Valtioneuvosto

Ympäristöministeriö pyytää Kainuun ELY-keskukselta selvitystä Talvivaaran kaivoksen valvontatoimista

Lehdistötiedote   •   Marras 19, 2011 10:08 EET

Ympäristöministeriö on tänään 18. marraskuuta lähettänyt Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristöviranomaiselle selvityspyynnön Talvivaaran Kaivososakeyhtiön Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja niiden suhteesta ympäristönsuojelulain ja ympäristöluvan asettamiin vaatimuksiin valvonnan näkökulmasta.

Kaivoksen päästöt ja niistä aiheutuneet ympäristövaikutukset ilmaan ja vesistöihin ovat olleet suuremmat kuin vuonna 2005 tehdyssä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on ennakoitu. Kuormitustaso ei myöskään vastaa voimassa olevassa ympäristöluvassa ja sen hakemuksessa esitettyjä arvioita. ELY-keskus onkin kehottanut yhtiötä korjaaviin toimiin päästöjen rajoittamiseksi lain edellyttämälle tasolle.

"Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutukset ovat olleet merkittäviä ja ne ovat herättäneet laajasti huolta kainuulaisten keskuudessa. Näin suuren mittakaavan toiminnassa on tärkeää, että ympäristöministeriö tukee ympäristöviranomaisten toimintaa ja seuraa tarkasti hankkeen ympäristövaikutuksia ja niiden vähentämistä", ympäristöministeri Ville Niinistö korostaa.

"Kyseessä on valvonnan näkökulmasta laaja kokonaisuus, jota selvityksessä tarkastellaan. Selvityksen kautta voidaan koko ympäristöhallinnossa oppia parempia käytäntöjä ja kehittää osaamista tulevien kaivannaishankkeiden valvontaa varten. Tärkeää on nyt löytää toiminnanharjoittajan kanssa yhdessä parhaat tekniset ratkaisut, joilla tilannetta voidaan parantaa", kertoo Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen.

Ministeriö pyytää tarkennusta siihen, mitä toimia ELY-keskus on valvonnasta vastaavana viranomaisena tehnyt kaivoksen toiminnan saattamiseksi ympäristönsuojelulain ja ympäristöluvan edellyttämälle tasolle. Samalla ELY-keskuksen pyydetään täsmentävän tehtyjä ja tulevia toimenpiteitä vesistö- ja ilmapäästöjen mittaroinnin osalta, jotta päästöjen vaikutuksista alueen ympäristöön ja ihmisten terveyteen saadaan kattava kuva.

Lisäksi ELY-keskukselta pyydetään arviota siitä, onko Talvivaaran kaivoshankkeen valvonnasta saatujen kokemusten pohjalta havaittu kehittämistarpeita ympäristönsuojelun tason turvaamiseksi lainsäädännössä tai viranomaisten ohjeistuksessa, koulutuksessa ja resursoinnissa.

"Ympäristöministeriöllä on velvollisuus varmistaa, että ympäristönsuojelun taso Suomessa vastaa uudenlaisen kaivannaisteollisuuden asettamiin haasteisiin. Tavoitteena on varmistaa, että kaivostoiminnan ympäristöongelmat voitaisiin ehkäistä ennakolta ja että alueen viranomaisilla on käytössään riittävät resurssit tehtävien hoitamiseen ", ministeri Niinistö sanoo.

Kainuun ELY-keskus tekee päätöksen siitä, mitä toimia Talvivaaran kaivokselta edellytetään lainmukaisuuden ja ympäristöluvan ehtojen täyttämiseksi. Ympäristöluvasta päättää aluehallintovirasto, jolla on käsittelyssä uusi lupahakemus. Ympäristöministeriö ei tee yksittäisiä hankkeita koskevia päätöksiä.

Lisätietoja

Ympäristöministerin erityisavustaja Paloma Hannonen, puh. 0400 143 912, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylijohtaja Kari Pääkkönen, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 575 2391, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi