,6 -3,9 17,7 -5,3

Liikevoitto 8,3 3,4 19,5 18,2 6,9 22,5

Liikevoitto-

prosentti 9,3 5,5 8,3 8,8   8,3

Voitto ennen

veroja 7,3 3,7 18,1 17,7 1,9 22,0

Tilikauden

voitto 4,9 3,1 12,0 13,2 -9,2 16,1Yleiskatsaus
Alkuvuoden aikana alkanut taajuusmuuttajamarkkinan piristyminen on jatkunut
vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä.

Parantunut kysyntä ja yhtiön myyntiponnistukset näkyivät saatujen tilausten
voimakkaana kasvuna joka markkina-alueella. Saatujen tilausten osalta yhtiö on
ylittänyt taantumaa edeltäneen tason tämän vuoden huhtikuusta alkaen.
Tilausmäärän kasvuun vaikutti omalta osaltaan myönteisesti myös Vaconin
aurinkoenergiatuotannolle suunnattujen tuotteiden vahva kysyntä. Vacon sai
katsauskauden aikana uusia aurinkoenergiatilauksia mm. Tsekistä, Italiasta ja
Belgiasta.

Liikevaihto on seurannut tilausten kasvua. Erityisesti pienitehoisten tuotteiden
kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Sen sijaan suuremmissa teollisuushankkeissa ja
laivanrakennusteollisuudessa taajuusmuuttajien kysyntä ei ole vielä kääntynyt
kasvuun. Tyypillisesti näissä hankkeissa tarvitaan runsaasti isotehoisia
taajuusmuuttajia. Markkinoiden nopea elpyminen on vaikeuttanut tiettyjen
komponenttien ja materiaalien saatavuutta. Yhtiön tuotteiden toimitusajat
asiakkaille ovat jonkin verran pidentyneet.

Liikevoitto parani alkuvuodesta, mutta liikevoiton kasvua hidasti myynnin
painottuminen pienitehoisiin, alempikatteisiin tuotteisiin. Lisäksi liikevoiton
kehittymiseen vaikuttivat elektroniikan komponenttikustannukset, jotka nousivat
spot-markkinaostojen seurauksena kertaluonteisesti kolmannella
vuosineljänneksellä noin miljoonalla eurolla tämän vuoden aiempaan tasoon
verrattuna. Yhtiö on investoinut kasvuun mm. rekrytoimalla uutta henkilöstöä
tuotekehitykseen ja tuotantoon. Tämä on kasvattanut yhtiön kiinteitä kuluja.

Vacon säilyttää vuoden 2010 markkinaohjeistuksensa ennallaan.

Saadut tilaukset ja tilauskanta
Saadut tilaukset kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 94,3 % edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Saatujen tilausten arvo oli 110,9
miljoonaa euroa, joka vastaa 20,4 %:n kasvua edellisestä vuosineljänneksestä.
Tilaukset kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna edellisen vuoden
vastaavaan kauteen kaikilla maantieteellisillä alueilla: Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa 121,7 %, Aasiassa 75,1 % ja Euroopassa 92,1 %. Konsernin tilauskanta
oli 72,9 miljoonaa euroa (32,7 milj. euroa). Tilauskanta nousi vuoden alusta
40,9 miljoonaa euroa.

Liikevaihto
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 89,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua
edellisestä neljänneksestä oli 11,3 %. Liikevaihto nousi edellisen vuoden
vastaavasta kaudesta 43,8 %. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto oli
13,0 % korkeampi kuin vuosi sitten.

Liikevoitto
Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa, kun se viime
vuonna vastaavalla kaudella oli 3,4 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli
9,3 prosenttia, kun se edellisellä vuosineljänneksellä tänä vuonna oli 8,2
prosenttia. Liikevoiton ja liikevoittoprosentin kasvua edesauttoi selvästi
kasvanut liikevaihto. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevoittoprosentti laski
edellisen vuoden 8,8 prosentista 8,3 prosenttiin. Kasvaneet elektroniikan
komponenttikustannukset sekä myynnin keskittyminen pienitehoisiin,
alempikatteisiin tuotteisiin laskivat liikevoittoprosenttia edellisestä
vuodesta. Tammikuun-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa, jossa laskua
edelliseen vuoteen oli 0,07 euroa.

