Tukesin

VAK-säiliöiden tiiviys- ja painekokeissa käytettävä vettä koeväliaineena

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2011 11:16 EET

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden nestepaine- ja tiiviyskokeet on tehtävä säiliön tarkastusten yhteydessä ja niissä pitää käyttää koeväliaineena ensisijaisesti vettä. Syövyttäviä ja myrkyllisiä aineita ei saa käyttää.  Myös kaasun käyttö on turvallisuusriski.  Koeväliaineen on sovittava yhteen säiliön materiaalin ja säiliössä kuljetettavan aineen kanssa. Koeväliaine ei saa aiheuttaa vaaraa tarkastajalle tai läheisyydessä oleville henkilöille. Kustannussyyt eivät ole peruste väliaineen vaihtamiselle.


VAK-säiliöiden nestepaine- ja tiiviyskoe pitää tehdä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 369/20011 mukaisesti säiliön väli- ja määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Säiliö on ponnistettava paineella, joka on vähintään yhtä suuri kuin suurin sallittu käyttöpaine. Asetuksen mukaan vaarallisten aineiden metalliset kuljetussäiliöt on testattava, tarkastettava ja merkittävä VAK:n viitestandardin EN 12972 mukaisesti. Standardin vuoden 2007 versio on ollut velvoittava 1.1.2011 alkaen.


Kuljetussäiliöiden nestepainekokeessa ja tiiviyskokeessa on käytettävä koeväliaineena pääasiallisesti vettä. Syövyttäviä tai myrkyllisiä aineita ei kokeessa saa käyttää. Muita väliaineita voidaan käyttää vain tarkastajan suostumuksella ja erityistilanteessa, jos se on perusteltua kuljetettavan aineen ominaisuuksista tai aineen käytön turvallisuudesta johtuen. Silloinkin väliaineen on sovittava yhteen säiliön materiaalin ja säiliössä kuljetettavan aineen kanssa, eikä se saa missään tilanteessa aiheuttaa vaaraa tarkastajille tai muille läheisyydessä oleville henkilöille. Erityisesti silloin, kun koeväliaineena käytetään kaasua, on kiinnitettävä huomiota standardin EN 12972 liitteen C mukaisiin varotoimenpiteisiin.


Painekokeen tekeminen kaasulla on aina turvallisuusriski ja sitä tulee välttää. Jos perustellusta syystä päädytään tekemän tiiviyskoe muulla kuin vedellä, tulee siitä informoida mahdollisimman nopeasti toista tarkastuslaitosta sekä Tukesia. Tällä menettelyllä taataan tasa-arvoiset tarkastusmenettelyt kaikille toimijoille.


Polttonesteen käyttö polttonesteen kuljetussäiliöiden määräaikais- ja tiiviystarkastuksen väliaineena ei ole sallittua, koska VAK-määräysten mukaan korvaavan koeväliaineen leimahduspisteen on oltava yli 61° C ja tämä vaatimus ei polttoöljyn ja dieselin kohdalla täyty.


Vakiintuneet poikkeavat väliaineet
 

Aine                                                                               Koeväliaine

lentopetroli                                                                   lentopetroli

nestekaasu               varusteiden toiminta            typpi

                                    tiiveyskoe                                  nestekaasu (kuljetettava aine)                                  

bitumisäiliöt                                                                 kuuma bitumi

butadieeni                                                                     typpi

 

Näiden käyttämisestä ei tarvitse informoida erikseen.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 369/2011 6.8.2.4.3, 6.8.2.6

 

Lisätietoja:         Turvallisuusinsinööri Miina Grönlund, puh. 010 6052 659, sähköposti: etu nimi.sukunimi@tukes.fi

 

.