Westend ICT

WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 (IFRS)

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 13:10 EEST

- Liikevaihto 3,22 milj. euroa (3,02 milj. euroa)
- Liiketulos 0,25 milj. euroa (0,24 milj. euroa)
- Tulos ennen veroja 0,12 milj. euroa (0,16 milj. euroa)
- Omavaraisuusaste 63,3 % (-135,8 %), oma pääoma/osake 0,005 euroa
(-0,003 euroa)
- Osakekohtainen tulos 0,0008 euroa (0,0012 euroa)


KONSERNIRAKENNE


Westend ICT -konsernilla oli katsauskaudella Suomessa liiketoimintaa harjoittava
100 % omistettu tytäryhtiö Documenta Oy sekä emoyhtiö Westend
ICT Oyj. Yhtiöllä on yksi segmentti ja sillä on liiketoimintoja ainoastaan
Suomessa.

Westend ICT Oyj keskittyy liiketoiminnassaan asiakkaiden liiketoimintaprosessien
kehittämiseen erityisesti asiakirja- ja asianhallintajärjestelmien sekä laadun-
ja asiakkuudenhallinnan kehittämisen avulla painopiste Suomen markkinoilla.
Yhtiö jatkaa toimintamallilla, jossa operatiivinen toiminta on keskitetty
tytäryhtiöön.


LIIKEVAIHTO

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 3,22 miljoonaa euroa (3,02
milj. euroa).


TULOSKEHITYS


Westend ICT -konsernin katsauskauden liiketulos oli 0,25 milj. euroa
(0,24 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 0,12 milj. euroa (0,16 milj. euroa).

Katsauskauden työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 1,98 miljoonaa euroa
(1,76 milj. euroa), joka vastaa 62 % liikevaihdosta (58 %).

Katsauskauden liiketoiminnan muut tuotot muodostuvat kertaluonteisesta,
Group Business Software AG:n osakkeiden myynnistä kirjatusta 0,32 miljoonan
euron myyntivoitosta.

Katsauskauden rahoituskuluihin sisältyy 74 tuhannen euron suuruinen
vaihtovelkakirjalainan korkokulu (IAS 32).TYTÄRYHTIÖN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Documenta Oy

Documenta Oy:n katsauskauden 1.1.-30.9.2010 liikevaihto oli 3,23
miljoonaa euroa (3,07 milj. euroa). Liiketulos oli 0,37 milj. euroa (0,39 milj.
euroa), joka on 11,6 % liikevaihdosta.

Documenta Oy on sähköiseen asian- ja asiakirjanhallintaan, laadunhallintaan sekä
toimintaprosessien tehostamiseen tarkoitettujen ratkaisujen toimittaja. Yhtiö
tarjoaa ohjelmisto-, ylläpito-, käyttöpalvelu- ja integrointiratkaisuja
yrityksille ja julkishallinnolle. Oman tuotetarjontansa lisäksi Documenta
edustaa Suomessa Software Innovation ASA:n asian- ja asiakirjanhallinnan
ratkaisuja sekä Gedys Intraware GmbH:n sähköpostin elinkaaren hallinnan ja
asiakkuuden hallinnan ratkaisuja. Yhtiön toimitusjohtaja on Asko Ojanen.


KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Westend ICT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 vahvisti Westend ICT Oyj:n
tilikauden 1.1.-31.12.2009 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden kyseiseltä tilikaudelta. Yhtiön tilikauden
voitto siirretään yhtiön taseen voittovarojen tilille. Osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen nykyiset
hallituksen jäsenet Hannu Jokela, Jörg Ott ja Mikko Salminen. Yhtiön
hallitukseen ei valittu varajäseniä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. Hallitus on
järjestäytymiskokouksessaan päättänyt, että Mikko Salminen jatkaa hallituksen
puheenjohtajana.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Nenonen.

