Valtioneuvosto

Väestökehitys haastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusmallin

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 14:58 EET

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on yksi julkisen vallan tärkeimpiä vastuualueita, johon käytetään merkittävä osa julkisista kokonaismenoista. Väestön ikääntymisen myötä menojen ennakoidaan entisestäänkin kasvavan samalla kun aluekohtainen palvelutarve eriytyy. Tulevaisuudessa laadukkaat ja tasapuoliset palvelut on tuotettava mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Rahoitusmallin avulla voidaan vaikuttaa rahoituksen riittävyyteen sekä järjestelmän sisäistä tehokkuutta parantaviin kannustimiin. Kaikkien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin kokonaisvaltaista otetta palvelujärjestelmän kehittämiseen.

Talousneuvoston sihteeristö julkaisi tiistaina 15. marraskuuta kaksi asiantuntijaraporttia, jotka pureutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ajankohtaiseen problematiikkaan. Professori Hannu Valtosen laatima raportti Terveydenhuollon rahoitusehdotusten arviointi vertailee julkisuudessa esillä olleita sosiaali- ja terveydenhuollon vaihtoehtoisia kehitysmalleja yhtenäisessä kehikossa. Nykyjärjestelmän ongelmiksi tunnistetaan kansalaisten eriarvoisuus palvelujen saatavuuden suhteen, tehokkuus- ja tuottavuusongelmat osassa palvelutuotantoa sekä järjestelmän heikoksi arvioidut edellytykset selviytyä palvelujen kysyntään ja työvoiman tarjontaan vaikuttavasta väestörakenteen muutoksesta. Ongelmia syntyy myös päätöksenteon ja rahoituksen hajanaisuudesta ja järjestelmän sisäisistä, kehittymistä estävistä tekijöistä.

Kaikissa ehdotetuissa ratkaisuissa korostetaan järjestäjätahon rahoituksen turvaamista riittävän suuren rahoituspohjan kautta. Käytännössä tämä merkitsee järjestäjätahon koon kasvattamista joko valtakunnalliseksi tai alueelliseksi. Erilaisia näkemyksiä vallitsee puolestaan mm. siitä, missä määrin tilaajan ja tuottajan roolit tulisi eriyttää toisistaan sekä tulisiko työterveyshuolto ja Kansaneläkelaitoksen kautta kanavoituva rahoitus sisällyttää kokonaisuuteen. Vähemmälle huomiolle ehdotuksissa jää tärkeä kysymys palvelujärjestelmän yleisen hyväksynnän turvaamisesta. Myös työnjako poliittisen ja hallinnollisen päätöksenteon välillä jää usein epäselväksi. Palveluiden käyttäjien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiden odotukset ja käyttäytyminen ovat muuttuneet. Myös nämä seikat tulisi professori Valtosen mukaan ottaa huomioon järjestelmää uudistettaessa.

Tutkimusprofessori Markku Pekurisen johtama Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijaryhmän raportti Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittäminen: Kohti yksikanavaista alueellista järjestäjä-rahoittajaa konkretisoi ja edelleen kehittää yhtä arvioiduista malleista. Raportti ehdottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon alueellista järjestäjä-rahoittajamallia, joka toteuttaisi yksikanavaisen rahoituksen alueellisella tasolla. Rahoitusuudistus palvelisi myös sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun, saatavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä päämääriä ja vahvistaisi erityisesti perusterveydenhuoltoa.

Raportissa ehdotetaan muodostettavaksi 12-15 alueellista järjestäjä-rahoittajaa, joiden väestöpohjan tulisi olla vähintään 200 000 asukasta. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon julkinen rahoitus keskitettäisiin tälle toimijalle, joka vastaisi palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta alueellaan. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia parannettaisiin toteuttamalla raha seuraa asiakasta -periaate peruspalveluissa.

Myös palvelun tuottajien korvausperiaatteet uudistettaisiin. Perustason palvelujen tuottajat saisivat tulonsa hoitovastuullaan olevien asiakkaiden määrän ja ominaisuuksien mukaan. Erityistason palvelujen tuottajille maksettaisiin kiinteä korvaus päivystyksen ja muiden välttämättömien palvelujen järjestämisestä. Muista palveluista erityistason tuottajat saisivat korvauksen hoidettujen asiakkaiden määrän ja tuotettujen palvelujen mukaan ottaen huomioon hoidon vaativuus.

 

Lisätietoja: tutkimusprofessori Markku Pekurinen, p. 050 3670 841 ja professori Hannu Valtonen, p. 044 594 8984 sekä talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko, valtioneuvoston kanslia, p. 09 1602 2177

 

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi -julkaisu on luettavissa osoitteessa: http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=342532Lisää aiheesta:

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi:
http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=342532