Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa Fingrid Oyj:n 400 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2010 11:39 EET

YVA-yhteysviranomaisena toiminut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Fingrid OYJ:n 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA -selostuksesta. Selostuksessa tuodaan riittävästi esiin hankkeen perusteet sekä liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin. Arvioinnissa käytetty aineisto ja asiantuntemus vaikutusten arvioimiseksi on ollut monipuolista. Vaikutuskohteittain on pääsääntöisesti arvioitu riittävästi vaikutuksia ja laadittu riittävän selkeä vaihtoehtojen vertailu sekä yhteenveto ja johtopäätökset.

 

Fingrid Oyj:n 400 kV:n voimajohtohanke sijoittuu Kokkolan Ventusnevan ja Muhoksen Pyhäselän välille. Hanke on osa Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Tarkoituksena on korvata nykyinen 220 kV jännitteinen, teknisesti ikääntynyt ja tulevaisuuden tarpeisiin riittämätön voimansiirtoverkko 400 kV jännitteisellä verkolla. Nykyisille 220 kV muuntoasemille ei tehdä laajoja peruskorjauksia, vaan ne korvataan uusilla 400 kV asemilla noin vuonna 2015. Voimajohdon pituus vaihtelee linjavaihtoehdosta riippuen 204,8 ja 209,1 kilometrin välillä. Siikajoen ja Muhoksen välillä on tutkittu kahta päävaihtoehtoa, joilla on useampia alavaihtoehtoja.

 Arviointiohjelman reittivaihtoehtoja on täydennetty arvioinnin aikana ja uusista reittivaihtoehdoista on kuultu ja ne ovat olleet nähtävänä. Vaihtoehtoisia reittejä on tarkasteltu riittävästi. Hankevastaava on aidosti etsinyt ympäristövaikutuksiltaan edullisinta reittiä Siikajoen ja Muhoksen välillä.

Laskelmien mukaan uusi voimajohto ei aiheuta asuinrakennuksiin eikä johtoalueelle tai sen lähelle suositusarvoja ylittävää sähkö- tai magneettikenttää.

 

Millään vaihtoehdolla ei olisi huomattavaa haitallista vaikutusta yhdyskuntarakenteen kehittymiseen alueella. Tästä huolimatta eri reittivaihtoehdot kulkevat taajamien ja kylien sivuitse siten, että johto voi vaikuttaa niiden reuna-alueiden maankäytön kehittymiseen.

 

Maatalousvaikutukset painottuvat kaikissa vaihtoehdoissa Siikajoen, Temmesjoen ja Tyrnävänjoen varsien viljelyalueille, joihin maatalous on keskittynyt. Peltoaluetta poistuisi viljelykäytöstä 0,6-1,0 ha. Uuden johtoalueen takia käytöstä poistuvat pelto- ja turvetuotantoalueet ovat kaikissa uuden johtokäytävän vaihtoehdoissa pinta-alaltaan vähäisiä.

 

Kaikissa vaihtoehdoissa poistuisi merkittävä ala metsää metsätalouskäytöstä, vaihtoehdosta riippuen 330-370 ha. Erot vaihtoehtojen välillä ovat pienet. Vaihtoehdot voivat vaikuttaa yhdyskuntarakenteen kehittämiseen Siikajokilaaksossa ja Temmeksen ympäristössä. Näissä kohdissa voimajohdon linjaukseen tulisi kiinnittää huomiota maankäytön näkökulmasta jatkosuunnittelussa.

 

Uudet linjausvaihtoehdot eivät selostuksen mukaan aiheuta huomattavaa maisemakuvallista haittaa. Uusista linjavaihtoehdoista eniten maisemahaittoja katsotaan aiheutuvan B1:stä toiseksi eniten A2:sta, vähiten B:stä ja sen alavaihtoehdoista B3 ja B2.

Voimajohtolinjan lähellä on lukuisten muuttolintujen levähdys- ja ruokailualueita. Arviointiselostuksessa tuodaan esiin Tyrnävän Tupunsuon-Lintusuon merkittävä syksyinen kurkien yöpymisalue, joka on tuhansien kurkien käytössä useiden viikkojen ajan. Yhteysviranomainen toteaa, että Tupunsuon-Lintusuon pohjoispuoliset vaihtoehdot eivät ole toteuttamiskelpoisia. Myös Siikalatvan Mankilan peltoalue on yksi Pohjois-Pohjanmaan ja Suomen merkittävistä kurkien kerääntymisalueista.

 

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa:  www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva > Ennen vuotta 2010 vireillä olevat YVA-hankkeet.

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 724 4385