Yhtiökokous päätti vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän ja yhtiökokouksen
18.6.2009 muuttaman (rekisteröity 17.7.2009) vaihtovelkakirjalainan ehtoja
muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan 31.12.2011 saakka ja että lainaa
vaihdettaessa merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen neuvottelemaan ja
sopimaan lainan merkitsijöiden kanssa lainan ehtojen muuttamisesta yhtiön
pääoma- ja rahoitusaseman parantamiseksi.Yhtiö tiedotti 9.4.2010, että Westend ICT Oyj on solminut yhtiön pääomistajien
Tuomo Tilmanin ja Jyrki Salmisen kanssa rahoitusjärjestelysopimukset, jotka
parantavat merkittävästi yhtiön rahoitusasemaa (jäljempänä ”Järjestely”).
Järjestely koostuu neljästä eri oikeustoimesta: (i) lainan lyhennys; (ii)
osakkeiden myynti; (iii) vaihtovelkakirjalainan vaihto yhtiön osakkeiksi; ja
(iv) suunnattu osakeanti. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 4.5.2010 hyväksyi
Järjestelyn.


Järjestelyn pääsisältö:

(i) Lainan lyhennys; yhtiö lyhentää lainojaan yhteensä 501.686,20 eurolla;
(ii) Osakkeiden myynti; yhtiö myy omistamansa 1.999.357 kappaletta Group
Business Software AG:n osakkeita kokonaiskauppahintaan 1.199.614,20 euroa;
(iii) Vaihtovelkakirjalainojen vaihto; 2.356.000 euroa yhtiön
vaihtovelkakirjalainoja vaihdetaan 15.078.400 kappaleeseen yhtiön uusia
osakkeita; ja
(iv) Suunnattu osakeanti; yhtiö suuntaa osakeannin, jossa tarjotaan
merkittäväksi yhteensä 32.000.000 uutta osaketta kokonaismerkintähintaan
1.600.000,00 euroa.
Järjestely on tarkemmin kuvattu 9.4.2010 julkistetun yhtiön ylimääräisen
yhtiökokouksen kokouskutsussa.

Järjestelyn vaikutukset yhtiölle:


Tasevaikutus

Järjestely korjaa yhtiön oman pääoman positiiviseksi. Yhtiön oma pääoma
vahvistuu suoraan 3.956.000,00 eurolla ja tuloksen kautta Group Business
Software AG:n osakkeiden myyntivoiton määrällä 319.897,12 eurolla eli yhteensä
4.275.897,12 eurolla vahvistettuun tilinpäätökseen 31.12.2009 verrattuna. Yhtiön
(emoyhtiö) oma pääoma nousee 3.122.635,12 euroon. Oma pääoma kattaa yhtiön
osakepääoman 2.569.853,92 euroa. Yhtiöllä on edellytykset poistaa osakepääoman
menettämistä koskeva merkintä kaupparekisteristä. Rekisterimerkintä oman pääoman
menettämisestä poistettiin 26.5.2010.

Tulosvaikutus

Yhtiö kirjaa Group Business Software AG:n osakkeiden myynnistä kertaluontoisen,
muihin liiketoiminnan tuottoihin kirjattavan 319.897,12 euron myyntivoiton
Q2/2010 tulokseen.
Osakkeiden kauppahinta ja osakeannin merkintähinta maksetaan yhtiöltä olevia
lainasaatavia vastaan. Tämän jälkeen yhtiö on velaton; yhtiöllä ei ole
korollisia tai muita lainavastuita. Yhtiön vuoden 2010 tulokseen rahoituskulujen
poistumisella on noin 140.000 euron positiivinen vaikutus vuoteen 2009
verrattuna.

Kassavaikutus

Kokonaisuudessaan järjestely alentaa yhtiön kassavaroja vuonna 2010 noin 360.000
eurolla. Kassavaikutus koostuu 500.000 euron lainan lyhennyksen ja 140.000 euroa
laskevien rahoituskulujen erotuksesta.

