Enfo Oyj

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote   •   Marras 13, 2010 23:48 EET

Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 15. päivänä joulukuuta 2010 kello 14.00 alkaen
osoitteessa Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio.

A          Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.         Kokouksen avaaminen

2.         Kokouksen järjestäytyminen

3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.         Hallituksen ehdotus maksullisesta suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista, jossa
yhtiön johdon ja yhtiön konsernin avainhenkilöiden merkittäväksi tarjotaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 20.206 uutta osaketta
seuraavin ehdoin:

- Osallistumisoikeus

Oikeus osakkeiden merkintään on

a) yhtiön hallituksen jäsenillä,
b) yhtiön toimitusjohtajalla ja
c) yhtiön hallituksen nimeämillä yhtiön konsernin palveluksessa työ- tai
toimisuhteessa olevilla avainhenkilöillä.

Kullakin yhtiön hallituksen jäsenellä on oikeus merkitä enintään 1.617 osaketta
ja yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus merkitä enintään 1.617 osaketta.

Yhtiön hallitus päättää kunkin nimeämänsä avainhenkilön merkintäoikeuden määrän
siten, että yhtiön hallituksen nimeämillä avainhenkilöllä on oikeus merkitä
yhteensä enintään 10.504 osaketta.

Mikäli kaikki merkintään oikeutetut käyttävät merkintäoikeutensa
täysimääräisesti, osakeannissa merkitään yhteensä 20.206 uutta osaketta.

Merkintäoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa siirtää. Merkintään oikeutettu
voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä.

Toissijaista merkintäoikeutta ei ole.

 - Merkintähinta ja sen kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Merkintähinta on 61,84 euroa osakkeelta.

Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

- Merkintäaika

Osakkeiden merkintäaika alkaa 16.12.2010 ja päättyy 17.12.2010. Yhtiön
hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa.

- Ilmoitus merkintäoikeudesta, osakkeiden merkintä ja maksu

Yhtiön hallitus nimeää osakemerkintään oikeutetut yhtiön konsernin
avainhenkilöt, päättää heidän merkintäoikeutensa määristä ja ilmoittaa heille
merkintäoikeudesta osakeannista päättävän yhtiökokouksen päätyttyä.

Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla merkittävien osakkeiden hinta
merkintäajan kuluessa yhtiön pankkitilille yhtiön erikseen antamien ohjeiden
mukaisesti.

- Osakemerkintöjen hyväksyminen

Hallitus päättää osakemerkintöjen hyväksymisestä. Hallituksella on oikeus
hyväksyä osakemerkintä kokonaisuudessaan tai osittain tai hylätä osakemerkintä
kokonaisuudessaan.

Yhtiön toimitusjohtajan ja kohdassa "Osallistumisoikeus" c) tarkoitetun
avainhenkilön osakemerkinnän hyväksymisen ehtona on, että osakkeiden merkitsijä
allekirjoittaa yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän
"LTI 2010" -ehtojen mukaiset yhtiön hallituksen erikseen päättämät sopimukset ja
sitoumukset.

Hallitus ei hyväksy osakemerkintää, jos osakkeen merkitsijän työ- tai toimisuhde
yhtiön konsernissa on päättynyt tai irtisanottu päättymään.

- Suunnatun osakeannin tarkoitus ja merkintähinnan määritysperusteet

Suunnatun osakeannin tarkoituksena on yhtiön johdon ja yhtiön konsernin
palveluksessa olevien avainhenkilöiden kannustaminen ja sitouttaminen.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on siten olemassa yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeen merkintähinta on määritelty siten, että se on vähintään yhtiön
konsernitilinpäätöksen 31.12.2009 taseen mukainen oma pääomaa per osake.

- Osakkeisiin liittyvät oikeudet

Osakeannissa annettavat osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet siitä
alkaen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

- Yhtiöjärjestyksen lunastusvelvollisuuslauseke

Osakeannissa annettavia osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä oleva
lunastusvelvollisuuslauseke.

