Valtioneuvosto

VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi julkistettiin

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 00:37 EEST

VTT on kyennyt toteuttamaan menestyksellisesti kansallisia tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tavoitteita ja vastaamaan asiakaskentän odotuksiin. Sen kilpailukyky on perustunut kykyyn ylläpitää ja uudistaa moniteknologista osaamistaan ja yhdistää sitä luovasti yhteistyökumppaneiden osaamiseen. Nämä arviot sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaan konsulttiselvitykseen, joka julkistettiin 27.9.2010 Espoossa.

Strategisen, perusosaamista kehittävän tutkimuksen alueella VTT edistää innovaatiopolitiikan tavoitteita keskittymällä tärkeisiin teknologia-aloihin ja yhteistyöllä laajan kumppaniverkoston kanssa.  VTT:n oman strategisen tutkimuksen ohjausprosessia pidetään toimivana. Suuntautumista maksullisissa toimeksiannoissa avainasiakkaisiin, erityisesti monikansallisiin yrityksiin, pidetään myös oikeana valintana. Jos VTT:tä halutaan kehittää kansainvälisesti kiinnostavaksi tutkimuslaitokseksi, jäävät pk-sektorin kehittäminen ja sektoritutkimuslaitostehtävä tälle alisteiseksi.

Arvioinnin mukaan VTT:llä on pohjoismaiden suurimpana teknologian alan tutkimusorganisaationa tunnustettu asema suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn sekä työllisyyden ja hyvinvoinnin rakentajana. Se on myös kasvanut kansallisesta tutkimuslaitoksesta kansainväliseksi toimijaksi. Kansainvälisesti merkittävän ja kiinnostavan profiilin rakentaminen tutkimuslaitokselle edellyttää edelleen yhteistyötä suurten teollisten toimijoiden kanssa ja globaalin työnjaon puitteissa.  VTT:n tulevaisuuden haasteiksi nousee kyky ja taito hyödyntää laajasti muualla maailmassa luotua tietovarantoa ja kytkeytyä uusiin globaaleihin arvoketjuihin. Tähän liittyvät pitkän tähtäimen valinnat edellyttävät VTT:n strategian ja myös omistajan tahtotilan selkeyttämistä.

Yhtenä keskeisenä menestystekijänä korostetaan sitä, että VTT:llä on suurena ja moniteknologisena tutkimusorganisaationa kyky investoida monipuoliseen ja korkeatasoiseen tutkimusinfrastruktuuriin ja kaupallista hyödyntämiseen tähtääviin demonstraatio- ja pilottilaitoksiin. Tämän näkökohdan merkitystä ei ole riittävästi tunnistettu VTT:n toiminnassa.

VTT painottaa strategiassaan ja viestinnässään voimakkaasti rooliaan tutkimuksen kaupallistamisessa. Tutkimuslähtöisen liiketoiminnan edistäminen on otettu huomioon jo strategisen tutkimuksen ohjelmissa. VTT:n asiakasyritykset katsovat tämän tehtävän kuitenkin kuuluvan itselleen. Tutkimustulosten omistus- ja käyttöoikeuksista ja kaupallistamisesta sopiminen edellyttää aina eri osapuolten intressien sovittamista. Jännitteitä voitaneen lievittää oikeanlaisella viestinnällä.

Arvioinnin toteutti Net Effect Oy yhdessä Gaia Consulting Oy:n kanssa. Tukena oli sidosryhmistä koottu asiantuntijaryhmä TEM:n teollisuusneuvos Sakari Immonen johdolla. VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi on osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut

Arviointihanke sisältyy TEM 2010 muutosohjelmaan, jonka tavoitteena on ministeriökonsernin toiminnan ja rakenteiden kehittäminen sekä vaikuttavuuden parantaminen. Arvioinnissa tarkastellaan VTT:n roolia ja toimintaa kansallisessa innovaatiojärjestelmässä ja osana ministeriön hallinnonalan laajaa kokonaisuutta. Lisäksi on arvioitu VTT:n organisaation ja johtamisjärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Sakari Immonen, TEM. puh. 010 606 3665 (arvioinnin ohjausryhmän pj.)