Vaikutus yhtiön omistukseen

Järjestelyssä yhtiö laskee vaihtovelkakirjalainojen vaihdon ja suunnatun
osakeannin nojalla liikkeeseen yhteensä 47.078.400 uutta osaketta, jolloin
yhtiön osakkeiden kokonaismääräksi muodostuu 175.571.096 osaketta. Järjestelyn
jälkeen Tuomo Tilmanin ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistusosuus yhtiöstä on
noin 32,88 % ja Jyrki Salmisen omistusosuus on noin 31,30 %.
Finanssivalvonta on 9.4.2010 antamallaan päätöksellä Dnro 3/214/2010 myöntänyt
Tuomo Tilmanille ja Jyrki Salmiselle poikkeukset arvopaperimarkkinalain 6 luvun
10 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta, jonka nojalla Tilmanin ja Salmisen
omistusosuudet yhtiön kaikkien osakkeiden äänistä voivat Järjestelyn yhteydessä
nousta yli 3/10:aan ilman tarjousvelvollisuutta Yhtiön kaikista muista
osakkeista. Lupapäätöksen voimassaolon edellytyksenä on, (i) etteivät hakijat
toimi arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n tarkoittamalla tavalla yksissä
tuumin määräävän vallan käyttämiseksi Westend ICT Oyj:ssä ja (ii) etteivät
hakijat enää hanki tai merkitse lisää Westend ICT Oyj:n osakkeita tai muutoin
kasvata ääniosuuttaan Westend ICT Oyj:ssä.

Vaikutus yhtiön liiketoimintaan

Järjestely luo perustan yhtiön liiketoimintojen kehittämiselle ja mahdollisuuden
yritysjärjestelyihin osallistumiseen.


Yhtiö tiedotti 4.5.2010, että Westend ICT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous teki
seuraavat päätökset:
1. Hyväksyi yhtiön ja Tuomo Tilmanin välillä 9.4.2010
allekirjoitetun rahoitusjärjestelysopimuksen;
2. Hyväksyi yhtiön ja Jyrki
Salmisen välillä 9.4.2010 allekirjoitetun rahoitusjärjestelysopimuksen; ja
3.
Päätti suunnatusta osakeannista Tuomo Tilmanille ja Jyrki Salmiselle.


Yhtiö tiedotti 18.5.2010, että Westend ICT Oyj:n 4.5.2010 ylimääräisen
yhtiökokouksen hyväksymien, rahoitusjärjestelysopimuksiin liittyvien
vaihtovelkakirjalainojen vaihdon nojalla annetut 15.078.400 kpl ja suunnatussa
osakeannissa annetut 32.000.000 kpl uutta osaketta on rekisteröity
kaupparekisteriin 18.5.2010.
Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä
lukien.
Westend ICT Oyj:n osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin
jälkeen 175.571.096 osaketta.


Yhtiö tiedotti 26.5.2010, että rekisterimerkintä emoyhtiön osakepääoman
menettämisestä (rekisteröity 20.9.2006) on poistettu kaupparekisteristä.


Yhtiö tiedotti 17.6.2010, että Westend ICT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous teki
seuraavat päätökset:
1. Hyväksyi tappioiden kattamisen vapaalla omalla
pääomalla siten, että vahvistetun tilinpäätöksen 31.12.2009 osoittamaa
5.723.116,11 euron tappioita edellisiltä tilikausilta katetaan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahaston varoilla 3.956.000,00 eurolla.
2. Hyväksyi osakepääoman
alentamisen tappioiden kattamiseksi siten, että yhtiön 2.569.853,92 euron
osakepääomaa alennetaan 1.767.116,11 eurolla edellisten tilikausien tappioiden
kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on
802.737,81 euroa.
3. Hyväksyi, että yhtiön 802.737,81 euron osakepääomaa
alennetaan 702.737,81 eurolla siten, että varat siirretään vapaan oman pääoman
rahastoon. Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on
100.000,00 euroa.