Tase ja rahavirta
Tase säilyi vahvana. Rahavirta oli vuoden kolmannella neljänneksellä 6,6
miljoonaa euroa, jossa laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 4,2
miljoonaa euroa. Rahavirran lasku vertailukaudesta johtui pääasiallisesti
liiketoiminnan kasvun aiheuttamasta käyttöpääoman sitoutumisesta.
Taseen loppusumma oli 178,9 miljoonaa euroa (143,0 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 47,9 prosenttia (55,3 prosenttia). Konsernin liiketoiminnan
rahavirta ajalta tammikuu-syyskuu oli 14,3 miljoonaa euroa (25,0 milj. euroa).
Rahavirran pieneneminen selittyy sitoutuneen käyttöpääoman kasvulla.

Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Korolliset nettovelat
olivat kauden lopussa 8,4 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa), ja
nettovelkaantumisaste oli 10,1 prosenttia (11,0 prosenttia).

Markkina-asema

Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma alueittain:

Milj. 7-9/ % 7-9/ % 1-9/ % 1-9/ % 1-12/ %

euroa 2010   2009   2010   2009   2009

Eu-

rooppa,

Lähi-itä,

Afrikka 56,1 62,8 42,1 67,8 155,0 66,0 148,1 71,3 190,8 70,1

Pohjois-

ja

Etelä-

Ame-

rikka 17,0 19,1 11,4 18,4 42,8 18,2 35,2 16,9 46,3 17,0

Aasia ja

Tyynen-

Meren

alue 16,2 18,2 8,6 13,8 37,0 15,8 24,5 11,8 34,9 12,8

Yhteen-

sä 89,3 100 62,1 100 234,8 100 207,8 100 272,0 100Vuoden 2010 aikana Vacon on vahvistanut maailmanlaajuista asemaansa. Yhtiö
arvioi markkinatutkimuksiin perustuen markkinaosuutensa olevan noin viisi
prosenttia.

Vaconin liikevaihto kehittyi yhdeksän kuukauden aikana edellisen vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna markkina-alueittain seuraavasti: Eurooppa, Lähi-
itä ja Afrikka yhteenlaskettuna +4,7 prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka
+21,6 prosenttia sekä Aasian ja Tyynenmeren alue +50,9 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vaconin alueellisen myynnin raportointi
perustuu laskutusosoitteisiin, ei tuotteiden loppusijoituspaikkaan.

Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma jakelukanavittain:

Milj. 7-9/ % 7-9/ % 1-9/ % 1-9/ % 1-12/ %

Euroa 2010   2009   2010   2009   2009

Loppu-

asiak-

kaat 7,6 8,5 7,2 11,6 21,3 9,1 21,3 10,3 26,5 9,8

Jakelijat 12,5 13,9 9,1 14,7 32,3 13,7 25,7 12,4 35,3 13,0

Kone- ja

laiteval-

mistajat 21,9 24,5 18,1 29,1 60,5 25,8 49,3 23,7 68,0 25,0

Brand

label-

asiak-

kaat 20,0 22,4 13,7 22,0 50,0 21,3 39,7 19,1 52,6 19,3

Järjes-

telmä

integraat-

torit 27,4 30,7 14,0 22,6 70,7 30,1 71,7 34,5 89,6 32,9

Yhteen-

sä 89,3 100 62,1 100 234,8 100 207,8 100 272,0 100


Useiden Vaconin jakelukanavien myynti on noussut yhdeksän ensimmäisen kuukauden
aikana; kone- ja laitevalmistajat +22,7 prosenttia, jakelijat +25,4 prosenttia
ja brand label -asiakkaat +26,2 prosenttia.