- Sovellettava laki ja välimiesmenettelyehto

Osakeannin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista ja päätöksistä
aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisessa
välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelystä annetun
lain säädöksiä.

- Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää osakeantiin liittyvistä muista seikoista. Osakeyhtiölain
edellyttämät asiakirjat ovat hallituksen ehdotuksen liitteenä. Yhtiön hallitus
toteaa osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n tarkoittamana selostuksena, että
28.10.2010 päivätyn osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisiä Yhtiön asemaan
olennaisesti vaikuttavia tapahtumia ei ole.

7.         Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien
osakkeiden antamisesta maksuttomalla osakeannilla

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksuttomalla osakeannilla seuraavin
ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 24.242 osakkeen antamisesta. Osakkeiden
antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita annetaan.
- Osakeannissa voidaan poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta
osakkeenomistajien etuoikeudesta annettaviin osakkeisiin, kun siihen on
osakkeiden antamisen tarkoituksen mukainen yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
- Osakkeet voidaan antaa yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmän "LTI 2010" -ehtojen mukaisten osakepalkkioiden
toteuttamiseksi.
- Osakkeet annetaan maksutta.
- Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa viisi vuotta tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus ei kumoa aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä
osakeantivaltuutuksia.

8.         Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien
osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla seuraavin
ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 113.500 osakkeen antamisesta.
Osakkeiden antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukainen etuoikeus
annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön
osakkeita. Hallituksella on oikeus tarjota osakkeenomistajien etuoikeudella
merkitsemättä jääneet osakkeet toissijaisessa osakemerkinnässä yhtiön
osakkeenomistajien merkittäväksi.
- Osakkeet voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen
hankkimiseksi yhtiölle.
- Osakkeen merkintähinta on 61,84 euroa osakkeelta.
- Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus ei kumoa aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä
osakeantivaltuutuksia.

9.         Kokouksen päättäminen

B          Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 23.11.2010 alkaen
yhtiön internetsivuilla http://www.enfo.fi/Yhtiokokous">www.enfo.fi/Yhtiokokous Osakkeenomistajalle lähetetään
pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista ja ne ovat myös saatavilla
ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

C          Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.         Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta
on osakkeenomistajalla, joka on

- merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.12.2010, ja
- ilmoittautunut ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään 14.12.2010 kello
16.00.

Ilmoittautumisen voi tehdä kirjeitse osoitteella Enfo Oyj/Nathalie Siivola, PL
1582, 70461 Kuopio, sähköpostitse osoitteella nathalie.siivola@enfo.fi,
telefaksilla numeroon 020 543 2018/Nathalie Siivola tai puhelimitse numeroon
020 543 2001/Nathalie Siivola. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen
ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Valtakirja pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen
yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2.         Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 18. marraskuuta 2010 yhteensä 568.556 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä. Osakkeista 78 kappaletta on kokouskutsun
päivänä yhtiön hallussa.


Kuopiossa 18.11.2010

ENFO OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Arto Herranen puh. 044 7193 000, (sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@enfo.fi)

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet ja http://www.enfo.fi">www.enfo.fi

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tarjoaa yrityksille ja yhteisöille
mutkattomia tietotekniikkapalveluja. Enfo hyödyntää palveluissaan yli 45 vuoden
kokemustaan tietotekniikasta sekä vahvojen IT-ammattilaistensa osaamista. Lähes
700 huippuosaajaa varmistavat, että asiakkaat saavat parhaimman hyödyn irti
tietotekniikasta. Enfon liikevaihto on yli 140 milj. euroa. Lisätietoa Enfosta
osoitteissa http://www.enfo.fi">www.enfo.fija http://www.enfo.se">www.enfo.se

Enfo Oyj
Y-tunnus: 2081212-9
Käyntiosoite: Kiveläntie 4, Kuopio
Postiosoite: PL 1582, 70461 Kuopio
Laskutusosoite: PL 5005, 70701 Kuopio
Puhelinvaihde: 020 54321
Faksi: 020 543 2355
Sähköposti:etunimi.sukunimi@enfo.fi


[HUG#1464553]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Enfo via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug