Valtioneuvosto

Vuoden 2011 talousarvioesitys eduskunnalle

Lehdistötiedote   •   Syys 11, 2010 00:03 EEST

Hallitus tukee työllisyyttä, kotitalouksien ostovoiman kehitystä ja kotimaista kysyntää tuloverotuksen keinoin. Ansiotulojen veroperusteita lievennettäisiin yhteensä noin 400 miljoonalla eurolla vuonna 2011. Eläketulon verotusta kevennettäisiin noin 30 miljoonalla eurolla eläketulon veroasteen pitämiseksi hallitusohjelman mukaisesti korkeintaan vastaavan palkkatulon veroasteen tasolla. Perusvähennystä kasvatettaisiin noin 16 miljoonalla eurolla pienituloisten ostovoiman tukemiseksi. Veroperustemuutoksista aiheutuvat muutokset kuntien veropohjassa kompensoitaisiin kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta.

Hallitutus esittää, että työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 650 eurosta 740 euroon ja vähennyksen kertymäprosenttia nostetaan 5,2 prosentista 5,9 prosenttiin. Valtionverotuksen eläketulovähennystä kasvatettaisiin korottamalla vähennyksen täyden määrän laskemiseksi käytettävää kerrointa 3,78:sta 3,80:een ja alentamalla vähennyksen poistumaprosenttia 46:sta 44:een. Kunnallisverotuksen eläketulovähennystä kasvatettaisiin alentamalla vähennyksen poistumaprosenttia 56 prosentista 55 prosenttiin.

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää hallitus esittää korotettavaksi 2 200 eurosta 2 250 euroon. Parantaakseen sijoittamisen edellytyksiä sekä kannustaakseen pääomasijoitusten tekemistä yrityksiin hallitus esittää, että omaisuuden luovutuksesta saadun tappion vähentämistä koskeva aikaa muutetaan kolmesta vuodesta viiteen vuoteen.

Työn verotusta lievennettäisiin siten, että palkkatulon verotus ei keskimäärin kiristyisi vuoteen 2010 verrattuna kun huomioidaan ansiotason nousu ja palkansaajamaksuihin odotettavissa olevat muutokset. Verovuoden 2011 tuloveroasteikkoa esitetään lievennettäväksi korottamalla asteikon kaikkia tulorajoja noin 3 prosentilla.

 

Vuoden 2011 tuloveroasteikko

  Verotettava ansiotulo, euroa

 Vero alarajan kohdalla, euroa

 Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

 15 600 - 23 200

 8

 6,5

 23 200 - 37 800

 502

 17,5

 37 800 - 68 200

 3 057

 21,5

 68 200 -

 9 593

 30,0

 

Arpajaisveron muutos

Yksinoikeudella toimeenpantujen muiden arpajaisten kuin totopelin arpajaisveroaste korotettaisiin 10 prosenttiin.

Arvonlisäverotuksen muutokset

Kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun rakentamispalvelun oman käytön verotukseen liittyvät alarajat arvonlisäverotuksessa nostettaisiin 35 000 eurosta 50 000 euroon.

Alennetun 9 prosentin arvonlisäverokannan soveltamista parturi- ja kampaamopalveluihin sekä pieniin korjauspalveluihin ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2011 loppuun.

 

Hallitus lisää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 1,6 prosentin indeksitarkistus, mikä lisää kuntien valtionosuuksia lähes 120 miljoonaa euroa vuonna 2011. Asukasluvun ja määräytymistekijöiden muutosten perusteella valtionosuudet lisääntyvät runsaalla 56 miljoonalla eurolla. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tulee hallitusohjelman mukainen 21,25 miljoonan euron lisäys sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen. Yhteensä valtionosuudet kasvavat 286 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna. Valtionosuudeksi kunnille peruspalvelujen järjestämiseen esitetään 8,039 mrd. euroa.

Kuntien yhdistymisen taloudelliseen tukeen ja kuntien yhteistoiminta-avustuksiin esitetään 114 miljoonaa euroa. Määräraha pysyy vuoden 2010 tasolla. Kuntien yhdistymisiä toteutuu kuusi kpl, joiden perusteella kuntien lukumäärä vähenee kuudella kunnalla.

Kuntien harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen esitetään 20 miljoonaa euroa.

Kuntatalouden vakaus edellyttää edelleen tiukkaa menokuria

Uusimman peruspalvelubudjetin perusteella kuntatalous näyttäisi selviävän talouskriisistä huomattavasti pelättyä pienemmin vaurioin. Arviot ovat muuttuneet selvästi myönteisemmiksi viime keväästä. Vuoden 2009 tilinpäätökset olivat ennakoitua paremmat, mikä johtui valtion kuntataloutta vahvistaneiden mittavien toimenpiteiden, odotettua suotuisamman työllisyyskehityksen, kustannustason nousun hidastumisen sekä kuntien omien menokasvua hillitsevien säästötoimenpiteiden yhteisvaikutuksesta. Edelleen vuonna 2010 kuntien taloudellista tilannetta parantavat varsin mittavat kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset, maltillinen työmarkkinaratkaisu sekä taloudellisen aktiviteetin viriämisen vaikutus kuntien kuluvan ja ensi vuoden verotuloihin. Käyttötalouden pysyminen vakaalla kehitysuralla edellyttää jatkossakin tiukkaa menokuria kuntien ja kuntayhtymien taloudessa.