Aluehallintovirasto

Ympäristölupa Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolle

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 23:28 EET

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.2.2011 myöntänyt Lahti Aqua Oy:lle ympäristöluvan Lahden kaupungissa sijaitsevien Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden toimintaan. Lupa koskee Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan alueilla muodostuvien yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien käsittelyä Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla, puhdistamolietteen mädättämistä mädättämöissä sekä käsiteltyjen jätevesien johtamista Porvoonjokeen.

Päätöksessä on annettu määräykset vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvoista ja käsittelytehovaatimuksista. Fosforin ja BOD:n käsittelyvaatimukset tiukentuvat. Kaikki puhdistetut jätevedet johdetaan Nikulan tasausaltaan kautta Porvoonjokeen 1.1.2012 alkaen. Lisäksi jätevesistä vesistön käytölle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi jätevedet on määrätty hygienisoitaviksi 1.1.2016 alkaen. Jäteveden johtamisesta aiheutuvia haittoja Porvoonjoessa ehkäistään johtamalla Vesijärvestä Porvoonjokeen laimennusvettä joen virtaaman pitämiseksi aina vähintään määrässä 1,0 m3/s ilman jätevesiä.

Jätevesien johtamisesta aiheutuvan kalataloudellisen haitan hyvittämiseksi on määrätty 14 210 euron vuotuinen kalatalousmaksu.

Porvoonjoen rantakiinteistöjen vesistösidonnaiselle virkistyskäytölle aiheutuvista haitoista Lahden Ali-Juhakkalan ja Orimattilan Palojoen välillä on määrätty vuosittain maksettavaksi 62 kiinteistön omistajille korvauksia yhteensä 14 290 euroa.

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus on jätettävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 31.12.2019 mennessä.

Päätös nro 27/2011/1 Päätös (pdf)
Diaarinumero ISAVI/23/04.08/2010

Lisätietoja: Ympäristölakimies Aune Mielonen, puh. 040 774 8074 tai vaihde 020 636 1030

 ISAVI tiedote 15/2011