Valtiovarainministerio

Valtioneuvosto kartoittaa kuntien PARAS-ratkaisut sähköisellä kyselyllä

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 11:58 EEST

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat 1.6.2011 lähettäneet kaikkiin kuntiin yhteisen kyselyn, jolla selvitetään, kuinka kunnat täyttävät kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (PARAS) annetun lain velvoitteet.

Lain mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Väestöpohjan tulee täyttyä viimeistään 1.1.2013, ja   kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa on siirrettävä yhteistoiminta-alueille 1.1.2015 mennessä. Kuntien on tehtävä näitä ratkaisuja koskevat päätökset 31.8.2011 mennessä.

Kyselyssä kuntien tulee mm. selvittää:

- millä tavoin kunta täyttää perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämiseltä edellytetyn vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjavaatimuksen (kuntaliitos ja/tai yhteistoiminta-alue)

- milloin yhteistoiminta-alueet aloittavat toimintansa

- onko kunta siirtänyt sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät järjestettäväksi yhteistoiminta-alueella siinä laajuudessa, kuin lain 5 §:ssä edellytetään (perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto pois lukien lasten päivähoito)

- mistä ajankohdasta alkaen kunta siirtää em. tehtävien järjestämisen yhteistoiminta-alueelle.

- täyttääkö kunta em. ratkaisujen jälkeen (tai itsessään) vaaditun vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjavelvoitteen

- jos väestöpohja jää alle väestöpohjavelvoitteen, vetoaako kunta johonkin laissa säädetyistä poikkeusperusteista (pitkät etäisyydet, saaristolaisuus, suomen- ja ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien turvaaminen tai saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaaminen)

- hakeeko kunta valtioneuvostolta poikkeusta väestöpohjavelvoitteesta sillä perusteella, että toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan kunnan tai yhteistoiminta-alueen perustamiseksi on tehty kunnissa riittävät päätökset.

Kuntien tulee vastata kyselyyn 31.8.2011 mennessä. Vastausten saamisen jälkeen ministeriöt käynnistävät syksyllä 2011 neuvottelut sellaisten kuntien kanssa, jotka eivät täytä puitelain velvoitteita. Valtioneuvosto tekee tämän jälkeen tarvittavat päätökset kuntien velvoittamisesta yhteistoimintaan 30.6.2012 mennessä. Tässä yhteydessä valtioneuvosto myös arvioi ja tekee päätökset väestöpohjaa koskevista poikkeuksista perusteineen.

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta (169/2007) tuli voimaan 4.5.2011. Valtioneuvosto antoi 26.5.2011 asetuksen tietojen toimittamisesta.

 

Lisätietoja:
Kyselyn sisältöön liittyen:

Suvi Savolainen, valtiovarainministeriö, puh. (09) 160 32217
Kari Haavisto, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 160 74177

Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvissä kysymyksissä:

Sini Paavilainen, valtiovarainministeriö, puh. (09) 160 32214

Lainsäädäntöön liittyen:

Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö, puh. (09) 160 32220
Inga Nyholm, valtiovarainministeriö, puh. (09) 160 32212
Suvi Savolainen, valtiovarainministeriö, puh. (09) 160 32217
Anu Hernesmaa, valtiovarainministeriö, puh. (09) 160 32206
Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö, puh (09) 160 74130
Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö, puh (09) 160 74194
Kari Haavisto, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 160 74177