Yhtiö tiedotti 8.7.2010, että Westend ICT Oyj julkistaa Finanssivalvonnan
8.7.2010 hyväksymän listalleottoesitteen vaihtovelkakirjalainojen vaihdosta ja
ylimääräisen yhtiökokouksen 4.5.2010 päättämästä suunnatusta osakeannista.
Suunnatussa osakeannissa annetut 32.000.000 kpl ja vaihtovelkakirjalainojen
vaihdon nojalla annetut 15.078.400 kpl uutta osaketta on rekisteröity
kaupparekisteriin 18.5.2010.
Yhtiö on laatinut esitteen ainoastaan hakeakseen osakeannissa merkityt ja
vaihtovelkakirjojen vaihdossa annetut osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
Listalleottoesite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa yhtiön
osakkeita osakeannissa tai muutoin. 
Listalleottoesite on saatavissa suomenkielisenä yhtiön kotisivuilla osoitteessa
westendict.fi ja westendict.com. Esitettä ei ole painettu, mutta siitä on
saatavissa paperituloste yhtiön pääkonttorista.
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 15.7.2010.

Yhtiö tiedotti 22.7.2010, että 17.6.2010 ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä
osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi on rekisteröity
kaupparekisteriin. Uusi osakepääoma on alentamisen jälkeen 802.737,81 euroa.

HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 18.6.2009 hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta maksua tai yhtiöltä olevaa saatavaa vastaan osakeannilla
sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta mukaan lukien optio-oikeuksien antaminen, jotka oikeuttavat maksua
tai yhtiöltä olevaa saatavaa vastaan saamaan uusia osakkeita. Yhtiön antamien
uusien osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 60.000.000 kappaletta.
 
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa määritellyin edellytyksin. Suunnattu osakeanti edellyttää
yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä, kuten yhtiön pääomahuolto,
yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen,
yhtiön henkilöstölle myönnettävien kannustinjärjestelmien toteuttaminen tai muu
hallituksen määrittelemä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen
nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista uusien osakkeiden
antamiseen sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä
ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa 31.12.2012 saakka.
Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty.
 


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Westend ICT -konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 0,44
miljoonaa euroa (0,88 milj. euroa). Konsernilla on 300.000 euron luottolimiitti,
joka on käyttämättä. Konsernin omavaraisuusaste oli 63,3 %
(-135,8 %).

Westend ICT -konsernin myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,32
miljoonaa euroa (0,32 milj. euroa).

Katsauskauden aikana konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 84 tuhatta
euroa (75 tuhatta euroa), mikä vastaa 2,6 % (2,5 %) liikevaihdosta.


KEHITYSMENOT

Tuotekehitysmenot on kirjattu IAS 38 -standardin mukaisesti niin, että kokonaan
uusien tuotteiden ja merkittäviä parannuksia sisältävien uusien tuoteversioiden
kehitysmenot on aktivoitu, jos niiden myöhempi kerryttävyys voidaan
luotettavasti todeta. Muut tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan
niiden syntymisaikana. Katsauskauden aikana taseeseen ei ole aktivoitu
tuotekehitysmenoja, vaan kaikki tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi. Yhtiön
taseessa ei ole katsauskauden päättyessä aktivoituja, poistamattomia
tuotekehitysmenoja.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 41 (38) henkilöä. Konsernissa
työskenteli katsauskaudella keskimäärin 41 (38) henkilöä.


YHTIÖN JOHTO, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT


Westend ICT Oyj:n hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Mikko Salminen
sekä varsinaiset jäsenet Hannu Jokela ja Jörg Ott.

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy,
KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Juha Nenonen, KHT.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT

Westend ICT Oyj:n osakepääoma 30.9.2010 oli 802 737,81 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä 175 571 096 kappaletta. Oma pääoma/osake oli 0,005 euroa.


