Sampo

Yhtiökokouskutsu

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 20:16 EET

Sampo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 14.4.2011 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, hallit 5ab,
Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

 Konsernijohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Sampo Oyj:n osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on
vähintään 50 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät
pois lukien). Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 6 597 907 788,86 euroa, josta
tilikauden voitto on 710 467 413,51 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,15 euroa kullekin
yhtiön 561 282 390 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on
645 474 748,50 euroa. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
19.4.2011 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.4.2011.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään nykyisellään ja
että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan vuotuisena palkkiona 160 000 euroa, varapuheenjohtajalle 100 000 euroa
ja muille hallituksen jäsenille 80 000 euroa. Palkkio maksetaan siten, että noin
50 prosenttia hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta verojen ja vastaavien maksujen
jälkeen suoritetaan Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
nykyiset hallituksen jäsenet Anne Brunila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka
Pekkarinen, Christoffer Taxell, Veli-Matti Mattila, Matti Vuoria ja Björn
Wahlroos uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Tom Berglund ei ole
käytettävissä uudelleenvalintaan. Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että
Adine Grate Axén valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Vuonna 1961 syntynyt Adine Grate Axén on suorittanut maisterin tutkinnon
Tukholman kauppakorkeakoulussa pääaineenaan kansantalous ja kansainvälinen
liiketoiminta sekä Executive MBA -tutkinnon Harvardin yliopistossa Bostonissa.
Hän työskenteli Investor AB:ssa useissa eri liikkeenjohdon tehtävissä vuosina
1994 - 2007 ja toimi Executive Vice Presidentinä ja Investor AB:n
toimitusjohtajana vuosina 1999 - 2007. Adine Grate Axén on NASDAQ OMX
Stockholmin listalleottotoimikunnan puheenjohtaja sekä ruotsalaisen
lääkevalmistaja SOBI:n ja Swedavian hallitusten jäsen. Hänen ansioluettelonsa on
kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa http://www.sampo.com/yhtiokokous">www.sampo.com/yhtiokokous

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista, ja kaikki Anne Brunilaa, Björn Wahlroosia ja Matti Vuoriaa
lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä. Nimitys- ja palkkiovaliokunnan
perustelut sille, miksi heidän ei katsota olevan riippumattomia, ovat nähtävillä
yhtiön internet-sivuilla http://www.sampo.com/yhtiokokous">www.sampo.com/yhtiokokous Enemmistö ehdotetuista
hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
sekä yhtiöstä.

Kaikkien ehdotettujen henkilöiden täydelliset ansioluettelot ja Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella tehty arvio heidän
riippumattomuudestaan ovat saatavissa osoitteessa http://www.sampo.com/yhtiokokous">www.sampo.com/yhtiokokous

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin. Nimitys- ja
palkkiovaliokuntaan ehdotetaan valittaviksi Veli-Matti Mattila, Eira Palin-
Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria sekä Björn Wahlroos ja
tarkastusvaliokuntaan Adine Grate Axén, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell.
Valiokunnat täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
riippumattomuusvaatimukset.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan.

Taustana ehdotukselle tarkastusvaliokunta toteaa, että Sampo-konsernin
tilintarkastajana toimi vuonna 2010 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.
Vuonna 2010 tilintarkastajalle suoritettiin toimestaan palkkiota laskun mukaan
yhteensä 2 206 734 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista
kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä 196 862
euroa.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Heikki Ilkka tulee jatkamaan
päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli yhtiökokous valitsee Ernst & Young
Oy:n jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä
enintään 50 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 8,9 prosenttia yhtiön kaikista
A-osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sampo Oyj:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan
toteuttamisessa voidaan kuitenkin tehdä myös tavanomaisia johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa
markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan.

Sampo Oyj:n kaikkien B-sarjan osakkeiden omistaja on antanut suostumuksensa A-
sarjan osakkeiden hankintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

16. Kokouksen päättäminenB. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Sampo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
http://www.sampo.com/yhtiokokous">www.sampo.com/yhtiokokous Sampo Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla internet-sivuilla
http://www.sampo.com/vuosikertomus">www.sampo.com/vuosikertomus viimeistään 11.3.2011. Päätösehdotukset ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla
http://www.sampo.com/yhtiokokous">www.sampo.com/yhtiokokous28.4.2011 alkaen.C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.4.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.4.2011 klo 16.00.
Ilmoittautumisen on oltava perillä mainittuna aikana. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) internetissä osoitteessa http://www.sampo.com/yhtiokokous;">www.sampo.com/yhtiokokous;

b) puhelimitse numeroon 010 516 0028 maanantai - perjantai klo 8.00 - 16.00;

c) telefaksilla numeroon 010 516 0719; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Sampo Oyj, Osakaspalvelut, Fabianinkatu 27, 00100
Helsinki.

Ilmoittautumisen on ilmoitustavasta riippumatta oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä perjantaina 8.4.2011 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Internet-palvelussa tehtävän valtuutuksen
yhteydessä tarvitaan lisäksi arvo-osuustilin numero. Osakkeenomistajien Sampo
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
4.4.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 11.4.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
http://www.sampo.com/yhtiokokous">www.sampo.com/yhtiokokous

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Sampo
Oyj, Osakaspalvelut, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Sampo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.2.2011 yhteensä 560 082 390 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat 560 082 390 ääntä, ja 1 200 000 B-sarjan osaketta,
jotka edustavat 6 000 000 ääntä, eli yhteensä 561 282 390 osaketta ja
566 082 390 ääntä. Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-
osakkeella viisi ääntä.

Helsinki 9.2.2011SAMPO  OYJ
HallitusJakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
http://www.sampo.com">www.sampo.comThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Sampo Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1487584]

Source: Millistream