Valtioneuvosto

YVA on toiminut kokonaisuudessaan hyvin

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 10:33 EET

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) säätävän lain toimivuus on arvioitu ensimmäisen kerran. Arvioinnin mukaan lain tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuudessaan hyvin. YVA-menettely on löytänyt paikkansa osana suurten, ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden valmistelua ja ohjausta. Se on myös lisännyt ympäristöä koskevaa tietoa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Laki tuli voimaan vuonna 1994.

YVA-menettely on lisännyt kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten mahdollisuuksia osallistua hankkeiden suunnitteluun. Eri osapuolet ovat ymmärtäneet YVA-prosessin roolin ja osaavat käyttää sitä työvälineenä. Lain perusrakenteeseen ei arvioinnin perusteella ole tarpeen tehdä muutoksia.

YVA-lailla tähdätään ennakoivaan suunnitteluun. Menettely onkin erityisen hyödyllinen hankkeen suunnittelun varhaisvaiheessa, etenkin silloin kun sen sijaintia ei ole lyöty lukkoon. Hyviä esimerkkejä ovat voimajohtojen ja liikenneväylien suunnittelu. Pienin hyöty menettelystä saadaan silloin, kun punnitaan muutoksia jo olemassa oleviin hankkeisiin.

Arvioinnissa painotetaan, ettei YVA-menettelyä saa kangistaa liiallisella sääntelyllä ja ohjeistuksella. Joustavuus ja tapauskohtainen harkinta ovat tärkeitä, jotta arviointi istuisi hyvin erilaisiin tilanteisiin. Tehdyissä haastatteluissa kritiikkiä tuli prosessien ajoittaisesta hitaudesta, kalleudesta sekä päällekkäisyydestä kaavoituksen ja lupamenettelyjen kanssa.

Suhde kaavoitukseen selvemmäksi

Arvioinnissa toivotaan YVA-menettelyn ja kaavoituksen suhteen selkiyttämistä. Lisäksi olemassa olevien hankkeiden muutosten ympäristövaikutusten arviointi voitaisiin tehdä myös siinä vaiheessa, kun hankkeelle haetaan ympäristölupa.

YVA-menettelyillä tuotettua laajaa tietoainesta tulisi arvion mukaan hyödyntää nykyistä paremmin myös lupamenettelyissä. Arviossa toivotaan myös panostusta YVA-raporttien selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.

YVA-menettelyä käytetään vuosittain noin 30-50 hankkeessa. Valtaosa hankkeista liittyy jätehuoltoon, luonnonvarojen ottoon ja liikenteeseen. Selvityksen teki Suomen ympäristökeskus ympäristöministeriön tilauksesta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, ympäristömnisteriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 413 0550

Johtava asiantuntija Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 517 3446

Tutkimuspäällikkö Pekka Hokkanen, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 050 598 0661

 

Lisää aiheesta:

YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=366710&lan=fi

Hankkeiden YVA-menettely:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=352048&lan=fi&clan=fi