Valtioneuvosto

Veronumero käyttöön rakennuksilla vuonna 2012

Lehdistötiedote   •   Joulu 14, 2011 21:46 EET

Rakennustyömaalla työskentelevien on toimitettava verokortissa oleva veronumero työnantajalleen. Työmaalla työskentelevien on pidettävä esillä kuvallista tunnistekorttia, jossa veronumero näkyy.

Rakennusalan harmaata taloutta torjumaan valmistellut lait veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä, työturvallisuuslain muuttamisesta, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta on vahvistettu ja ne tulevat voimaan 15.12.2011. Osa muutoksista tulee kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Verohallinto valmistelee lakeihin liittyvät käytännön toimenpiteet vuoden 2012 aikana.

Syksyllä 2012 valmistuvasta Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä ja yleisen tietoverkon avulla käytettävästä palvelusta jokainen voi tarkistaa, onko palvelun käyttäjän yksilöimä henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin. Verohallinto merkitsee henkilön rekisteriin hänen omasta pyynnöstään, rakennusalan työnantajan tai tunnistekortin antavan päätoteuttajan pyynnöstä tai oma-aloitteisesti.

Myös tunnisteen käytön valvontavastuu laajenee. Verohallinnolla on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä antaa työnantajalle tai tunnistekortin antavalle päätoteuttajalle tieto työntekijän veronumerosta. Maistraattien lisäksi Verohallinnolla on rinnakkainen toimivalta tallettaa väestötietojärjestelmään Suomessa tilapäisesti työskentelevää ulkomaalaista koskevat tiedot, minkä seurauksena hänelle annetaan väestötietojärjestelmästä automaattisesti henkilötunnus.

Verohallinto toimittaa verokortin yhteydessä veronumerot kaikille ansiotuloa saaville työntekijöille. Verokorttien postitukset alkavat 15.12.2011. Rakennusalan työnantaja voi myös pyytää työntekijöidensä veronumerot ennakonpidätystietojen suorasiirtojen yhteydessä vuodenvaihteessa 2011-2012.Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sari Wulff, puh. 020 612 3833

Lisätietoja Verohallinnon sivulta:

http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Verokortin_yhteydessa_toimitetaan_veronu(19107)