Valtioneuvosto

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen: Päästöjen väheneminen halutaan varmistaa kaikissa vaiheissa

Lehdistötiedote   •   Syys 14, 2010 13:42 EEST

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen kertoo, että hallitus säätää energiaverolinjaustaan varmistaakseen, etteivät kasvihuonepäästöt nouse vihreän verouudistuksen myötä.

- Asiantuntijalausuntojen mukaan tämänkaltainen ympäristöperusteinen verojärjestelmä vähentää päästöjä keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä. Kun polttoaineiden verotuksessa otetaan huomioon niin polttoaineen hiilidioksidipäästöt kuin energiasisältökin, se ohjaa investointeja ja käyttäytymistä vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja kohtaan. Tästä ei ole ollut erimielisyyttä.

- Moni on ollut huolissaan, johtaako maakaasun ja hiilen verotuksen muutokset siihen, että joissakin voimalaitoksissa maakaasu korvautuisi epätarkoituksenmukaisesti hiilellä. Tähän eivät tiede ja tutkimus anna yksiselitteistä vastausta. Kyse on olettamista. Tähän vaikuttavat monet meistä riippumattomat tekijät, kuten päästökaupan vaikutukset, kivihiilen ja maakaasun hintakehitys sekä voimalainvestointien valmistuminen.

Hallitus haluaa kuitenkin pelata varman päälle. Jotta tavoitteemme päästöjen vähentymisestä toteutuisi myös lyhyellä jänteellä, porrastamme maakaasun veron energiasisältöön perustuvan osuuden noston siten, että 7,7 ?/MWh taso saavutetaan vuonna 2015. Tällöin meillä on mahdollista seuratakehitystä esimerkiksi vuonna 2013 uudistuvan päästökaupan seurauksena. Vuonna 2013 päästökaupan päästöoikeudet muuttuvat maksullisiksi. Tämän arvioidaan vaikuttavan voimakkaimmin kivihiilen kilpailukykyä heikentävästi.

- Vihreän verouudistuksen tavoitteena on kerätä rahaa hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin ja tehdä se ympäristöfiksulla tavalla. Koko verorakenteen muutoksen ainoa johtoajatus on ollut ilmastopäästöjen vähentäminen sen avulla. Olen koko ajan sanonut, että jos on mahdollisuus, että päästöt lisääntyvät edes hetkellisesti, niin verouudistusta hienosäädetään sen estämiseksi.

Vihreän verouudistuksen ydin on siinä, että toisin kuin aiemmin, energian verotusta ei ainoastaan koroteta. Jatkossa se porrastetaan siten, että se kannustaisi investoijia ja energiankäyttäjiä ympäristöfiksuun käyttäytymiseen sekä valitsemaan vähäpäästöisempiä energiamuotoja ja edistäisi energiansäästöä ja energiatehokkuutta.

Maakaasun osalta verotuksen käyttöönotto porrastetaan

Käytännössä hallituksen linjauksia tarkennetaan siten, että maakaasun vero nousee uudelle tasolleen kolmivaiheisesti, kuten turpeen veron käyttöönoton osaltakin tehdään. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitus tulee esittämään, että ensi vuoden alussa maakaasun energiasisältöön perustuva vero olisi 3 ?/MWh. Vuonna 2013 vero olisi 5,5 ?/MWh ja nousisi tavoitetasolle 7,7 ?/MWh vuonna 2015.

- Näin yrityksille ja kaukolämmön tuottajille annetaan paremmat mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa investointinsa, käydä hintaneuvottelunsa ja valita polttoaineensa rauhassa. Samalla voimme seurata hallitummin näiden verotuksen nivelkohtien vaikutuksia laitosten ajojärjestyksiin ja päästövähenemiin, toteaa Katainen.

- Käytännössä ensi vuoden alusta kivihiilen verotus nousee suunniteltua enemmän suhteessa maakaasuun, Katainen toteaa. Kun maakaasun verotuksen seuraava nousu tulee 2013, kivihiilen hintaan vaikuttaa myös uusi päästökauppakausi, joka rokottaa enemmän kivihiiltä kuin maakaasua. Vuonna 2015,kun maakaasun ja kivihiilen verotasot saavuttavat päästöjen ja energiasisällön osalta neutraalin tilanteen keskenään, on jo tilanteeseen ehditty rauhassa valmistautumaan investointien ja polttoainevalintojen osalta, jatkaa Katainen.

Lisäksi EU-oikeudellisista syistä sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon edistämiseksi hallitus tulee ehdottamaan, että päästökauppasektorille suunniteltu hiilidioksidiveron puolitus kohdistetaan pelkästään CHP -tuotannolle.

- Liian pienelle huomiolle keskustelussa päästöistä ja ajojärjestyksestä on jäänyt, että maakaasun vero nousee suhteellisesti enemmän sen vuoksi, että sen verotaso on tällä hetkellä puolitettu muihin fossiilisiin polttoaineisiin nähden, sanoo Katainen. Tämä ei ole ollut suhteessa sen ympäristölle aiheuttamaan haittaan. Maakaasun vero nousee suhteessa enemmän kuin kivihiilen nyt kun verotasot laitetaan ympäristövaikutuksistaan samalle tasolle, mutta jää kuitenkin kivihiilen verotasoa matalammaksi, Katainen jatkaa.

Kivihiiltä verotetaan vuonna 2015 jo alkuperäisenkin esityksen mukaan selvästi maakaasua kireämmin. Sähkön- ja lämmön yhteistuotannossa kivihiilen verotaso on 13,0 ?/MWh ja maakaasun 10,8 ?/MWh. Nyt tarkennetun esityksen mukaan ensi vuonna verotasot olisivat kivihiilellä 13,0 ?/MWh ja maakaasulla 6,1 ?/MWh