Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ympäristöministeriön hallinnonalojen valtionavustuksia vuodelle 2011 voi hakea nyt

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 18:47 EEST

Ympäristöministeriö on ilmoittanut haettavaksi hallinnonalansa harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Uudenmaan ELY-keskus myöntää avustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon sekä vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin. Myös Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettaviin ympäristöhankkeisiin voi hakea rahoitusta.

Hakemukset Uudenmaan ELY-keskukselle tulee toimittaa 5.11.2010 mennessä.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustuksia kulttuurihistoriallisesti merkittävien, säilytettäväksi tarkoitettujen rakennusten ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin. Avustusta voidaan myöntää rakennuskulttuuri-inventointeihin, merkittäviin maisema-alueisiin ja kansallisiin kaupunkipuistoihin kuuluvan rakennetun ympäristön hoidon ja kunnostuksen avustuksiin. Kunnille ja kuntayhtymille voidaan myöntää avustusta myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen hankkimiseksi, jos hankinnasta aiheutuvat kustannukset muodostuvat kunnan tai kuntayhtymän taloudelliseen asemaan nähden kohtuuttomiksi. Avustukset myönnetään ensisijaisesti rakennusten ulkopuolisiin korjaustoimenpiteisiin. Tukea voivat hakea yksityiset kansalaiset, kunnat, kuntayhtymät ja yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito

Saariston ympäristönhoitoon tarkoitettua avustusta toivotaan käytettävän erityisesti vanhojen laidunalueiden kunnostukseen ja uudelleen käyttöön ottamiseen. Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai kuntalaiselle saariston eläimistön, kasviston tai maiseman suojeluun liittyviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea myös yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen. Avustusta ei ole myönnetty ruoppauksiin. 

Uudellamaalla saariston ympäristönhoitoavustuksen piiriin kuuluu seuraavien kuntien vailla kiinteää tieyhteyttä olevat saaret: Raasepori, Inkoo, Helsinki, Sipoo, Porvoo, Pernaja ja Ruotsinpyhtää.

Avustusalueeseen kuuluvat lisäksi seuraavat alueet,  joihin on kiinteä tieyhteys

Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby ja Odensö-Norrby-Båsa (Raasepori) 
Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö ja Stävö (Inkoo) 
Kitö ja Löparö (Sipoo) 
Emäsalo, Vässölandet ja Tirmo-Fagersta (Porvoo) 
Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö ja Strömsland (Pernaja) 
Vahterpää ja Gäddbergsö (Ruotsinpyhtää)

 Vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteet

ELY-keskus myöntää vesihuoltoavustuksia maa- ja metsätalousministeriön sille osoittamien määrärahojen puitteissa. Vesiensuojeluavustukset myönnetään ympäristöministeriön määrärahoista.

Vuonna 2011 vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuoltoverkostojen laajentamiseen kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisille hankkeille

Vesihuoltoavustusta voi saada vesihuoltotoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on alueellisen yhteistyön aikaansaaminen vesihuollossa, vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa, vesihuollon aikaansaamiseksi maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla sekä pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen tai niiden tilan parantaminen.

Tukea voidaan myöntää vesihuoltolaissa tarkoitetuille vesihuoltolaitoksille tai muulle vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle, yhteisölle, kuntayhtymälle tai kunnalle. Rakennetun kiinteistön omistajalle tai haltijalle voidaan niin ikään myöntää vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään pysyvään asumiseen. 

Vesiensuojeluavustuksia voidaan myöntää myös veneilyn käymäläjätteiden tyhjennyslaitteiden rakentamiseksi satamiin. Kahta viimeksi mainittua avustusta voi hakea jatkuvasti eli myös muulloin kuin nyt meneillään olevana hakuaikana.

Ympäristökasvatus

Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden hakemukset osoitetaan keskitetysti Keski-Suomen ELY-keskukseen os. Pl 250, 40101 Jyväskylä

Euroopan aluekehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet

Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelmassa 2007-2013 on mahdollista hakea rahoitusta Uudenmaan ympäristökeskukselta kahteen eri toimintalinjaan:

1) Toimintalinjalle 3 (TL 3) Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen  

Toimintalinjassa edistetään hankkeita Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla valtioneuvoston asetuksen (1179/2007) mukaisissa saaristo-osissa.  Hakija voi olla alueen ulkopuolelta, kun hankkeen toiminta kohdentuu Raaseporin, Inkoon, Helsingin, Sipoon, Porvoon, Pernajan ja Ruotsinpyhtään ilman kiinteää tieyhteyttä oleviin saariin.  Avustusalueeseen kuuluvat lisäksi seuraavat alueet, joihin on kiinteä tieyhteys:

          Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby ja Odensö-Norrby-Båsa (Raasepori)
          Storramsjö-Hirdal, Varö, Räfsö, Degerö, Stävö (Inkoo)
          Kitö ja Löparö (Sipoo)
          Emäsalo, Vässölandet ja Tirmo-Fagersta (Porvoo)
          Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö ja Strömsland (Pernaja)
          Vahterpää ja Gäddbergsö (Ruotsinpyhtää)

Tavoitteena on saaristokuntien elinkeinojen, palvelujen ja yhteyksien kehittäminen. Tuettavaa toimintaa esimerkiksi:
- Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen ja kulttuuriperintökohteiden kunnostaminen
- Itämeren, rannikon, järvien ja jokien suojelua sekä ekotehokkuuden kehittämistä edistävät suunnitteluhankkeet, myös vesihuollon suunnittelu- ja neuvontahankkeet, kun on kysymys ympäristöriskien hallinnasta ja alueen kilpailukyvyn edistämisestä yritystoiminnassa (esim. matkailu tai maatalouden edistäminen).

2) Toimintalinjalle 4 (TL 4) Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen 

Rahoitusta voi hakea vuosille 2010-2013 pääkaupunkiseudun hankkeisiin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen), joilla kehitetään mm. kaupunkiympäristöjä, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja palvelutuotantoa.

Uudenmaan ympäristökeskus ilmoittaa toimintalinjojen 3 ja 4 hakuajoista erikseen. Ohjelman kautta on mahdollista hakea rahoitusta myös toimintalinjalle 5.

Hakemuksen valmisteluvaiheessa kannattaa olla yhteyksissä Uudenmaan ELY-keskuksen asiantuntijoihin ja EU-asioita hoitaviin henkilöihin. Projektihakemus täytetään EURA2007 -järjestelmässä.

Etelä-Suomen EAKR-ohjelma (Päijät-Hämeen liitto)

EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä (www.eura2007.fi)

Lisätietoja ja linkit hakulomakkeisiin

Rakennusperinnön hoito
Tarkastaja Arja Myllyoja, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0400 292 518

Saariston ympäristönhoito
Tarkastaja Kirsi Hellas, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 040 517 3434

Vesihuollon edistäminen
Insinööri Ilkka Juva, Uudenmaan ELY-keskus, puh.  040 556 3120 Ympäristöinsinööri Kari Vaitomaa, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 040 532 8813

Ympäristökasvatus
 Tarkastaja Riitta Salasto, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 040 835 9093 Erikoistutkija Anna-Liisa Kiiskinen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0400 911 935

Ympäristöministeriö
Puh. 020 690 160 (vaihde)