Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ympäristöohjelma osoittaa lähivuosien tärkeimmät ympäristötavoitteet ja toimenpiteet Lounais-Suomessa

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 23:10 EET

Lounais-Suomen ympäristöasioita ohjaavaa toimenpideohjelma on tarkistettu. Tarkistusta on tehty kuluneen vuoden aikana yli sadan hengen joukolla, joka on edustanut noin 50:ttä eri organisaatiota Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta.

Tarkistusta edellyttivät useat viime vuosina valmistuneet sektorikohtaiset ohjelmat ja strategiat sekä toteuttajatahoissa tapahtuneet muutokset, kuten aluehallinnon uudistuminen sekä kuntien ja korkeakoulujen yhdistymiset. Alkuperäistä ohjelmakautta 2007–2012 pidennettiin vuoteen 2013, ja toimenpiteitä terävöitettiin ja saatettiin ajan tasalle. Ohjelma toteuttaa Lounais-Suomen ympäristöstrategiaa 2020.

Ympäristöohjelmassa korostuvat aikaisempaa enemmän ilmastonmuutokseen ja sen kautta kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja energiantuotantoon liittyvät asiat. Muita keskeisiä ohjelman teemoja ovat pintavedet, ympäristövastuullisuus ja ekotehokkuus, luonnon monimuotoisuus sekä ympäristötutkimus.

Laajalla yhteistyöllä tarkistettua ympäristöohjelmaa myös toteutetaan yhdessä. Ohjelma on kokonaisuus, josta jokainen taho löytää omaan toimintaansa soveltuvia toimenpiteitä ympäristön tilan parantamiseksi. Lisäksi sen toteutumisen seurantaa kehitetään entistä jatkuvaluonteisemmaksi tulevan nettisivuston avulla.

Ilmastonmuutos tuo uusia haasteita vesiensuojeluun

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin ja ääri-ilmiöihin on tärkeää varautua monella sektorilla. Ympäristöohjelmassa on korostettu mm. tulvariskien huomioon ottoa kaavoituksessa, rakentamisessa ja vesiensuojelussa.

Vesiensuojelulle asettuu ilmastonmuutoksen myötä uudenlaisia haasteita. Ilmaston lämmetessä sateisuus lisääntyy ja sen vuodenaikaisjakauma muuttuu, eivätkä aiemmin toimiviksi todetut vesiensuojelumenetelmät välttämättä ole uusissa olosuhteissa riittävän tehokkaita. Vesistöjen vedenpinnat nousevat, virtaamat kasvavat ja tulvien todennäköisyys lisääntyy etenkin talviaikaan, jolloin kasvillisuus ei pidätä ravinteita maa-alueilla. Vesistöjen rehevöityminen etenee maa-alueilta tulevien ravinnehuuhtoumien kasvaessa. Valumavesien määrän ja laadun hallintaan tarvitaan uusia ympäristöteknologian keinoja.

Näihin haasteisiin etsii vastausta Pyhäjärvi-instituutin VINKU-hanke (Vesistökunnostuksen tekniset innovaatiot muuttuvassa ilmastossa) toteutusalueenaan Pyhäjärveen laskeva Yläneenjoen valuma-alue Varsinais-Suomessa (Alastaro, Oripää, Pöytyä, Yläne).

Lisätietoja VINKU-hankkeesta:
Henri Vaarala, suunnittelija, Pyhäjärvi-instituutti, puh. 050 338 5319, henri.vaarala(a)pji.fi 
Teija Kirkkala, toiminnanjohtaja, Pyhäjärvi-instituutti, puh. 050 343 0432, teija.kirkkala(a)pji.fi

Rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi keskeistä on kaikenlaisen energiankulutuksen tehostaminen ja säästäminen. Keskeisinä toimenpiteinä ohjelmaan on kirjattu kokonaisvaltainen energiatalouden huomioon otto alueidenkäytön suunnittelussa sekä energiatehokas rakentaminen, asuminen ja rakennusten käyttö. Lisäksi yhdyskuntasuunnitteluun liittyy kiinteästi liikennesuunnittelu ilmastotavoitteita painottaen. Energiankäytön tehostamista edellytetään myös kunnilta, yrityksiltä ja maatiloilta.

Kankaanpäässä on haluttu herättää keskustelua energiatehokkuudesta niin maankäytön suunnittelussa kuin rakentamisessakin. Yleiskaavatyön yhteydessä kehitetään vähäenergistä kaupunki- ja liikkumismallia. Pitkämäen asuinalueella edistetään energiatehokkuutta asemakaavamääräyksin, rakentamistapaohjein ja suosituksin. Rakentajille ja remontoijille välitetään aiheesta ajantasaista tietoa nettisivujen kautta (www.energiatehokaspitkamaki.fi). 

Lisätietoja:
Kankaanpään kaupunginarkkitehti Maija Anttila, puh. 044 577 2721, maija.anttila(a)kankaanpaa.fi

Maatalouden vesiensuojelutyö jatkuu tehokkaana

Vesistöjen hyvä tila on leimallisesti tärkeä tavoite Lounais-Suomen alueella. Sen saavuttamiseksi tehdäänkin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa paljon hyvää työtä. Myös tulevina vuosina siihen panostetaan merkittäväksi. Tulosten näkyminen pintavesien tilassa kestää kuitenkin vuosikausia.

TEHO-hankkeessa etsitään uusia keinoja maatalouden vesiensuojelutyön tehostamiseen. Toimintatapoina käytetään mm. maatilakohtaista neuvontaa ja ympäristökäsikirjan kokoamista. Ensimmäisen hankekauden kokemuksia ja tuloksia ollaan juuri kokoamassa yhteen ja samalla työstetään jatkosuunnitelmia.

Lisätietoja:
Kaisa Riiko, suunnittelija, Varsinais-Suomen ELY/TEHO-hanke
puh. 0400 341 332, kaisa.riiko(a)ely-keskus.fi

Pienillä teoilla suuriin saavutuksiin

Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille. Ympäristöohjelmalla pyritään mm. edistämään helppotajuisen ympäristötiedon saantia, kannustamaan kouluja ja oppilaitoksia kestävän kehityksen kasvatustyöhön sekä lisäämään eri tahojen omaehtoisia, ekotehokkaita toimintatapoja.

Valonian palvelukeskus tarjoaa eväitä ympäristötekoihin, joita asukkaat, kunnat, yritykset, yhdistykset ja yhteisöt voivat toteuttaa omassa toiminnassaan. KELAA!-hankkeessa on käytetty uusia tuoreita lähestymistapoja tiedottamiseen. Meneillään on suurkampanja Pieniä tekoja – Suuria vaikutuksia, jossa haastetaan ympäristötekoihin, joilla on oikeasti merkitystä. Nämä liittyvät energian- ja vedenkulutukseen sekä ruoka- ja liikkumisvalintoihin.

Lisätietoja KELAA!-hankkeesta:
Riikka Leskinen, projektipäällikkö, VALONIA, puh. 044 907 5995, riikka.leskinen(a)valonia.fi
www.kelaahanke.fi
 

Ympäristötutkimustietoa kaikkien käyttöön

Ympäristöohjelmaan on nimetty ympäristötutkimuksen ja ympäristön tilan seurannan painopisteet, tavoitteet ja kehittämistarpeet. Ympäristötutkimuksen keskeisin haaste on tutkimustiedon tehokas välittyminen alueen toimijoille ja sitä kautta tiedon hyödyntämismahdollisuuksien lisääntyminen. Ympäristöohjelmassa asian edistämiseksi on kirjattu tavoitteeksi luoda Internet-portaali, joka tavoittaisi mahdollisimman laajan joukon potentiaalisia tutkimustiedon käyttäjiä ja palvelisi heidän tarpeitaan. Portaalin valmistumiseen tähdätään ohjelmakauden aikana, vuoteen 2013 mennessä.  

Lisätietoja ympäristöohjelman ympäristötutkimusosiosta:
Jukka Käyhkö, professori, Turun yliopisto, puh. 040 522 5212,
jukka.kayhko(a)utu.fi
Elina Ahokangas, tutkija, Turun yliopisto, puh. 02 333 5587,
elina.ahokangas(a)utu.fi

Raportin saatavuus

Ympäristöohjelma on julkaistu sähköisenä raporttina ja on kaikkien saatavissa sivuilta (30.11.2010): www.ymparisto.fi/los/ymparistoohjelma

Lisätietoja ympäristöohjelmasta ja seminaarista:

Nina Myllykoski, suunnittelija, Varsinais-Suomen ELY
puh. 0400 383 775, nina.myllykoski(a)ely-keskus.fi
Osmo Purhonen, yli-insinööri, Varsinais-Suomen ELY
puh. 0400 827 981, osmo.purhonen(a)ely-keskus.fi