Matilda

Yhä useampi lehmä asustaa pihatossa

Lehdistötiedote   •   Joulu 15, 2011 10:00 EET

Tilaa tiedotteita

Vuoden 2010 maatalouslaskennan tietojen neljännessä julkistuksessa esitellään tuotantomenetelmätutkimuksen ennakkotietoja kotieläinrakennuksista, lannan käsittelystä ja varastoinnista sekä laiduntamisesta. Näiden aihepiirien tilastotieto  kuvaa maataloustuotannon, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun nykytilaa.

 

Pihatoissa ja parsinavetoissa yhtä paljon nautapaikkoja

Pihatoissa on nykyisin käytössä nautapaikkoja jo lähes sama määrä kuin parsinavetoissa. Yli puolessa pihattopaikoista lanta käsitellään lietelantana. Kiinteän lannan osuus on vajaa kolmannes ja kestokuivikepaikkojen osuus vajaa viidennes pihattopaikoista. Parsinavetoissa kiinteän lannan osuus on edelleen hieman suurempi kuin lietelannan.

Lietelanta selvästi yleisin lannankäsittelytapa sikatiloilla

Sikapaikoista lähes 85 prosenttia on sikaloissa, joissa on osittainen rakolattia ja lanta käsitellään lietelantana. Kuivikepohjasikaloiden osuus on vain runsas 5 prosenttia. Siipikarja-, lammas- ja vuohi- sekä hevostiloilla kiinteä lanta on selvästi lietelantaa yleisempi lannankäsittelytapa.

Virikehäkki- ja kerrosritiläkanalat korvaavat perinteiset häkkikanalat

Käytössä olevissa kanalatyypeissä on tapahtumassa suuri muutos, kun perinteisten häkkikanaloiden käyttö on lopetettava Euroopan unionin alueella vuoteen 2012 mennessä. Vuonna 2010 uusien kanalatyyppien eli virikehäkki- ja kerrosritiläkanaloiden osuus munivien kanojen paikoista oli jo noin kolmannes eli suunnilleen sama kuin perinteisten häkkipaikkojen osuus. Lattiakanaloiden osuus kanapaikoista oli lähes neljännes.

Lantavarastot yleensä avoimia tai vain osittain katettuja

Lypsykarjatiloilla vain runsas viidesosa lietelannan ja kiinteän lannan varastoista on katettuja. Muilla nautakarjatiloilla lietelantavarastoista on katettuja saman verran kuin lypsykarjatiloilla mutta kiinteän lannan varastoista katettuja on 40 prosenttia. Sikatilojen lietelantavarastoista on katettuja lähes puolet ja kiinteän lannan varastoistakin lähes 40 prosenttia. Virtsasäiliöiden kattaminen on yleisempää: nautakarjatiloilla niistä on katettu noin 65 prosenttia ja sikatiloilla lähes 80 prosenttia.

Lantavarastotilaa lähes koko vuoden lantamäärälle

Lainsäädännön mukaan lantavarastojen on riitettävä koko vuoden aikana tuotetulle lannalle, mutta laiduntaminen, lannan vieminen pois tilalta ja kuivikepohjan käyttö vähentävät varastoitavan lannan määrää. Nautakarjatiloilla lietelannan ja kiinteän lannan varastot riittävät keskimäärin 10,2–11,0 kuukaudeksi. Sikatilojen lantavarastojen riittävyys on keskimäärin 11,2–11,4 kuukautta.

Lannan vieminen pois tilalta on yleisintä siipikarjatiloilla, joista lähes puolet vie lantaa pois. Näiltä tiloilta pois viedyn lannan osuus on keskimäärin 65 prosenttia.

Laidunnusta eniten lypsykarjatiloilla sekä lammas- ja vuohitiloilla

Laiduntaminen on yleisintä lypsykarjatiloilla (87 prosenttia tiloista) sekä lammas- ja vuohitiloilla (84 prosenttia tiloista). Laiduntamiseen käytettävän alan osuus käytössä olevasta maatalousmaasta on lammas- ja vuohitiloilla keskimäärin 60 prosenttia, mutta lypsykarjatiloilla vain 14 prosenttia.

Laidunkausi lyhenee etelästä pohjoiseen siirryttäessä. Keskimääräinen laidunkauden pituus on suurin Ahvenanmaalla. Lypsykarjatiloilla laidunkausi on lyhyempi kuin muilla kotieläintiloilla.

Tutustu maatalouslaskennan 15.12.2011 ilmestyneisiin ennakkotietoihin:

Verkkojulkaisu Kotieläinten elinolot ja lannan varastointi

Tilastotaulukot

Muut tähän mennessä ilmestyneet Maatalouslaskenta 2010:n verkkojulkaisut:
Viljelysmaan hoito
Monialaiset maatalous- ja puutarhayritykset
Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima

Tilaston taustaa

Tiedot käyvät ilmi Tiken tekemästä Maatalouslaskenta 2010 -tilastotutkimuksesta. Tutkimuksen tulokset julkaistaan viidessä osassa. Nyt julkaistavat kotieläintalouden tulokset on saatu maatalouslaskennan yhteydessä toteutetusta tuotantomenetelmätutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruun piirissä oli noin 14 000 maatalous- ja puutarhayritystä eli joka viides Suomen tiloista. Tiedonkeruuseen osallistuneiden tilojen antamista tiedoista on estimoitu kaikkia Suomen tiloja kuvaavat tulokset.

Lisätietoja: 
Tike, Tilastopalvelut
Projektitutkija Pasi Mattila, puh.             020 77 21 300      
Projektipäällikkö Jaana Kyyrä, puh.             020 77 21 292      
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi