Valtioneuvosto

Ympäristöministeriö vahvisti Satakunnan maakuntakaavan

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2011 10:04 EET

Ympäristöministeriö vahvisti tänään 30. marraskuuta Satakunnan maakuntakaavan. Kyseessä on kokonaismaakuntakaava, joka kumoaa maakunnan alueella voimassa olleet seutukaavat.

Maakuntakaavan tavoitteena on kehittää erityisesti maakunnan aluerakenteen runkona Kokemäenjokilaakson nauhataajamaa kaupunkien ja taajamien verkostona. Sen ulkopuolelle jäävän kyläverkoston kehittämistä tuetaan edistämällä olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, maaseutuelinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilyttämistä alueella.

Maakuntakaavalla tuetaan Satakunnan matkailun ja virkistyksen kannalta merkittäviä vyöhykkeitä kuten Yyteri-Reposaaren ja Jämin alueita. Kaavassa on huomioitu myös Vanha Rauma sekä Leineperin ja Noormarkun ruukkialueet ja muut maisema- ja kulttuurimatkailun kannalta merkittävät valtakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet. Kokemäenjoen suistoalueella on otettu huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet sekä tulvariskin vaikutus maankäyttöön. Kaavan sisältyvät myös Selkämeren kansallispuistoon kuuluvat luonnonsuojelualueet.

Kaupan suuryksikköjä sekä keskustatoimintojen alueelle että ulkopuolelle

Vähittäiskaupan suuryksikköjä voi sijoittaa kaikille maakuntakaavassa osoitetuille keskustatoimintojen alueille. Näiden lisäksi ympäristöministeriö vahvisti kahdeksasta keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle sijoittuvasta vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnästä viisi merkintää, jotka sijaitsevat Porissa, Raumalla ja Huittisissa.

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Porin Vähärauman ja Riihikedon vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkinnät puutteellisten selvitysten vuoksi. Selvitysten perusteella ei voitu päätellä, tukisiko kahden uuden seudullisesti merkittävän suuryksikön toteuttaminen Porin keskusta-alueen kaupallisten palvelujen kehittämistä ja yhdyskuntarakennetta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Lisäksi jätettiin vahvistamatta Rauman Vanha-Prisman alueen suuryksikkömerkintä, sillä tehtyjen selvitysten perusteella Raumalla on edellytykset enintään yhdelle keskustatoimintojen alueen ulkopuolella sijaitsevalle vähittäiskaupan suuryksikölle. Vanha-Prisman alue sijaitsee Rauman keskustan ja palvelujen painopisteeseen nähden alueen vastakkaisella puolella. Suuryksikkö ei tukisi sijaintinsa vuoksi palvelujen hyvää saavutettavuutta, yhdyskuntarakenteen eheyttämistä eikä kestävän kehityksen periaatteita.

Maakuntakaavassa osoitetaan puolustusvoimien Pohjankankaan sekä Säkylänharjun ampuma- ja harjoitusalueiden melualueet. Kaavasta tehtiin 30 valitusta, joista kaksi kolmannesta kohdistui kokonaan tai osittain Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueiden melualueisiin. Kaikki kaavasta tehdyt valitukset hylättiin. Maakuntakaavalla ei voida vaikuttaa puolustusvoimien käyttämään kalustoon ja niiden aiheuttamaan meluun, vaan siinä osoitetaan melulle mahdollisesti altistuvat alueet.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Marja Mäntynen, ympäristöministeriö,
puh. 0400 143 978, etunimi.sukunimi@ymparisto.fiLisää aiheesta:

Maakuntakaavoitus:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1114&lan=fi