Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteysviranomaisen lausunto Forest BtL:n biodieselhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2011 14:06 EET

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Forest BtL:n biodieselhankkeen (Kemi, Ajos) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Lausunnon mukaan esitetty arviointiohjelma on pääosiltaan riittävä ja täyttää YVA- lain ja asetuksen vaatimukset. Lapin ELY-keskus edellyttää kuitenkin, että ympäristövaikutusten arviointia laajennetaan ja tarkennetaan joiltakin osin.

Keskeisimpiä huomioon otettavia asioita ympäristövaikutusten arvioinnissa on erilaisten raaka-aineiden riittävyys, käyttömahdollisuuksien ja käyttökelpoisuuksien tarkastelu ja raaka-aineen hankinnan vaikutukset kokonaisvaikutuksina ja alueittain. Tarkastelualueina voivat olla esimerkiksi maakunnat tai vesienhoitoalueet tarkasteltavasta vaikutuksesta riippuen. Lisäksi arvioinnissa tulee huomioida laitoksen ja liikenteen melu, pölypäästöt ja hiukkaspäästöt sekä turvallisuus, myös vaikutukset luontoon ja vesistöön tulee selvittää. Tärkeää on myös etsiä menetelmiä miten hankkeen haitallisia vaikutuksia lievennetään ja ehkäistään. Hankkeessa käytetään suuria määriä jäähdytysvettä ja siinä syntyy huomattavia määriä tuhkaa jätteenä, myös niiden hyötykäytön selvittäminen on jatkotyössä tärkeää.

Arviointiohjelmasta on saatu kaikkiaan 16 lausuntoa ja mielipidettä. Espoon sopimuksen mukaisesti ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on kuultu myös Ruotsia.

Hanke

Forest BtL, jonka omistavat Metsäliitto ja Vapo, suunnittelee biodiesellaitoksen perustamista Kemin Ajokseen. Tehtaan suunniteltu tuotto olisi enimmillään 200 000 tonnia liikenteen biopolttonesteitä vuodessa. Laitos olisi polttoaineteholtaan 500 MW. Tehdas käyttäisi raaka-aineenaan pääasiassa metsäenergiajakeita sekä jonkin verran bionesteitä, kuten pyrolyysiöljyä. Teknisesti on mahdollista käyttää raaka-aineena myös muita biomassoja. Hankkeessa ei selvitetä turpeen käyttöä raaka-aineena. Raaka-aineen hankinta-alue ulottuisi keskimäärin alle 200 km päähän. Aikaisemmin on tutkittu YVA-menettelyssä biodiesellaitoksen sijoittamista Kemin Pajusaareen ja Äänekoskelle. Sijoittaminen Ajokseen tarjoaisi aikaisempiin sijoitusvaihtoehtoihin verrattuna mm. paremman logistisen edun.

 YVA-ohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tehdään. Arviointiohjelman ja siitä annetun lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Myös arviointiselostus kuullaan julkisesti. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto tulee aikanaan liittää hanketta koskeviin lupahakemuksiin yhdessä arviointiselostuksen kanssa.

 

Lisätietoja:
 
Lapin ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Tiina Kämäräinen 040 7166 034 ja ylitarkastaja Sakari Murtoniemi, 040 7660 534.