Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hankkeen ja sen tulokset esittelevä www-sivusto on avattu

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 09:50 EET

Tutustu sivustoon osoitteessa;  www.ymparisto.fi/ppo/VaelluskalatPalaavatIijokeen

Iijoen alajuoksulle rakennettiin vuosina 1961-71 viisi vesivoimalaitosta. Voimalaitospadot ovat estäneet vuosikymmenten ajan vaelluskalojen nousun kutu- ja poikastuotantoalueille. Patojen takana on keskijuoksulla yli 600 hehtaaria lohikalojen poikastuotantoalueita. Iijoen alkuperäinen lohikanta on toistaiseksi onnistuttu pitämään tallessa viljelylaitoksella.

Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hankkeessa toteutettiin toimenpiteitä ja haettiin ratkaisuja vaelluskalojen luonnonvaraisen lisääntymisen ja vesivoimatalouden harjoittamisen yhteensovittamiseksi. Päämäärän saavuttamisen tueksi perustettiin keväällä 2010 valtakunnallinen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi. Iijoen lohikannan palauttamiseen ja Perämeren lohisaaliiden turvaamiseen pyrittiin monella tavalla:

  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kokosivat laajat taustaselvitykset vaelluskalakantojen palauttamisen ja luonnonvaraisen lisääntymisen edellytyksistä sekä vaelluskalojen kulun toteutusmahdollisuuksista Iijoella uusinta ulkomaistakin tietämystä hyödyntämällä.
  • Siirrettin sukukypsiä lohia Iijoen alaosasta voimalaitospatojen takana oleville lisääntymisalueille.
  • Lohi- ja meritaimenkanta palautettiin Iijokeen Metsähallituksen koordinoimilla kotiutusistutuksilla ja siirtämällä voimalaitospatojen ohitse sukukypsiä lohia lisääntymään joen keskijuoksulla.
  • Oulun yliopisto selvitti vaelluskalojen palauttamisen taloudellisia, sosiaalisia sekä matkailullisia perusteita ja vaikutuksia. Monitavoitearvioinnin avulla haettiin perusta uudelle, laaja-alaista sitoutumista ylläpitävällä toimintamallille vaelluskalakannan säilymisen varmistamiseksi.
  • Kalateiden yleissuunnitelma laadittiin alajuoksulla oleville viidelle voimalaitospadolle.
  • Iin kunta, Kuusamon kaupunki, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta ja Yli-Iin kunta solmivat vuonna 2010 aiesopimuksen Iijoen kalateiden hallinto-organisaation perustamiseksi.
  • Metsähallituksessa laadittiin selvitys Iijoen vesistöalueen metsäojitusten ennallistamismahdollisuuksista Metsähallituksen mailla ja perustettiin ennallistamisen vaikutuksia selvittävä koealue.

Vaelluskalat palaavat Iijokeen 2008-2010 -hankkeen päätoteuttaja oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Muut toteuttajat olivat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Oulun yliopisto ja Metsähallitus. Yhteistyökumppaneina olivat mm. Kainuun ELY-keskus, Iijoen vesistön kalastusalue, Keski-Perämeren kalastusalue ja Kuusamon kalastusalue sekä osakas- ja kalastuskunnat. Kustannusarvio oli 706 000 €, jonka lisäksi useat tahot sijoittivat työresurssejaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto, Suomen valtio, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Kuusamon kaupunki, Iin kunta, Yli-Iin kunta ja PVO-Vesivoima Oy.

Iijoen kalatiet -jatkohanke on alkamassa

Kehittämistyötä jatketaan Iijoella aiemmasta vaiheesta tutulla yhteistyökokoonpanolla ja rahoituspohjalla. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttamaksi suunnitellun Iijoen kalatiet 2011-2013 -hankkeen sisältönä on;

1) Iijoen kalateiden hallinto-organisaation perustaminen ja toiminnan käynnistäminen.

2) Kalateiden toteutussuunnitelmat Iijoen alajuoksulla oleville viidelle voimalaitospadolle elinvoimaisten vaelluskalakantojen (lohi, meritaimen, siika) ja nahkiaiskannan sekä niiden luonnonvaraisen elinkierron ja lisääntymisen ylläpitämiseksi Iijoella.

3) Lohi- ja meritaimenkannan kotiutumisen varmistaminen Iijoen eri osissa ylisiirtämällä sukukypsiä lohia voimalaitospatojen ohitse sekä istuttamalla lohen ja meritaimenen poikasia.

4) Kalatien rakentaminen Iijoen keskijuoksulle Kostonjärven säännöstelypadolle

5) Vaelluskalojen kulkuyhteyden edistäminen neuvotteluilla ja sopimuksien avulla Iijoen yläjuoksulla. Vaelluskalojen luonnonvaraisen lisääntymisen ja vesivoimatalouden harjoittamisen yhteen sovittavien toimintatapojen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen v. 2010 perustetun valtakunnallisen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumin avulla.

Lisätietoja:

Hankkeen päällikkö Arto Hirvonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 935 611, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

LIITE: Lisätietoja projektissa toteutetuista toimenpiteistä.