Vacon-konsernin rakenne
Konsernin rakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kolmannella
vuosineljänneksellä.

Tutkimus ja tuotekehitys
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana
13,7 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa), joista 3,4 milj. euroa (3,9 milj.
euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus
oli 5,8 prosenttia konsernin liikevaihdosta (6,3 prosenttia).

Uusien tuotteiden kehitystyö jatkui suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö toimitti
kolmannella vuosineljänneksellä ensimmäiset uudet tuotteet
aurinkoenergiasovelluksiin. Loppuvuoden aikana yhtiö tulee tuomaan markkinoille
useita uusia tuotteita. Tuotekehitys painottuu kustannustehokkuuden,
toiminnallisuuden, tilankäytön, käyttäjäystävällisyyden, energiatehokkuuden ja
visuaalisten ominaisuuksien parantamiseen. Yhtiö on myös investoinut kasvuun
rekrytoimalla uutta henkilöstöä tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

16.9.2010 Vacon ilmoitti lahjoittavansa 100 000 euroa suomalaisille
yliopistoille teknisen koulutuksen kehittämiseen.

Investoinnit
Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden bruttoinvestoinnit olivat 12,1
miljoonaa euroa (11,5 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat tuotekehitykseen,
tuotannon testauskapasiteetin nostamiseen, uusien tuotteiden
tuotantokapasiteetin laajentamiseen sekä tietojärjestelmiin.

Organisaatio ja henkilöstö
Vacon-konsernin henkilömäärä on lisääntynyt 76 henkilöllä vuoden alusta.
Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 1 304 henkilöä (1 226), joista 668
(640) oli Suomessa ja 636 (586) muissa maissa. Alla olevassa taulukossa
esitetään Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät:

  1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Toimihenkilöitä 796 759 763

Työntekijöitä 495 474 468

Yhteensä 1 291 1 233 1 231Osakkeet ja osakkeenomistajat
Vaconin markkina-arvo syyskuun lopussa oli 533 miljoonaa euroa. Osakkeen
päätöskurssi 30.9.2010 oli 35,05 euroa. Se oli tammi-syyskuun aikana alimmillaan
24,90 euroa ja ylimmillään 37,59 euroa. Tammi-syyskuun aikana Vaconin
osakevaihto oli 2 178 504 osaketta eli 68,1 miljoonaa euroa.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2010 olivat:

  Osakkeita, kpl Omistusosuus, %Ahlström Capital -konserni 3 061 215 20,0

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Ilmarinen 699 877 4,6

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Tapiola 584 500 3,8

Vaasa Engineering Oy 407 433 2,7

Koskinen Jari 362 403 2,4

Holma Mauri 347 171 2,3

Ehrnrooth Martti 333 000 2,2

Tapiola-yhtiöt 245 300 1,6

Karppinen Veijo 185 586 1,2

Autio Heikki 147 060 1,0

Hallintarekisteröidyt

ja muu ulkomaalaisomistus 5 048 629 33,0

Vacon Oyj:n omat osakkeet 80 565 0,5

Muut 3 792 261 24,8

Yhteensä 15 295 000 100,0

Ulkona olevat osakkeet 15 214 435Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
suorassa omistuksessa oli 30.9.2010 yhteensä 22 954 osaketta eli 0,2 prosenttia
Vaconin osakekannasta.

Omat osakkeet
Vacon Oyj:llä oli 30.9.2010 hallussaan omia osakkeita yhteensä 80 565
kappaletta.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Vaconin lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät kriittisten komponenttien ja
materiaalien saatavuuteen, yleisen kysynnän epävarmuuteen ja hintakilpailun
lisääntymiseen.

19.3.2010 Vacon tiedotti Kiinan tullin selvittävän tullausmenettelyjä Kiinan-
tehtaalla. Kiinan viranomaisten tutkimukset jatkuvat edelleen. Vacon on tehnyt
asiasta sisäisen selvitystyön, mutta ei kommentoi asiaa viranomaistutkinnan
ollessa kesken. Kiinan tullin vaatimuksesta yhtiö on maksanut noin 26 miljoonaa
renminbiä (2,8 milj. euroa) vakuutena sulkutilille. Kyseinen summa on kirjattu
Vaconin taseeseen saatavana.

