Valtioneuvosto

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2011 talousarvioesitys

Lehdistötiedote   •   Syys 10, 2010 23:39 EEST

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi kohdennetaan ympäristöministeriön hallinnonalalla toimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen asunnoissa. Itämeren ja muiden vesien tilaa parannetaan yhteistyöllä ja kohdennetuilla kehittämishankkeilla.

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2011 talousarvioesitys on 316,8 miljoonaa euroa. Ympäristön- ja luonnonsuojeluun kohdentuu 96,5 miljoonaa euroa. Alueidenkäytön, asumisen ja rakentamisen talousarviomenojen osuus on 145,4 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin esitetään 74,9 miljoonaa euroa.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan lisäksi käytettävän noin 470 miljoonaa euroa asuntotoimen korkotukien ja avustusten sekä rahaston ottamien lainojen korkojen ja kuoletusten maksamiseen. Lisäksi valtion asuntorahastosta ehdotetaan siirrettäväksi talousarvioon 166 miljoonaa euroa.

Ympäristöasioiden aluehallinnon toimintamenot sisältyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen toimintamenoihin työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloilla.

Itämeren tilaa kohennetaan

 

Talousarvioesityksessä on uusi 3 miljoonan euron määräraha Itämeren suojeluun. Sitä on tarkoitus kohdentaa erityisesti Saaristomeren tilan parantamiseen tähtäävään Teho+-hankkeeseen, vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiin (VELMU) sekä metsätalouden ja turvetuotannon ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämisen tehostamiseen.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa kehitetään ja vesiensuojelua tehostetaan

 

Vuonna 2010 aloitettua haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa jatketaan miljoonan euron rahoituksella. Neuvonnalla tuetaan haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanoa. Lisäksi pohjavesien suojelua tehostetaan.

Ympäristötöihin esitetään talousarviossa 10 miljoonaa euroa. Ympäristötöinä rakennetaan muun muassa siirtoviemäreitä sekä kunnostetaan vesistöjä ja pilaantuneita alueita. Talousarvioesityksessä ei esitetä uusien hankkeiden aloittamista.

METSO-ohjelman toteutusta jatketaan

 

Valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston toteuttamiseen on talousarviossa 39,8 miljoonaa euroa. Pääosa, noin 29 miljoonaa euroa, suunnataan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO) 2008-2016.

Luonnonsuojelualueiden hoitoon ja kunnossapitoon esitetään Metsähallitukselle 23,3 miljoonaa euroa, jota käytetään suojelualueiden hoitoon, METSO-ohjelman toteutukseen sekä kansallispuistojen palveluvarustuksen ylläpitoon.

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa tuetaan

 

Korjaus- ja energia-avustuksiin esitetään yhteensä 90,5 miljoonaa euroa. Määrärahasta on tarkoitus käyttää energia-avustuksiin 44 miljoonaa euroa, josta uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönoton avustuksiin varataan 30 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on tukea erityisesti päälämmitysjärjestelmänä käytettävien tehokkaiden lämpöpumppujen käyttöönottoa sekä pellettilämmitykseen siirtymistä sähkö- ja öljylämmitteisissä taloissa. Tukea myönnettäisiin lämmitystapamuutoksiin sähkö- ja öljylämmitteisiä taloja saneerattaessa - ei siis uudisrakentamisessa. Kaukolämmitteisille taloille tukea ei ole tarkoitus myöntää. Korjaus- ja terveyshaitta-avustuksiin on tarkoitus käyttää 46,5 miljoonaa euroa.

Suhdanneluonteisten korjausavustusten maksatukseen varaudutaan 46 miljoonalla eurolla. Lisäksi osa suhdanneluonteisista avustuksista maksetaan talousarvion ulkopuolisesta asuntorahastosta. Uusia suhdanneluonteisia avustuksia ei enää myönnetä.

Tuulivoimarakentamisen kaavoitusta vauhditetaan

 

Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategiassa tavoitellaan mittavaa tuulivoimatuotannon lisäämistä. Tuulivoimarakentamista ohjataan kaavoituksella toiminnallisesti ja taloudellisesti optimaalisille paikoille ja sovitetaan yhteen asutuksen ja ympäristön kanssa. Tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimisen nopeuttamiseksi on talousarviossa esitetty määräaikaista 1,5 miljoonan euron määrärahaa maakunnan liitoille ja kunnille.

Asuntorakentamista tuetaan erityisesti kasvukeskuksissa

 

Talousarvioesityksessä on varauduttu siihen, että valtion asuntorahastosta tuetaan noin 6500 uuden korkotukiasunnon rakentamista. Lisäksi on varauduttu 2000 yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolisten ns. välimallin mukaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Niitä tuetaan valtiontakauksella. Vuosina 2009-2010 käytössä ollut määräaikainen korkotuettu välimalli loppuu elvytystoimien päättymisen myötä. Omistusasuntojen korkotukilainoja myönnetään edelleen sellaisten omakotitalojen rakentamiseen, joiden energiankulutus on matala.

Käynnistysavustuksia myönnetään edelleen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamisen vauhdittamiseksi valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa 10 000 euron suuruisena. Elvytysperusteista, myös muualla maassa sovellettua käynnistysavustusta ei enää myönnetä.

Kaavoitustavoitteiden saavuttamista tuetaan uudistettavilla 30 prosentin kunnallistekniikka-avustuksilla, joihin varataan vuosittain 10 miljoonaa euroa vuosina 2010-2012. Avustukset on sidottu kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen, kuntien välisen yhteistyön edistämiseen ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Avustus kohdistuu kasvukeskuksiin, painopisteenä on Helsingin seutu.

Erityisryhmien asumista tuetaan

 

Erityisryhmien asuntojen investointiavustuksiin on varattu 110 miljoonaa euroa. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti kaikkein heikompiosaisten asumisen tukemiseen. Erityisryhmien asuntojen tarvetta kasvattaa laitospaikkojen vähentäminen ja muistisairaiden vanhusten määrän nopea lisääntyminen. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmalla pyritään puolittamaan pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä.

Kehitysvammaisten asumistilannetta parannetaan heille suunnatun asumisen ohjelman avulla vuosina 2010-2015. Tavoitteena on vähentää kehitysvammaisten laitospaikkojen määrä neljännekseen.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö, puh. 040 546 1483, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministerin erityisavustaja Hanna Ekman, ympäristöministeriö, puh. 0400 873 743, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Asuntoministerin erityisavustaja Lasse Männistö, ympäristöministeriö, puh. 050 521 2907, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi