Outokumpu

Yhtiökokouskutsu - Outokummun varsinainen yhtiökokous koolle 24.3.2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 14:27 EET

Outokummun hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta
torstaiksi 24.3.2011 klo 12.00 Marina Congress Centerissä, Helsingissä.

Yhtiökokouskutsu

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 24. maaliskuuta 2011 klo 12.00 Marina Congress Centerissä,
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo
11.00.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.
maaliskuuta 2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5. huhtikuuta 2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2010 asetettu nimitystoimikunta ehdottaa, että
valittavan hallituksen vuosipalkkio on puheenjohtajalle 80 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 45 500 euroa ja muille jäsenille 36 000 euroa.
Kokouspalkkio on 600 euroa/kokous Suomessa ja 1 200 euroa/kokous ulkomailla
asuville jäsenille. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan Outokumpu Oyj:n osakkeina,
loppuosa rahana.

Nimitystoimikunnassa ovat toimineet toimitusjohtaja Kari Järvinen Solidium Oy:n,
pääjohtaja Liisa Hyssälä Kansaneläkelaitoksen ja toimitusjohtaja Harri Sailas
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustajana. Asiantuntijajäsenenä on
toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson.

11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä seitsemän
ja että seuraavaksi toimikaudeksi valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä
Evert Henkes, Ole Johansson, Anna Nilsson-Ehle, Jussi Pesonen ja Olli Vaartimo
sekä uusina jäseninä Elisabeth Nilsson ja Siv Schalin. Puheenjohtajaksi
ehdotetaan Ole Johanssonia ja varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimoa.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että seuraavan toimikauden
tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab. Toimeksianto sisältää myös lausunnon
antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 18 000 000
oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,84 % yhtiön rekisteröidystä
osakkeiden kokonaismäärästä. Tällä hetkellä yhtiö omistaa 1 040 888 omaa
osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti.
Hankittavista osakkeista maksettava hinta on vähintään yhtiön osakkeesta
valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja
enintään valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu
korkein hinta. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien
omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön
kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2012 asti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään
36 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla
ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10:1:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen
tarkoitetut optio-oikeudet. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä
enintään 18 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 18 000 000
yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 18 000 000 vastaa noin 9,84 % yhtiön
osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2012 asti.

16. Osakkeenomistajan ehdotus nimitystoimikunnan valitsemiseksi

Solidium Oy ehdottaa, että yhtiökokous perustaa nimitystoimikunnan
valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten
palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Ehdotuksen mukaisesti nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta
osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja lisäksi
asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on
rekisteröity 1.10.2011 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle,
jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitystoimikunnan koollekutsujana
toimii hallituksen puheenjohtaja ja -toimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

17. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat nimitystoimikunnan ja
osakkeenomistajan päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu, joka sisältää
hallituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan päätösehdotukset ovat saatavilla
Outokumpu Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.outokumpu.com/agm">www.outokumpu.com/agm Outokumpu
Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3. maaliskuuta 2011. Päätösehdotukset
ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 7. huhtikuuta 2011 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.
maaliskuuta 2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 18. maaliskuuta 2011 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) internet-sivujen kautta: http://www.outokumpu.com/agm;">www.outokumpu.com/agm;
b) sähköpostitse:agm@outokumpu.com;
c) telefaksilla numeroon (09) 421 2223;
d) puhelimitse numeroon (09) 421 5519 arkisin klo 12.00-16.00 tai
e) kirjeitse osoitteeseen Outokumpu Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Outokumpu Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.
maaliskuuta 2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 21. maaliskuuta 2011 klo 10:00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuuden-hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
http://www.outokumpu.com/agm">www.outokumpu.com/agm

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen
Outokumpu Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5: 25:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Outokumpu Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1. helmikuuta 2011 yhteensä
182 978 249 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Espoossa, 1. helmikuuta 2011

OUTOKUMPU OYJ

Hallitus


Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 7 500 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
http://www.outokumpu.com">www.outokumpu.comFIN Nimitystoimikunnan ehdotus:
http://http://hugin.info/3010/R/1484553/419786">http://hugin.info/3010/R/1484553/419786pdf

FIN Hallitus CV:
http://http://hugin.info/3010/R/1484553/419784">http://hugin.info/3010/R/1484553/419784pdf

FIN Solidiumin ehdotus:
http://http://hugin.info/3010/R/1484553/419785">http://hugin.info/3010/R/1484553/419785pdf

FIN Yhtiökokouskutsu 02022011:
http://http://hugin.info/3010/R/1484553/419783">http://hugin.info/3010/R/1484553/419783pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Outokumpu Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1484553]

Source: Millistream