Vaconin tilauskanta on perinteisesti ollut ajallisesti lyhyt eikä siihen sen
takia liity merkittäviä toimitusten ajoitukseen tai peruuntumiseen liittyviä
riskejä. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuhansia asiakkaita. Kymmenen
suurimman asiakkaan osuus Vaconin liikevaihdosta on alle 50 %. Yhtiö ei rahoita
asiakasprojekteja ja yhtiö myös arvioi jatkuvasti asiakkaidensa
luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan.

Vaconin taseessa on 9,0 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy pääosin vuoden
2008 alussa tehtyyn yritysostoon. Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen
arvonalentumisen toteamiseksi.

Raaka-aineiden ja komponenttien hinnoissa tapahtuvat muutokset ja saatavuus
voivat vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen ja suuruuteen. Joidenkin
komponenttien ja materiaalien saatavuudessa voi olla ongelmia loppuvuoden ja
ensi vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Raaka-aineiden ja komponenttien
ostosopimukset ovat pääosin vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja
valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja materiaalien maailmanmarkkinahintojen
muutosten varalta.

Tulokseen vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttariskit.
Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaan, vaikka toiminnan
kansainvälistyessä yksittäisten valuuttojen suhteellinen merkitys vähenee.
Merkittävimmät kurssiriskit suhteessa euroon liittyvät Yhdysvaltain dollariin ja
Kiinan renminbiin.

Näkymät vuodeksi 2010
Vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä alkanut taajuusmuuttajamarkkinan
piristyminen on jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä. Markkinoiden
piristymisestä huolimatta loppuvuoden markkinakehitykseen liittyy
maailmantaloudesta johtuvia epävarmuustekijöitä. Vacon panosti taantuman aikana
voimakkaasti osaamisen kehittämiseen, tuotekehitykseen ja perusti uusia
tytäryhtiöitä. Tämä luo hyvän perustan tulevaisuuden kasvulle.

Vacon säilyttää markkinaohjeistuksensa ennallaan ja arvioi vuoden 2010
liikevaihdon kasvavan vuodesta 2009. Suhteellisen kannattavuuden odotetaan
pysyvän vuoden 2009 tasolla ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan paranevan
vuoden 2009 tasosta.

Vuoden 2010 tilinpäätöksen julkaiseminen
Vacon julkaisee vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteensa 2.2.2011 kello 9.30.

Yleislauseke
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja
epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.

Vacon lyhyesti
Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita
taajuusmuuttajia - ja vain niitä. Taajuusmuuttajia käytetään sähkömoottorin
ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tuotekehitys- ja
tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa.
Myyntitoimistoja on yli 25 maassa. Vuonna 2009 Vaconin liikevaihto oli 272 milj.
euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1 200 henkilöä.
Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin päälistalla.

Vaconin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron
liikevaihto ja yli 14 prosentin liikevoitto (EBIT- %) vuoden 2012 loppuun
mennessä. Oman pääoman tuotolle (ROE) on asetettu yli 30 prosentin vuotuinen
tavoite.

Driven by Drives, http://www.vacon.fi">www.vacon.fi

Vaasassa 27.10.2010

VACON OYJ

Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0)40 8371 510
Talousjohtaja Eriikka Söderström, puh: +358 (0)40 8371 443

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään
27.10.2010 klo 11.30 hotelli Simonkentässä, sisäänkäynti osoitteesta Simonkatu
9, Helsinki.

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille
Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinneuvottelu
pidetään 27.10.2010 klo 15.00 lähtien. Neuvottelussa ovat mukana toimitusjohtaja
Vesa Laisi ja talousjohtaja Eriikka Söderström. Linja on varattavissa
neuvotteluun kymmenen minuuttia ennen neuvottelun alkua palvelunumerosta
+44 207 162 0025. Neuvottelun tunnus on "Vacon Oyj". Nauhoituksen voi kuunnella
kolmen työpäivän ajan numerosta +44 207 031 4064, tunnus 855961.

Linkki neuvotteluun:
http://http://wcc.webeventservices.com/view/wl/r">http://wcc.webeventservices.com/view/wl/rhtm?e=189225&s=1&k=A088B96268E7FAE0E3E
B44C1A8ACC144&cb=blank

Jakelu
NASDAQ OMX Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet

Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen vuoden 2009 tilinpäätöksessä
yksityiskohtaisesti esitettyjä laadintaperiaatteita.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Konsernin tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/

  2010 2009 2010 2009 2009

Liikevaihto 89,3 62,1 234,8 207,8 272,0

Liiketoiminnan muut

tuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

Valmiiden ja

keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos 3,4 0,0 4,6 0,0 -1,0

Materiaalit ja palvelut -51,1 -32,2 -127,6 -106,1 -138,1

Työsuhde-etuuksista

aiheutuvat kulut -17,2 -12,9 -46,8 -40,6 -53,6

Liiketoiminnan muut

kulut -13,3 -11,2 -37,4 -36,0 -47,5

Poistot aineellisista -1,3 -1,1 -3,7 -3,2 -4,3

EBITA 9,9 4,7 24,1 22,1 27,8

Poistot aineettomista -1,6 -1,3 -4,6 -3,9 -5,3

Liikevoitto 8,3 3,4 19,5 18,2 22,5

Rahoitustuotot ja -kulut -1,0 0,3 -1,4 -0,5 -0,6

Tulos ennen veroja 7,3 3,7 18,1 17,7 22,0

Tuloverot -2,4 -0,6 -6,1 -4,6 -5,9

Tilikauden voitto 4,9 3,1 12,0 13,2 16,1

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 4,8 2,9 11,5 12,6 15,4

Vähemmistölle 0,1 0,2 0,5 0,6 0,6

Osakekohtainen tulos,

euroa 0,31 0,19 0,76 0,83 1,01

Osakekohtainen tulos

laimennettuna, euroa 0,31 0,19 0,76 0,83 1,01Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/

  2010 2009 2010 2009 2009

Tilikauden voitto 4,9 3,1 12,0 13,2 16,1

Muut laajan tuloksen erät

 Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

 Muuntoerot -1,0 -0,2 1,0 -0,3 -0,1

Laaja tulos yhteensä 3,9 2,9 13,0 12,8 15,9

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 3,7 2,7 12,5 12,2 15,3

Vähemmistölle 0,2 0,2 0,5 0,6 0,6Konsernin tase, IFRS, milj. euroa

  30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009VARAT

Liikearvo 9,0 8,1 8,1

Kehittämismenot 11,6 8,0 9,1

Aineettomat hyödykkeet 10,8 13,0 13,3

Aineelliset hyödykkeet 20,5 18,7 18,5

Rahoitussaamiset 0,1 0,2 0,2

Laskennalliset verosaamiset 4,8 3,8 3,3

Muut rahoitusvarat 3,9 3,7 5,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä 60,7 55,4 57,8Vaihto-omaisuus 28,2 20,5 19,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset 72,2 54,4 51,3

Rahavarat 17,8 12,8 17,2

Lyhytaikaiset varat yhteensä 118,2 87,7 87,8Varat yhteensä 178,9 143,0 145,6OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 3,1 3,1 3,1

Ylikurssirahasto 5,0 5,0 5,0

Omat osakkeet -2,6 -2,6 -2,6

Kertyneet voittovarat 76,7 71,3 74,4

Vähemmistöosuus 1,4 1,4 1,5

Oma pääoma yhteensä 83,6 78,1 81,3Laskennalliset verovelat 5,1 4,3 4,6

Eläkevelvoitteet 1,6 1,5 1,5

Korolliset velat 10,8 13,2 12,4

Pitkäaikaiset velat yhteensä 17,5 19,1 18,5Ostovelat ja muut velat 56,8 35,7 36,1

