Valtioneuvosto

Veronkorotus ja rikosoikeudellinen seuraamus tulee yhteensovittaa

Lehdistötiedote   •   Kesä 22, 2011 22:44 EEST

Valtiovarainministeriön työryhmä on tehnyt esityksen, miten vero- ja tullilainsäädäntöön tehtäisiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdesti samassa asiassa syyttämisen ja tuomitseminen kiellon (ne bis in idem -kielto) edellyttämät muutokset. Säännöksiä sovellettaisiin Verohallinnon, tullilaitoksen sekä Liikenteen turvallisuusviraston luonnollisille henkilöille, kuolinpesille ja yhtymille määräämiin veron- tai tullinkorotuksiin.

Työryhmän esityksen mukaan toimivaltainen viranomainen jättäisi rikosilmoituksen tekemättä, kun se pitäisi hallinnollista seuraamusta riittävänä. Muussa tilanteessa viranomainen tekisi rikosilmoituksen ja veronkorotus voitaisiin määrätä vain tuomioistuimen antaman tuomion jälkeen oheisseuraamuksena syyllisyyttä uudelleen arvioimatta. Esityksen mukaan toimivaltaisella viranomaisella olisi vuoden määräaika selvittää ja arvioida hallinnollisen seuraamuksen riittävyyttä.

Rikoslaissa säädettäisiin, ettei veronkorotuksen lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen syytettä voitaisi nostaa eikä tuomiota antaa, ellei veronkorotuksen määräämisen jälkeen ole saatu näyttöä uusista tosiseikoista.

Työryhmä on myös esittänyt, että laissa täsmennettäisiin säännöksiä, jotka koskevat veropetoksen ja verorikkomuksen ilmoittamatta jättämistä, esitutkinnan toimittamatta jättämistä, syyttämättäjättämistä sekä rangaistuksen tuomitsematta jättämistä silloin, kun veron- tai tullinkorotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen muotoon tarvittavat säännösmuutokset.

Linkki työryhmän ehdotukseen

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Panu Pykönen, puh. 09 160 33154
Erityisasiantuntija Ilkka Lahti, puh. 09 160 32199