FIBS

Yhteiskuntavastuu on yrityksille nykyisin muutakin kuin ympäristövastuuta

Lehdistötiedote   •   Maalis 10, 2015 14:00 EET

FIBSin uuden yritysvastuututkimuksen mukaan ympäristö on suomalaisyrityksille enää kolmanneksi olennaisin yhteiskuntavastuuteema oikeudenmukaisten toimintatapojen ja työelämäkäytäntöjen jälkeen. Tämä huolimatta siitä, että yritykset panostavat edelleen käytännön tasolla eniten ympäristövastuuseen liittyviin toimenpiteisiin, kuten energiatehokkuuden parantamiseen ja puhtaampaan tuotantoteknologiaan.

Yritysmaine on puolestaan noussut uudestaan tärkeimmäksi syyksi panostaa vastuullisuuteen. Talouden taantuma heijastuu tuloksiin: vain 57 % vastaajista pitää vastuullisuutta erittäin tärkeänä liiketoimintansa kannalta kun vastaava luku vuonna 2014 oli 71 %.

Taloustutkimuksella teetettyä kyselyä varten haastateltiin 200 suurten yritysten toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa.

Tiivistelmä tutkimustuloksista löytyy täältä.

FIBSin vuoden 2015 yritysvastuututkimuksen tulokset kertovat, että ympäristö on vakiinnuttanut asemansa itsestäänselvänä osana vastuullista liiketoimintaa, eikä sen merkitystä enää tarvitse erikseen korostaa yhtä paljon kuin aiemmin. Ympäristökysymyksiä piti liiketoimintansa kannalta kaikkein olennaisimpina vain 65 % vastaajista, kun näiden osuus vuonna 2014 oli 78 %.

Sitä vastoin oikeudenmukaisiin toimintatapoihin ja työelämäkäytäntöihin liittyvät vastuullisuusteemat, kuten yritysten veronmaksu ja korruption torjunta sekä työhyvinvointi, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ovat nousseet entistäkin tärkeämpään rooliin: yrityksistä 77 % pitää nyt oikeudenmukaisia toimintatapoja tärkeimpänä vastuullisuusteemana (66 % vuonna 2014), toiselle sijalle nousivat työelämäkäytännöt (70 % vastaajista ; 49 % vuonna 2014).

FIBSin toiminnanjohtajan Mikko Routin mukaan laaja yleinen kiinnostus sosiaalisen ja taloudellisen vastuun teemoja kohtaan on myös nostanut yritysmaineen uudestaan tärkeimmäksi syyksi panostaa vastuullisuuteen tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamisen edelle.

”On ilahduttavaa huomata, että yhteiskuntavastuu merkitsee yrityksille nykyisin muutakin kuin ympäristövastuuta. Tähän on selvästi vaikuttanut viime aikojen julkinen keskustelu eri sosiaalisen ja taloudellisen vastuun teemoista. Vastuullisuus on yrityksille keskeinen keino rakentaa mainetta niin kuluttajien, sijoittajien kuin työntekijöidenkin silmissä, ja se näkyy myös tämän vuoden tutkimuksemme tuloksissa.”

Puolet tutkimukseen vastanneista yrityksistä (49 %) pitää yritysmaineen rakennusta tärkeimpänä syynä panostaa vastuullisuuteen (47 % vuonna 2014). Toiseksi tärkein syy on vastuullisuus liiketoiminnan lähtökohtana (43 % vastaajista), edellisvuonna tärkeimmäksi mainittu, tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, putosi kolmannelle sijalle (42 % vastaajista).

Taantuma vaikuttaa: vastuullisuus edelleen tärkeää mutta ei enää prioriteetti

Tutkimuksen mukaan vastuullisuus on edelleen kaikille yrityksille tärkeää, mutta ei enää toiminnan prioriteetti: tänä vuonna vain 57 % vastaajista (71 % vuonna 2014) piti vastuullisuutta erittäin olennaisena liiketoimintansa kannalta. Tuloksen voidaan nähdä heijastavan pitkään jatkunutta ja lamaksi kääntynyttä taloudellista taantumaa, minkä takia hinta ja muut lyhyen aikavälin kannattavuustekijät nähdään vastuullisuutta tärkeämpänä kilpailutekijänä.

Toisaalta yritykset eivät vieläkään näe vastuullisuutta tulostekijänä, vaikka hienoista nousua edellisvuoteen verrattuna onkin havaittavissa: tänä vuonna 14 % yrityksistä kertoi asettavansa vastuullistoimintansa tavoitteeksi myynnin kasvattamisen (12 %) ja 6 % kustannussäästöt (5 %). Vaikeasti mitattavissa oleva yritysmaine nähdään edelleen ylivoimaisesti suurimpana liiketoiminnallisena hyötynä, sen nosti kärkeen 93 % vastaajista (92 %).

Alihankintaketjun ihmisoikeudet yrityksille edelleen etäinen teema

Erityisesti alihankintaketjun ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset, kuten lapsi- ja pakkotyövoiman torjunta, eivät vieläkään näytä olevan suomalaisyrityksille kovinkaan olennaisia: vain 14 % vastaajista (15 % vuonna 2014) panostaa teemaan.

Ihmisoikeuksien vähäinen merkitys näkyy tuloksissa myös kysyttäessä mitkä vastuullisuuskysymykset yritykset kokevat haastavimmiksi tällä hetkellä: alihankintaketjun vastuullisuuden hallinta oli haaste enää joka viidennelle (21 % vastaajista) yritykselle, kun edellisvuosina se oli yritysten selvästi suurin haaste: 29 % vastaajista ilmoitti sen suurimmaksi haasteeksi vuonna 2014 ja sitä edeltävänä vuonna runsas kolmannes (34 %). Tulos on huolestuttava ottaen huomioon etenkin sen, että vastaajista yli puolet toimii kansainvälisillä markkinoilla.

Toisaalta työelämäkäytäntöihin liittyvien kysymysten merkityksen kasvu viime vuoteen verrattuna kuitenkin kertoo, että yritykset haluavat edelleen panostaa toiminnassaan ihmisten hyvinvointiin ja vastuullisuuden johtamiseen, vaikkakin ensisijaisesti kotimaassa.

Yritysten suurin vastuullisuushaaste tällä hetkellä on vastuullisuudesta viestiminen ja maineenhallinta.

Vastuullisuuden merkitys ja vastuullisuusresurssit kasvussa?

Aiempien vuosien tapaan valtaosa yrityksistä (83 %) arvioi vastuullisuuden merkityksen kasvavan liiketoimintansa kannalta seuraavan viiden vuoden aikana, ja yli puolet myös uskoo vastuullisuuteen liittyvien resurssiensa lisääntyvän lähivuosina. Yksikään tutkimukseen vastanneista yrityksistä ei näe merkityksen vähenevän ja vain yksi prosentti vastaajista uskoo resurssien laskuun.

Nähtäväksi kuitenkin jää, miten usko merkityksen ja resurssien kasvuun konkretisoituu: kahden edellisen vuoden yhtä positiiviset tulevaisuuden näkymät eivät ainakaan vielä ole heijastuneet vastuullisuuden johtamiskäytäntöihin, esimerkiksi vain reilu puolet yrityksistä on asettanut vastuullisuudelle tavoitteita ja vain joka neljänteen yritykseen on palkattu vastuullisuusjohtaja tai -päällikkö.

Miten tästä eteenpäin - FIBSin suositukset

FIBSin yritysvastuututkimus tehtiin tänä vuonna kolmatta kertaa, ja sen samoin kuin kahden edellisen tutkimuksen perusteella on huomattu, että sanoista tekoihin siirtyminen on yrityksille haastavaa, erityisesti mitä tulee vastuullisuuden liiketoimintahyötyihin. Vastuulliseen yritystoimintaan ei ole olemassa mitään yhtä yleispätevää toimintamallia, vaan jokainen yritys joutuu luomaan omat käytäntönsä liiketoimintatavoitteidensa pohjalta. On kuitenkin löydettävissä viisi keskeistä painopistettä, joihin yritysten kannattaisi kiinnittää lähivuosina erityishuomiota päästäkseen vastuullisuustyössään eteenpäin:

