Aluehallintovirasto

Vesilain mukainen lupa Suurhiekan tuulivoimapuiston rakentamiseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 23:27 EET

Lisätietoja:
Ympäristölakimies Valtteri Niskanen, Gsm. 0400 364 035
Lupapäätös 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 21.2.2011 antamallaan päätöksellä nro 10/11/2 myöntänyt Suurhiekka Offshore Oy:lle vesilain mukaisen luvan Perämerellä Iin ja Haukiputaan kuntien edustalla valtion yleisellä vesialueella 20–25 km rannasta länteen sijaitsevan Suurhiekan alueelle tuulivoimapuiston rakentamista ja sieltä mantereelle sähkön siirtämistä varten seuraaviin toimenpiteisiin:

  • pohjan ruoppaamiseen 80 tuulivoimalan ja kahden merisähköaseman perustusten rakentamista varten,
  • kulkuväylien ruoppaamiseen kaluston kuljettamisen mahdollistamiseksi rakennuskohteisiin,
  •  ruoppausmassojen läjittämiseen mereen kahdelle läjitysalueelle Suurhiekan matalikon itä- ja länsipuolella,
  • edellä mainittujen tuulivoimaloiden ja merisähköasemien perustusten rakentamiseen mereen,
  • tuulivoimaloiden sekä niiden ja merisähköasemien välisten keskijännitekaapelien kaivamiseen ja peittämiseen sekä
  • suurjännitekaapelien kaivamiseen ja peittämiseen meren pohjaan merisähköasemilta Iin ja Haukiputaan kunnan alueella sijaitsevan Räinänlahden rantaan Iin kunnassa.

Luvan saajalle on myönnetty töidenaloittamislupa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista suurjännitekaapelien asentamiseen, merisähköasemien perustusten rakentamiseen sekä tuulivoimalaitosten sijoituspaikkakohtaisiin kairauksiin ja muihin vastaaviin raskaampiin pohjatutkimuksiin voimalaitosten perustusten sijoituspaikkakohtaisten suunnitelmien viimeistelemiseksi. Luvan saaja on ennen töidenaloittamista velvoitettu asettamaan 3 500 000 euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai lupamääräysten muuttaminen voivat aiheuttaa.

Kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi luvan saaja on velvoitettu suorittamaan kalatalousmaksua, jonka määrä töidenaloittamisluvan nojalla tehtävien toimenpiteiden aikana on 1 000 euroa vuodessa, tuulivoimaloiden kahtena rakentamisvuotena ja kahtena niitä seuraavana vuotena 25 000 euroa vuodessa ja sen jälkeen 5 000 euroa vuodessa, kunnes rakentamisesta ei enää aiheudu kalatalousmaksulla hyvitettävää vahinkoa kalastolle ja kalastukselle.

Luvan saaja on lisäksi velvoitettu selvittämään ammattimaiselle kalastukselle rakentamispaikoilla ja hankkeen vaikutusalueella aiheutuvat edunmenetykset sekä tekemään selvityksen perusteella esityksen edunmenetysten korvaamisesta sekä asettamaan 100 000 euron suuruinen pankkitakaus tai muu hyväksyttävä vakuus aluehallintovirastolle ammattimaiselle kalastukselle toiminnasta aiheutuvien edunmenetysten korvaamiseksi.

Luvan saaja on velvoitettu tarkkailemaan rakentamisen vaikutuksia vedenlaatuun, vesiluontoon, kalastoon ja kalastukseen sekä Räinänlahden erityiseen käyttöön otettuihin ranta-alueisiin ja tarvittaessa tarkkailutulosten perusteella korvaamaan suurjännitekaapelien asentamisesta aiheutuneen Räinänlahden erityiseen käyttöön otettujen rantojen käytön vaikeutumisen.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 23.3.2011.

Aluehallintoviraston myöntämän luvan lisäksi itse tuulivoimaloiden rakentamiseen on haettava lupa erillisessä rakennuslupamenettelyssä sekä lentoestelupa