Valtioneuvosto

Verohallintoon Harmaan talouden selvitysyksikkö

Lehdistötiedote   •   Syys 30, 2010 21:26 EEST

Hallitus esittää, että Verohallintoon perustetaan pysyvä Harmaan talouden selvitysyksikkö. Tähän saakka tehtävää hoitanut Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin (VIRKE) toiminta on perustunut valtioneuvoston talousrikostorjuntaohjelmiin.

Selvitysyksikön tehtävänä olisi edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Selvitysyksikkö laatisi ilmiöselvityksiä, joissa kuvattaisiin harmaan talouden ilmiöitä sekä harmaan talouden torjuntaa ja niiden vaikutuksia yksilöimättä yritystä tai muuta yksikköä taikka henkilöä. Selvitysyksiköllä olisi oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada laissa säädetyt tiedot viranomaiselta. Ilmiöselvitys olisi valmistuttuaan julkinen, mutta sen laatimiseksi saadut yksittäiset tiedot olisivat salassa pidettäviä.

Harmaan talouden selvitysyksikön tehtävänä on esityksen mukaan myös laatia velvoitteiden hoitoon liittyviä selvityksiä yhteisöistä ja muista yrityksistä muille viranomaisille laissa säädettyihin tarkoituksiin. Velvoitteidenhoitoselvityksessä kuvattaisiin organisaation tai organisaatiohenkilön sekä näihin välittömästi tai välillisesti kytkeytyvän organisaation ja organisaatiohenkilön toimintaa ja taloutta sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista.

Velvoitteidenhoitoselvityksiä laadittaisiin vain viranomaisen pyynnöstä laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Velvoitteidenhoitoselvitysten laatimiseksi selvitysyksiköllä olisi vastaava tiedonsaantioikeus salassa pidettäviin tietoihin kuin selvitystä pyytävällä viranomaisella. Velvoitteidenhoitoselvitys ja siinä käytettävät tiedot olisivat selvitysyksikössä salassa pidettäviä.

Selvitysyksikön toiminta olisi luonteeltaan muuta viranomaistoimintaa tukevaa. Ilmiöselvityksiä viranomaiset pystyisivät hyödyntämään esimerkiksi valvontatoimien kohdentamisessa. Velvoitteidenhoitoselvitystä pyytänyt viranomainen pystyisi käyttämään säästyneet resurssinsa saadun tietoaineiston hyödyntämiseen omassa valvontatehtävässään, koska selvityksen perusteena olevat tiedot saataisiin tehokkaasti ja keskitetysti siihen erikoistuneen henkilöstön avulla ja olennaiset tiedot esitettäisiin ymmärrettävässä muodossa.

Esitys ei lisäisi yksityisten organisaatioiden tai henkilöiden tietojen luovuttamis- tai muita velvoitteita, koska tiedot saataisiin viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta tahoilta.

Harmaan talouden ilmiöselvitysten ja velvoitteidenhoitoselvitysten keskittämisellä tehostetaan viranomaistoimintaa.

Selvitysyksikön arvioitu toimintamäärärahan tarve on noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Verohallinnosta annettuun lakiin tehtäisiin yksikön perustamisesta johtuvat muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Ilkka Lahti, puh. 09 160 32199