Yhtiö on hakenut kaupparekisterissä kuulutusta (rekisteröity 23.7.2010)
yhtiökokouksessa 17.6.2010 tehdyn osakepääoman alentamispäätöksen johdosta.
Alentamismäärä on 702.737,81 euroa ja osakepääoma on alentamisen jälkeen
100.000,00 euroa. Alentaminen merkitään kaupparekisteriin arviolta marraskuussa
2010.


Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 12 856 osakkeenomistajaa.HALLITUKSEN JA JOHDON OSAKKEENOMISTUKSET JA OPTIO-OIKEUDET

Westend ICT:n hallituksen varsinaiset jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat
30.9.2010 yhteensä 7 000 yhtiön osaketta eli 0,004 prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä. He eivät omista yhtiön optio-oikeuksia.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Yhtiö noudattaa ja soveltaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listayhtiöille laatimaa
sisäpiiriohjetta.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT


Vuoden 2010 tavoitteena on yhtiön liikevaihdon kasvattaminen ja positiivinen
liiketulos vuositasolla.


Westend ICT -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 julkistetaan 10.2.2011.

Espoossa 21.10.2010

Westend ICT Oyj:n hallitus
Mikko Salminen, puheenjohtaja
Hannu Jokela
Jörg Ott

YHTEYDENOTOT:
Westend ICT Oyj
Toimitusjohtaja Hannu Jokela
Puh. 0207 91 6700

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.westendict.fi


Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
Westend ICT -konsernin
osavuosikatsaukseen on yhdistetty emoyhtiön lukujen lisäksi Documenta Oy:n
luvut.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamis-periaatteiden mukaisesti ja on noudatettu samoja laskentaperiaatteita
kuin tilinpäätöksessä 2009, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu IAS 34
Osavuosikatsaukset-standardia.

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2010 alkaen seuraavat uudet IFRS-standardit:
IFRS 3 Liiketoimintojen yhteenliittymät ja IAS 27 Konsernitilinpäätös ja
erillistilinpäätös. Näillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta katsauskaudella.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on
esitetty tilinpäätöksessä 2009.