Verovelat 3,5 0,4 1,3

Varaukset 2,1 1,6 1,9

Korolliset velat 15,4 8,1 6,4

Lyhytaikaiset velat yhteensä 77,8 45,8 45,7Oma pääoma ja velat yhteensä 178,9 143,0 145,6Q3/2009 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma

  mistö- pääoma

  osuus yhteensä

  Osake Yli- Omat Kerty- Yhte-

  pää- kurssi osak- neet ensä

  oma raha- keet voitto

    sto   -varat

Oma pääoma

31.12.2008 3,1 5,0 -2,6 68,7 74,1 1,4 75,5

Osingonjako       -10,1 -10,1 -0,5 -10,6

Tilikauden

laaja tulos       12,2 12,2 0,6 12,8

Osakepalkkiot       0,2 0,2   0,2

Muut

muutokset       0,2 0,2   0,2

Oma pääoma

30.9.2009 3,1 5,0 -2,6 71,3 76,7 1,4 78,1Q3/2010 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma

  mistö- pääoma

  osuus yhteensä

  Osake Yli- Omat Kerty- Yhte-

  pää- kurssi osak- neet ensä

  oma raha- keet voitto

    sto   -varat

Oma pääoma

31.12.2009 3,1 5,0 -2,6 74,4 79,8 1,5 81,3

Osingonjako       -10,7 -10,7 -0,5 -11,2

Tilikauden

laaja tulos       12,5 12,5 0,5 13,0

Osakepalkkiot       0,4 0,4   0,4

Muut

muutokset       0,1 0,1 0,0 0,1

Oma pääoma

30.9.2010 3,1 5,0 -2,6 76,7 82,1 1,4 83,6Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS, milj. euroa

  30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009Tilikauden voitto 12,0 13,2 16,1

Poistot 8,3 7,0 9,6

Rahoitustuotot ja -kulut 1,4 0,5 0,6

Verot 6,1 4,6 5,9

Muut oikaisut -0,5 0,3 0,5

Käyttöpääoman muutos -6,3 6,1 11,0

Rahoituserien ja verojen

rahavirta -6,7 -6,7 -6,5Liiketoiminnan rahavirta 14,3 25,0 37,1Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin -10,4 -11,1 -16,1

Aineellisten ja aineettomien

hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 1,4

Investoinnit muihin sijoituksiin 0,7 -0,2 -2,3

Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,6Investointien rahavirta -9,8 -11,3 -16,5Pitkäaikaisten lainojen

takaisinmaksut -2,2 -2,4 -3,3

Lyhytaikaisten lainojen nostot 8,9 0,0 0,0

Lyhytaikaisten lainojen

takaisinmaksut 0,0 -4,1 -5,8

Maksetut osingot -11,2 -10,4 -10,4Rahoituksen rahavirta -4,5 -17,0 -19,5Likvidien varojen muutos 0,0 -3,3 1,2

Likvidit varat tilikauden alussa 17,2 15,7 15,7

Likvidien varojen muuntoerot 0,6 0,3 0,3

Likvidit varat tilikauden lopussa 17,8 12,8 17,2Segmentti-informaatio
Vaconilla on yksi toimintasegmentti, joka on taajuusmuuttajat. Toimintasegmentin
luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on
organisoitu seuraaviin toimintoihin: Tuotteet ja markkinat, Tuotanto, Tutkimus
ja tuotekehitys, Talous ja hallinto, Henkilöstö, IT ja prosessikehitys.
Organisaation asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi toimintaa ohjataan
asiakassegmenteittäin: komponenttiasiakkaat, sovellusasiakkaat, OEM- ja brand
label -asiakkaat sekä huolto ja jälkimarkkinat.

