Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteysviranomaisen lausunto Kristiinankaupungin Siipyyn edustan merituulipuistohankkeesta

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 00:29 EEST

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteysviranomaisen ominaisuudessa antanut lausuntonsa Suomen Merituuli Oy:n Kristiinankaupungin Siipyyn merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Hankkeena on merituulivoimapuiston rakentaminen Siipyyn edustan merialueelle. Merituulivoimalaitokset on tarkoitus rakentaa ulkomerelle, pääosin alle 20 metriä syville alueille. YVA:ssa tutkittavalta alueelta on matkaa mantereelle noin 10 km. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 59 neliökilometriä. Tuulivoimapuisto käsittää alustavien suunnitelmien mukaan noin 80-87 tuulivoimalaitosyksikköä, joiden yksikkötehot ovat noin 3–5 megawattia (MW). Tuulivoimalaitosten yhteenlaskettu teho olisi maksimissaan noin 240–400 MW. Kukin tuulivoimalaitosyksikkö koostuu noin 100 metriä korkeasta tornista ja kolmilapaisesta roottorista, jonka halkaisija on noin 100–125 metriä. Lisäksi jokaiseen tuulivoimalaitosyksikköön on rakennettava perustukset merenpohjaan.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu kolme vaihtoehtoa. Maksimivaihtoehdossa voimaloita on hankealueen pohja- ja syvyysolosuhteiden mukaan 87 voimalaitosta yhdessä ryhmässä. Toisessa vaihtoehdossa on tarkasteltu, vaikuttavatko voimaloiden määrän ja sijoittelun muuttaminen oleellisesti esiintyvien ympäristövaikutusten merkittävyyteen. Tarkastelussa on 80 voimalaitosta kahdessa ryhmässä. Arviointiselostuksen valmistelun aikana on valmistunut Suomen Tuuliatlas ja hanke on saanut uuden kolmannen hankevaihtoehdon, jossa matalat vesialueet jätettäisiin rakentamatta ja 80 tuulivoimalaa sijoitettaisiin 8-20 metriä syville vesialueille. Lisäksi tarkasteltiin nollavaihtoehtoa, eli ettei hanketta toteuteta.

Arvioinnissa on tarkasteltu kahta sähkönsiirtoreittiä tuulivoimapuistolta Kristiinankaupungin pohjoispuolelle suunnitellulle uudelle sähköasemalle. Toisessa vaihtoehdossa sähkönjohto rantautuu Kristiinankaupungin voimalaitokselle, josta johto liitetään kantaverkkoon olemassa olevaa johtokäytävää pitkin ja toisessa vaihtoehdossa kaapeli rantautuu Kristiinankaupungin pohjoispuolelle, josta sähköt johdetaan lyhyellä ilmajohdolla/maakaapelilla uudelle sähköasemalle.

Päällimmäisiksi asioiksi saapuneissa lausunnoissa nousi huoli merenpohjan selvitysten ja linnustoselvityksen riittävyydestä, koska kysymyksessä on erittäin tärkeä lintujen muuttoreitti sekä myös luonnonolosuhteiltaan erikoinen saaristoalue.

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että vaikutukset merenpohjaan, valittavan perustustyypin vaikutus, esim. kasuunin vaatimat murskemäärät ja niiden ottopaikat sekä merestä poistettavien kaivausmassojen sijoituspaikkojen sijainti, selvitetään tarkemmin. Mikäli massat sijoitetaan syvänteisiin matalikkojen väliin, on tulos ympäristön kannalta yhtä huono kuin että tuulivoimalat sijoitettaisiin matalille vesille, vaikka ne fyysisesti sijoitettaisiin syvemmälle, kuten vaihtoehto 3:ssa.

Merikaapelin vaikutukset Natura-alueeseen on selvitettävä paremmin, koska ympäristövaikutusten arvioinnin alussa todettiin sähkönsiirron kuuluvan myös YVA-prosessiin.

Maisema-analyysiin pitää vielä tehdä tarkennuksia ennen lupavaihetta. On tarkemmin selvitettävä, miten tuulivoimapuisto vaikuttaa alueen ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Alueen kansainvälinen merkitys pohjoiseen muuttavien lintujen tärkeänä muuttoreittinä on syytä valtion tasolla selvittää yhdessä Euroopan Unionin ja lähialueen naapurimaitten kanssa.

Yhteysviranomainen korostaa lisäksi haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisyn huomioon ottamista. Yhteysviranomainen katsoo, ettei tässä vaiheessa ole tarvetta jatkoselvityksiin, vaan vasta sen jälkeen, kun jatkosta on tehty päätös.

Lisätietoja

  • Ylitarkastaja Egon Nordström, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 417 904 begin_of_the_skype_highlighting              0400 417 904      end_of_the_skype_highlighting
  • Kristiinankaupungin Siipyyn edustan tuulivoimapuisto (verkkopalvelussa ymparisto.fi)