Eduskunta

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi makeisverolain

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2010 10:54 EET

Uudella lailla otettaisiin käyttöön makeisille ja jäätelölle uusi valmistevero ja nykyiset virvoitusjuomaveroa koskevat säännökset siirrettäisiin samaan lakiin makeisten ja jäätelön kanssa. Lisäksi virvoitusjuomien veroa korotettaisiin ja veropohjaa laajennettaisiin hieman nykyisestä. Veroa perittäisiin yhtäläisin perustein Suomessa kulutukseen luovutetuista kotimaisista ja ulkomaisista tuotteista. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Veron määrä olisi makeisista ja jäätelöstä 75 senttiä kilolta tuotteen nettopainosta laskettuna ja virvoitusjuomista 7,5 senttiä litralta valmista juomaa. Veron ulkopuolelle jäisivät eräät laissa tarkemmin mainitut tuotteet, kuten kliiniset ravintovalmisteet tai lastenruoat. Lakia ei sovellettaisi myöskään pienimuotoiseen valmistukseen silloin, kun riippumattoman valmistajan kulutukseen luovuttamien tuotteiden määrä kalenterivuodessa on enintään 10 000 kiloa makeisia tai jäätelö tai 50 000 litraa valmista, juotavaa virvoitusjuomaa. Verottomia olisivat lisäksi mm. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistuksessa tai muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa raaka-aineena käytettävät tuotteet.

Esityksen (VaVM 39/2010 vp - HE 148/2010 ) ensisijaisena tavoitteena on lisätä valtion verotuloja. Verotuottojen lisäykseksi arvioidaan noin 100 milj. euroa vuodessa. Kun virvoitusjuomaveron tuotto on nykyisin noin 35 milj. euroa vuodessa, kokonaiskertymäksi arvioidaan siis jatkossa 135 milj. euroa vuodessa. Tästä makeisten osuus olisi noin 48 milj. euroa, jäätelön osuus noin 27 milj. euroa ja virvoitusjuomien osuus noin 60 milj. euroa.

Esityksen taustalla on myös yleinen veropoliittinen linjaus siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta kulutuksen verotukseen. Kohteeksi on valittu pistemäinen valmistevero, joka kohdistetaan tullitariffinimikkeistöä hyväksi käyttäen makeisiksi, jäätelöksi ja alkoholittomiksi tai vain vähän alkoholia sisältäviksi juomiksi luokiteltaviin tuoteryhmiin. Muut tuotteet, vaikka ne sisältäisivätkin sokeria ja saattaisivat olla kuluttajan kannalta samankaltaisia tai vaihtoehtoisia tuotteita, jäisivät veron soveltamisalueen ulkopuolelle. Tällaisia olisivat esimerkiksi erilaiset keksit ja muut leipomotuotteet. Perusteena tälle on tarve ja mahdollisuus rajata veron kohde täsmällisesti ja siten toimijoiden kannalta ennakoitavasti ja yhdenmukaisesti.

Esitykselle ei ole asetettu terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita. Tämä johtuu ennen muuta lain fiskaalisesta perusluonteesta. Lainsäädäntötoimeen on ryhdytty verotulojen kerryttämiseksi, ja kohteeksi on valittu tuotteet, jotka eivät ole välttämättömyyshyödykkeitä.

Terveysperusteinen vero edellyttäisi perusteellista analyysiä mm. tavoitteista ja vaikutuksista, keinot syrjimättömyyden takaamiseksi sekä ratkaisun löytämistä useisiin kiistanalaisiin kysymyksiin ravinnon ja terveyden välisestä suhteesta. Tällainen ei ole ollut mahdollista käytettävissä olevan ajan puitteissa. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että jatkossa lainsäädännölle asetettaisiin terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita. Valiokunta esittää sen vuoksi lausumaa, jonka mukaan

Eduskunta edellyttää, että hallitus jat­kaa sokeria sisältävien elintarvikkei­den valmisteverotuksen kehittämistä si­ten, että terveysvaikutukset asetetaan nykyistä selkeämmin lain tavoitteeksi ja että erityisesti selvitetään tuotteiden so­keripituisuuden käyttöönotto veron pe­rusteena. Hallituksen tulee myös seura­ta nyt hyväksyttävän lain vaikutuksia kuluttajien terveyteen sekä kaupalle ja teollisuudelle. Samoin tulee seurata myös lain mahdollisia vaikutuksia har­maan talouden aiheuttamiin ongelmiin. Hallituksen tulee hyödyntää tehtäviä selvityksiä terveysvaikutteisten verojen käyttöönoton edistämiseksi Euroopan unionissa.

Mietintöön liittyy kaksi vastalausetta.