Valtioneuvosto

Valtioneuvostolle mahdollisuus velvoittaa kunta yhteistoiminta-alueeseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyydelle selkeät kriteerit

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 23:09 EET

Valtioneuvosto voisi velvoittaa kunnan liittymään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen vuoden 2013 alusta lähtien, jollei kunta täytä puitelain asettamaa noin 20 000 asukkaan vähimmäisvaatimusta. Samalla täsmennettäisiin sosiaalihuollon palveluja koskevaa yhteistoimintavelvoitetta. Väestöpohjavaatimus koskisi kaikkia sosiaalihuollon palveluja paitsi lasten päivähoitoa. Siirtymäaikaa sosiaalihuollon tehtäville olisi vuoden 2015 alkuun saakka.

Valtioneuvoston on määrä käsitellä asiaa koskeva hallituksen esitys tällä viikolla. Lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan heti kun eduskunta on ne hyväksynyt.

"Tämä lakiesitys antaa kunnille lisää selkänojaa jatkaa eduskunnan Paras-selontekoon antamassa vastauksessa edellyttämiä palvelurakenteiden uudistuksia puitelain mukaisesti. Pidän tärkeänä, että Paras-hankkeessa omaksuttu johdonmukainen linja säilyy jatkossakin. Uudistusten toteuttamiseksi kunnissa tarvitaan työrauha.", toteaa hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli.

Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan nyt esitetty lainsäädäntömuutos selkeyttää merkittävästi palvelujen järjestämistä, kun sosiaali- ja terveydenhuollosta muodostuu kokonaisuus yhteistoiminta-alueillakin. "Viime viikolla julkaistun Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen arvion mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyyttä on pidetty lähes poikkeuksetta tavoiteltavana asiana niin asiakkaiden kuin palvelujen toimivuuden kannalta. Sekä asiakkaiden että ammattihenkilöstön on helpompi hahmottaa, kuka palveluista vastaa. Näin vähennetään asiakkaiden pallottelua luukulta toiselle ja parannetaan palvelun laatua."

Puitelakiin ja sosiaalihuoltolakiin tehtävät muutokset

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettua lakia on tarkoitus muuttaa siten, että siihen lisätään säännökset valtioneuvoston toimivallasta velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos kunnat eivät oma-aloitteisesti ole muodostaneet lain edellyttämää väestöpohjaa tai jos kunta ei ole antanut yhteistoiminta-alueelle säädettyjä tehtäviä.

Lisäksi lakia on tarkoitus muuttaa siten, että yhteistoiminta-alueille tulisi siirtää kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa. Kunnilla olisi kuitenkin halutessaan mahdollisuus siirtää myös nämä tehtävät yhteistoiminta-alueelle.

Kuntien tulisi tehdä sitovat päätökset puitelain edellyttämän vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjan täyttämisestä elokuun 2011 loppuun mennessä. Samassa aikataulussa tulisi myös tehdä päätös yhteistoiminta-alueelle siirrettävistä sosiaalihuollon tehtävistä ja siitä, milloin nämä tehtävät siirtyvät yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi.

Valtioneuvosto puolestaan tekisi päätökset kuntien velvoittamisesta yhteistoimintaan vuoden 2012 kesäkuun loppuun mennessä, jonka yhteydessä valtioneuvosto arvioisi väestöpohjaa koskevat poikkeukset perusteineen. Valtioneuvosto voisi myöntää poikkeuksen väestöpohjavelvoitteesta, jos alueelliset olosuhteet huomioon ottaen kunnan toimenpiteiden voitaisiin katsoa olevan riittäviä. Poikkeusperustetta tulkittaisiin aiemman käytännön perusteella muotoutuneiden kriteerien mukaisesti. Kunnat ja alueet, jotka ovat jo aiemmin saaneet poikkeuksen, täyttäisivät lähtökohtaisesti myös ehdotetun säännöksen mukaiset edellytykset. Yhteistoiminta-alueiden tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta.

Sosiaalihuollon tehtävät tulisi siirtää yhteistoiminta-alueille vuoden 2015 alkuun mennessä. Valtioneuvostolle säädettäisiin myös toimivalta myöntää kunnalle oikeus poiketa sosiaalihuollon tehtävien siirrosta, jos alueella ollaan muodostamassa viimeistään vuoden 2017 alkuun mennessä puitelain vaatimukset täyttävää kuntaliitosta tai järjestämässä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä suuremmissa kokonaisuuksissa kuin mitä puitelain mukaisista päätöksistä johtuu. Tästä poikkeusmenettelystä säädettäisiin sosiaalihuoltolaissa.

Osalta kunnista puuttuu päätöksiä riittävistä väestöpohjista

Ehdotettavat muutokset perustuvat eduskunnan kesäkuussa antamaan vastaukseen hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevasta selonteosta. Vaikka Paras-uudistus on vauhdittanut kuntarakenteen muutosta, 46 kunnalta puuttuvat edelleen riittävän suurille väestöpohjille perustuvat päätökset palvelujen järjestämisestä. Osalla tällaisista kunnista on yhteistoiminta-alueen perustamista koskeva selvitystyö vielä kesken.

Kunnat ovat myös siirtäneet sosiaalihuollon palveluita yhteistoiminta-alueiden vastuulle eri tavoin. Useilla alueilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat jakautumassa kahdelle hallintotasolle ja palveluiden saumattomuus vaarantuu. Yhteistoiminta-alueilla on siirretty perusterveydenhuollon lisäksi sosiaalihuollon tehtävät 8 yhteistoiminta-alueella, kaikki lukuun ottamatta päivähoitoa 21 alueella. Yksittäisiä sosiaalihuollon tehtäviä on siirretty 17 alueella ja 2 alueella ei ole siirretty mitään mainituista tehtävistä. Tilanne on auki vielä niiden kuntien osalta, jotka eivät ole tehneet lopullista päätöstä yhteistoiminta-alueen perustamisesta.

Lakimuutosten tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollolle säädetyn väestöpohjavaatimuksen toteutuminen kunnissa, jotka eivät omilla päätöksillään saa vaatimusta täytetyksi. Tavoitteena on myös turvata, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta maan kaikissa osissa.Tavoitteena on myös varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat puitelain nojalla perustettavilla yhteistoiminta-alueilla toiminnallisen kokonaisuuden ja että sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuus ei palveluiden järjestämisen näkökulmasta perusteettomasti hajoaisi järjestettäväksi kahdella hallinnon tasolla eli kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla.

Paras-uudistuksen taustaa

Kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnistyi vuonna 2005. Uudistusta koskeva laki (169/2007) tuli voimaan helmikuussa 2007 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. Uudistuksen tavoitteena on elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne. Lisäksi tavoitteena on taloudellinen ja kattava palvelurakenne, joka turvaa koko maassa laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden.

Puitelain mukaan perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen tehtävät tulee järjestää vähintään noin 20 000 asukkaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella. Uudistuksen myötä kuntarakenteessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja kaikkiaan 260 kuntaa on perustanut tai suunnittelee yhteistoiminta-alueen muodostamista.

Lisätietoja:

VM
erityisavustaja Timo Portaankorva, p. 040 590 7956
hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 050 430 8113
neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, p. 040 760 5524

 

STM
hallitusneuvos Päivi Salo, p. 050 364 7597
lääkintöneuvos Jukka Mattila, p. 050 572 6277
neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, p 040 746 5955