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat euroa) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 3 224 | 3 019 | 4 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten |   |   |   |
| tuotteiden | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen muutos (lis +, väh -) | 12 | 13 | 13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 320 | 130 | 390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | 377 | 370 | 503 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat | 1 983 | 1 759 | 2 541 |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot | 76 | 110 | 219 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrat | 149 | 138 | 168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinoinnin kulut | 89 | 70 | 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | 633 | 474 | 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/tappio | 249 | 241 | 447 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja muut rahoitustuotot | 11 | 218 | 122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -145 | -301 | -361 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio | 115 | 158 | 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 115 | 158 | 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen ja laajan | | | |
| tuloksen jakautuminen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille | 115 | 158 | 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille | | | |
| kuuluvasta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitosta/tappiosta laskettu | | | |
| osakekohtainen tulos: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (laimentamaton) euroa | 0,0008 | 0,0012 | 0,0016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (laimennettu) euroa | 0,0008 | 0,0012 | 0,0016 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat euroa) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-31.3. | 1.4.-30.6.2 | 1.7.-30.9. | 1.1.-30.9. |
| | 2010 | 010 | 2010 | 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 9 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1 188 | 1 177 | 859 | 3 224 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja |   | | |   |
| keskeneräisten | | | | |
| tuotteiden | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen muutos (lis | 14 | -12 | 10 | 12 |
| +, väh -) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0 | 320 | 0 | 320 |
| tuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | 227 | 94 | 56 | 377 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | 726 | 771 | 486 | 1 983 |
| aiheutuvat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset | 26 | 26 | 24 | 76 |
| poistot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrat | 26 | 68 | 55 | 149 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinoinnin kulut | 16 | 49 | 24 | 89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 252 | 182 | 199 | 633 |
| kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/tappio | -71 | 295 | 25 | 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | | | | |
| -kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja muut | 4 | 2 | 5 | 11 |
| rahoitustuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut ja muut | -107 | -36 | -2 | -145 |
| rahoituskulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen | -174 | 261 | 28 | 115 |
| veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Välittömät verot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -174 | 261 | 28 | 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos | -174 | 261 | 28 | 115 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat euroa) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 23 | 104 | 21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 171 | 121 | 165 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 27 | 1 002 | 905 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 221 | 1 227 | 1 091 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 25 | 13 | 13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset | 324 | 321 | 1 765 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaamiset | 132 | 93 | 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 443 | 875 | 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhtyaikaiset varat | 924 | 1 302 | 2 575 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 1 145 | 2 529 | 3 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille | | | |
| kuuluva | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 803 | 2 570 | 2 570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | -193 | -6 124 | -6 124 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio | 115 | 158 | 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 725 | -3 396 | -3 346 |
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalainat | 0 | 1 600 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 0 | 3 957 | 1 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 0 | 5 557 | 1 600 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalainat | 0 | 0 | 3 983 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 70 | 24 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat | 74 | 82 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat | 113 | 114 | 381 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtovelat | 163 | 148 | 936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 420 | 368 | 5 412 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. | 1 145 | 2 529 | 3 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat euroa) | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/tappio | 249 | 241 | 447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet, joihin ei liity | -320 | 0 | 0 |
| maksutapahtumaa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 76 | 110 | 219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden | 1 500 | 1 096 | -446 |
| saamisten muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen | -1 067 | -1 220 | -146 |
| muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos | -12 | -13 | -13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 8 | 15 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -71 | -301 | -191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta yhteensä | 363 | -72 | -114 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -84 | -75 | -145 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta yhteensä | -84 | -75 | -145 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -500 | -317 | -474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 58 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta yhteensä | -442 | -317 | -474 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelman mukainen | -163 | -464 | -733 |
| rahavarojen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -163 | -464 | -733 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 606 | 1 339 | 1 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 443 | 875 | 606 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TUNNUSLUVUT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-30.9.20 | 1.1.-31.12.2 |
| | 010 | 09 | 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj.e | 3,22 | 3,02 | 4,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/tappio, milj.e | 0,25 | 0,24 | 0,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 7,7% | 8,0% | 10,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta, | 0,36 | -0,07 | -0,11 |
| milj.e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % 1) | -11,7 % | -6,1 % | -6,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 22,8 % | 27,0 % | 24,8 % |
| 1) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, milj.e | -0,4 | 4,7 | 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste (Net | -51,4 % | -138,6 % | -149,1 % |
| gearing), % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 63,3 % | -135,8 % | -95,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 0,08 | 0,08 | 0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,6 % | 2,5 % | 3,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa | 41 | 40 | 41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 41 | 39 | 41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat | 48 | 45 | 62 |
| kulut/henkilö, | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa |   |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtaiset tunnusluvut |   |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, euro | 0,0008 | 0,0012 | 0,0016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake, euro | 0,005 | -0,03 | -0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Oman pääoman tuotto ja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun pääoman tuotto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| prosentteina on oikaistu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 12 kuukauden ajanjaksoa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vastaavaksi. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat euroa) | Osakepääoma | Voittovarat | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2010 | 2 570 | -5 916 | -3 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SVOP tappion kattamiseksi | | 3 956 | 3 956 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman alentaminen tappion | -1 767 | 1 767 | 0 |
| kattamiseksi | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | | | 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 30.9.2010 | 803 | -193 | 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat euroa) | Osakepääoma | Voittovarat | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2009 | 2 570 | -6 124 | -3 554 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | | | 158 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 30.9.2009 | 2 570 | -6 124 | -3 396 |
--------------------------------------------------------------------------------


Source: Millistream