Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtatie 10 linjausvaihtoehtojen selvitys aloitetaan Liedossa

Lehdistötiedote   •   Marras 20, 2010 22:24 EET

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Varsinais-Suomen liitto ja Liedon kunta ovat yhteistyössä aloittaneet valtatien 10 linjausvaihtoehtojen selvitystyön Liedon alueella. Selvitys palvelee Varsinais-Suomen maakuntakaava- ja liikennejärjestelmätyötä sekä Liedon yleiskaavoitusta. Selvitysalue sijoittuu pääosin Liedon kunnan alueelle. Pieni osa selvitysalueesta on Kaarinan kaupungin alueella Kauselassa.

Valtatie 10 ei täytä suunnittelualueella päätieverkolle asetettuja vaatimuksia. Valtatien nopeusrajoitus on alhainen ja tiellä on tiheästi liittymiä. Ongelmat korostuvat Liedon keskustan kohdalla sekä Liedon ja Kauselan välisellä osuudella. Ongelmia on liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Tie aiheuttaa ongelmia myös Liedon taajama-alueen maankäytölle sekä paikalliselle liikkumiselle autoilla ja kevytliikenteellä. Ongelmiin on haettu ratkaisuja jo pitkään, mutta toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi ei ole saatu tehtyä. Liedon alueen maankäyttö kehittyy ja on löydettävä perusteltu ratkaisu ongelmien ratkaisemiseksi.

Työn sisältö
Tehtävänä on laatia maakuntakaava- ja liikennejärjestelmätyöhön tarvittava selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista Liedossa. Tutkittavat vaihtoehdot ovat (esitetty liitteenä olevassa kartassa):
- vaihtoehto 1, Liedon eteläinen ohitus yleissuunnitelman 1991 mukaisella linjauksella
- vaihtoehto 2, Valtatie 10 linjauksen kääntö valtatielle 9 Pokkolasta Rauhakylään, maastokäytävä 2B vuoden 2007 tarveselvityksestä
Selvityksessä tutkitaan vaihtoehdon 2 osalta valtatien 10 tarkempi sijainti. Vaihtoehdon 1 osalta käytetään lähtökohtana vuonna 1991 laadittua yleissuunnitelmaa, jonka ratkaisujen ajantasaisuus selvitetään.
Selvitys- ja suunnittelutyön tavoitteena on vaihtoehtojen yhdenmukainen käsittely ja vertailu, jonka perusteella voidaan seuraavassa maakuntakaavan päivityksessä esittää suositeltava linjaus ohjeellinen tielinjaus -merkinnällä. Vaihtoehtojen vertailu tehdään selvittämällä vaihtoehtojen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, ympäristö- ja maisemakohteisiin, maankäyttöön ja talouteen. Myös vaikutukset elinkeinoelämälle, kevyelle ja joukkoliikenteelle ovat tarkasteluissa mukana. Työhön sisältyy myös tarvittavien maaperätutkimusten ja kairaustöiden tekeminen.

Aikataulu
Työ on aloitettu marraskuussa 2010 ja se valmistuu huhtikuussa 2011. Selvitys tulee palvelemaan alueen maakunta- ja yleiskaavoitusta, jossa tullaan esittämään linjausvaraus valtatien 10 parantamiselle. Hankkeen toteuttamisen ajankohdasta ei ole tietoa ja ennen toteuttamista valitusta vaihtoehdosta tullaan laatimaan maantielain mukainen yleissuunnitelma.

Lisätietoja selvityksestä antavat:
- Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Antti Kärki, puh. 0400 961 592, antti.karki@ely-keskus.fi
- Varsinais-Suomen liitossa Heikki Saarento, puh. 02 2100 940, heikki.saarento@varsinais-suomi.fi
- Liedon kunnassa Ari Blomroos, puh. 02 4873 3351, ari.blomroos@lieto.fi
- selvitystä laativassa konsulttitoimistossa Sito Oy:ssä Rauno Tuominen, puh. 020 747 6139, rauno.tuominen@sito.fi.