Ostetut liiketoiminnot
Konserni hankki maaliskuussa 2010 määräenemmistön (85 %) pienestä
espanjalaisesta Global Inver Sonne S.L. -nimisestä yhtiöstä edistääkseen
aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyvää omaa teknologiaansa. Arvio lopullisesta
kauppahinnasta on 0,8 miljoonaa euroa. Alustavan laskelman mukaan Global Inver
Sonne S.L.:n hankinnasta syntyi 0,7 milj. euron liikearvo, joka perustuu
odotettavissa oleviin liiketoiminnan laajentamismahdollisuuksiin.

MEUR

Hankintameno

Hankinta-ajankohtana kirjattu määrä 0,4

Arvioitu ehdollinen kauppahinta 0,4

Ehdollisen kauppahinnan vaihteluväli 0-0,4

Hankintameno yhteensä 0,8

Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 0,1

Liikearvo 0,7Liikearvon kohdistaminen:

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 0,7Vaikutukset kassavirtaan olivat

seuraavat:

Kokonaishankintameno -0,8

josta maksettu hankinta-ajankohtana -0,4

Saadut kassavarat 0,1

Yritysoston nettokassastamaksu 0,3  Kirjanpitoarvo Käypä arvoVaihto-omaisuus 0,1 0,1

Saatavat yhteensä 0,0 0,0

Rahat ja pankkisaamiset 0,1 0,1

Varat yhteensä 0,1 0,1Velat yhteensä 0,0 0,0Nettovarat   0,1

Hankintameno   0,8

Liikearvo   0,7Tunnuslukuja

  30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

Saadut tilaukset, MEUR 257,7 192,5 256,1

Saatujen tilauksien

muutos, % 43,2 -19,6 -16,4

Liikevaihto, MEUR 234,8 207,8 272,0

Liikevaihdon muutos, % 13,0 -4,7 -7,2

Liikevoitto, MEUR 19,5 18,2 22,5

Liikevoiton muutos, % 6,9 -32,8 -35,0

Liikevoitto, %

liikevaihdosta 8,3 8,8 8,3

Tulos/osake, EUR 0,76 0,83 1,01

Oma pääoma/osake, EUR 5,40 5,04 5,25

Omavaraisuusaste, % 47,9 55,3 56,5

Bruttoinvestoinnit

käyttöomaisuuteen, MEUR 12,1 11,5 18,2

Bruttoinvestoinnit

käyttöomaisuuteen,

% liikevaihdosta 5,2 5,5 6,7

Korolliset nettovelat,

MEUR 8,4 8,6 1,6

Nettovelkaantumisaste, % 10,1 11,0 2,0

Käyttöpääoma,

MEUR 38,0 37,2 31,2

Tilauskanta, MEUR 72,9 32,7 32,0

Osakkeiden osake-

antioikaistu lukumäärä

keskimäärin tilikauden

aikana 15 212 627 15 202 564 15 204 263

Osakkeiden lukumäärä

tilikauden lopussa 15 214 435 15 208 989 15 209 989

Henkilöstö kauden

lopussa 1 304 1 226 1 228Konsernin vastuut, milj. euroa

  30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009Vakuudet ja vastuusitoumukset 2,4 5,3 2,4Rahoitussitoumukset 0,2 0,3 0,3

Tunnuslukujen laskentakaavat

  Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Osakekohtainen tulos = -------------------------------------------------

  Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen

  lukumäärä  Oma pääoma - vähemmistöosuus

Oma pääoma / osake = -------------------------------------------------

  Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden

  lopussaOmavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100

  -------------------------------------------------

  Taseen loppusumma - saadut ennakot  (Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja

Nettovelkaantumisaste, % = rahoitusarvopaperit) x 100

  -------------------------------------------------

  Oma pääomaKäyttöpääoma = Varastot + korottomat lyhytaikaiset saatavat -

  korottomat lyhytaikaiset velat

[HUG#1455631]

Vacon results presentation Q3 2010:
http://

Osavuosikatsaus Q3 2010:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Vacon Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug