Aluehallintovirasto

Valtatien 7 (E18) silloille myönnetty vesitalousluvat

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 18:38 EEST

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 6.10.2010 myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueelle sekä Liikenneviraston tieinvestointiyksikölle vesilain mukaiset luvat yhteensä kuuden siltaparin rakentamiseen tulevalle moottoritielle välillä Koskenkylä–Loviisa–Kotka–Hamina. Silloilla tullaan ylittämään neljä Kymijoen suuosan haaraa (Hirvikosken-, Pyhtään-, Langinkosken- ja Korkeakoskenhaarat) sekä Siltakylänjoki ja Vehkajoki.

Aluehallintovirasto myönsi samalla mainituille tieviranomaisille luvan aloittaa siltatyöt jo ennen näiden lupapäätösten lainvoimaiseksi tuloa. Edellytyksenä on mm. se, että  tieviranomaiset ovat saaneet hankituksi oikeudet rakentamista varten tarvittaviin maa- ja vesialueisiin.

Moottoritien rakentamisen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisesti.

Siltapaikoista kaksi sijoittuu Kymijoen Natura 2000-alueelle (toinen Pyhtään ja Loviisan rajalle Ahvenkoskelle ja toinen Kotkaan Langinkoskenhaaraan Leppäsaaren kohdalle). Haminassa Vehkajoen ylittävät sillat tulevat lähelle Kirkkojärven Natura 2000-alueita. Siltojen suunnittelun yhteydessä on tehty arvio hankkeiden vaikutuksista Natura-alueisiin. Luonnonsuojeluviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut, ettei rakentaminen eräin rajoituksin merkittävästi heikennä Natura-alueiden suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Lupamääräyksiin on sisällytetty haittojen vähentämistoimenpiteitä mm. lintujen pesimäajan ja lepakoiden lisääntymisajan osalta.

Lupamääräyksiä on annettu myös jokiuomista mahdollisesti löytyvien vuollejokisim- pukoiden siirtämisestä pois työalueelta ja eräin paikoin esiintyvien hukkariisi- ja lietetatarkasvustojen vahingoittamisen estämisestä. Veden samentumisen hillitse- minen perustuu paljolti vaadittaviin työteknisiin menetelmiin, joilla pyritään samalla ehkäisemään kalataloudellisia haittoja. Mikäli näitä ja muita haittoja tai vahinkoja rakentamisen aikana syntyy, on luvan saajien velvollisuutena panna vireille aluehallintovirastossa korvausten määräämistä koskeva prosessi.

Siltojen työnaikaisiin telineisiin jokiuomissa on määrätty jätettäväksi sen suuruiset aukot, että alueella normaalisti liikkuvien veneiden (ja myös kalojen) kulku ei esty.

Luvan saajien on tarkkailtava siltatöiden vaikutuksia veden laatuun Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

Päätökset (sillat välillä Loviisa–Kotka) 94/10/2, 95/10/2, 96/10/2, 97/10/2, 98/10/2  
Haminan ohikulkutien siltapäätös 99/10/2

 Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Erkki Kaijalainen, puh. 040 774 8071
Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 040 774 8070

Luvan saajien yhdyshenkilöt:
­Sillat Loviisa–Kotka
– Projektipäällikkö Juha Laamanen, puh. 0400 654 153
(Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri ­-vastuualue)

 Haminan ohikulkutien silta
– Projektipäällikkö Kari Partiainen, puh. 0400 782 865
(Liikenneviraston tieinvestointiyksikkö)