  • Johtaminen: Miettikää miksi oikeastaan yrityksessänne panostetaan vastuullisuuteen, asettakaa tavoitteet sen mukaisesti ja ottakaa käyttöön konkreettiset tavoitteiden mittaus- ja seurantakeinot.
  • Vastuullisuusosaamisen kehittäminen: Vastuullisuuden liiketoimintahyödyt alkavat näkyvät vasta kun vastuullisuus on integroitu yrityksen kaikkeen toimintaan, strategisesta suunnittelusta myyntiin. Tämä onnistuu harvoin ilman yritysvastuun asiantuntijoita. Valitkaa yritysvastuuosaajia johtoryhmän lisäksi myös hallitukseenne.
  • Sosiaalinen vastuu: Ympäristövastuuseen on panostettu yrityksissä vuosia, nyt on aika ymmärtää toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia ja nostaa sosiaalinen vastuu laajamittaisesti ympäristön rinnalle keskeiseksi vastuullisuusteemaksi.
  • Alihankintaketjut: Integroikaa vastuullisuus osaksi toimitusketjun hallintaa. Aloittakaa määrittämällä riskitoimittajat, kouluttamalla omaa ostohenkilöstöänne ja asettamalla alihankkijoillenne sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevia vaatimuksia. Kansalaisjärjestöt voivat olla tässä työssä korvaamaton apu.
  • Viestintä ja myynti: Ilman aktiivista viestintää kukaan ei tiedä mitä vastuullisia tuotteita, palveluita ja käytäntöjä yrityksissä on luotu, ja myyntiyksikkö on jokaisessa yrityksessä avainasemassa, jotta vastuullisuudesta voi tulla kilpailuetu. Viestikää vastuullisuudesta niissä kanavissa, joissa asiakkaannekin ovat ja ennen kaikkea auttakaa myyntihenkilöstöänne nostamaan vastuullisuus myynnin kärkeen. Sosiaalinen media on jo monilla toimialoilla tärkeä markkinointikanava, mutta myös merkittävä mahdollisuus käydä aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja tätäkin kautta rakentaa mainetta vastuullisena toimijana.


FIBSin yritysvastuututkimus toteutettiin kolmatta kertaa puhelinhaastatteluina aikavälillä 12.1.-6.2.2015. Tutkimuksen teki Taloustutkimus. Kohderyhmänä oli satunnaisotos Suomen 1000 suurimmasta yrityksestä, vastaajina yritysten toimitusjohtajat ja yritysvastuusta vastaavat asiantuntijat. Valtaosa (79 %) tutkimukseen osallistuneita yrityksistä on osakeyhtiöitä ja lähes puolet teollisuusalan yrityksiä. Vastaajista 58 % oli toimitusjohtajia.

FIBSin yritysvastuututkimus on Suomen laajin puhelinkyselynä toteutettu alan tutkimus. Sen tavoitteena on tarjota kattava kokonaiskuva suurten suomalaisyritysten yhteiskuntavastuutoiminnan käytännöistä tavoitteista ja haasteista sekä vastuullisuuden liiketoimintahyödyistä.


Lisätietoja:

Mikko Routti, toiminnanjohtaja, FIBS, puh. 040 527 4575, mikko.routti@fibsry.fi


FIBS on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. Tarjoamme yrityksille tietoa, työkaluja ja kohtaamispaikkoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Palveluihimme kuuluvat seminaarien ja työpajojen lisäksi Suomen monimuotoisuusverkosto, Yritykset & biodiversiteetti -ohjelma, Kehittyvät markkinat -hanke ja Ihmisoikeuskoulutus yrityksille, Järjestötori, Yritysvastuun tietopankki, uutiskirjeet sekä RATKAISUN PAIKKA –yritysvastuutapahtuma. FIBS on WBCSD, CSR Europe, CSR 360 sekä GRI -järjestöjen kansallinen jäsen.