Skip to main content

Tuotekehityksestä julkisivuihin – rakennetekniikan erityispalveluista apu hankkeen kuin hankkeen haasteisiin

Uutinen   •   Syys 09, 2014 09:15 EEST

Swecon palveluksessa on monen erityisalan asiantuntijoita suunnitellusti kasvavaa yhteiskuntaa rakentamassa. Kattavasta organisaatiostamme löytyvät osaajat esimerkiksi riskienhallintaan ja tuotehyväksyntöihin, fysikaalisiin analyyseihin, sisäilman laadunvarmistukseen, vaativiin julkisivurakenteisiin ja tekniseen laskentaan sekä siltasuunnitteluun tietomallinnuksen avulla. Rakennetekniikan erityispalveluja toimitetaan sekä osana projekteja että yksittäisinä palveluina.

Riskienhallinta ja tuotehyväksynnät

Swecon rakennushankkeille suunnattuihin palveluihin kuuluvat RIL241:n mukaiset riskikartoitukset ja -analyysit. Palveluun voidaan liittää riskiarvioprosessiin kuuluvien työpajojen vetäminen projektihenkilöstölle sekä ulkopuolisen näkemyksen tuonti riskien arviointiprosessiin. Riskiarvio tukee esimerkiksi tuotteen valmistajan liiketoimintapäätöksiä. Kartoituksissa ja analyyseissa hyödynnetään Swecon kattavaa konserniosaamista ja selvitetään muun muassa teknologioihin tai eri maiden viranomaiskäytäntöihin liittyviä riskejä.

 – Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu, että tuotteiden kelpoisuus kohteessa tarkastetaan ja sen toteamiseen liittyvä dokumentaatio arkistoidaan, kertoo palveluista vastaava Tarja Virta Swecolta.

 – Yleensä tämä tehtävä siirretään sopimuksella urakoitsijalle tai muulle osapuolelle, kuten Swecolle. Tällöin hankkeessa on mukana tuotehyväksyntäkoordinaattori, joka huolehtii siitä, että hyväksyntäprosessi on kunnossa ja eri osa-alueiden vastuuhenkilöt tekevät tehtävänsä.

 – Asiantuntijamme varmistavat tuotteen vaatimuksenmukaisuuden eli selvittävät, mikä hyväksyntä tuotteella tulee olla ja ovatko vaaditut hyväksynnät kunnossa. Lisäksi voidaan selvittää, täyttääkö tuote suunnitelmissa esitetyt vaatimustasot ja Suomen kansallisten määräysten vaatimukset. Tarvittaessa asiantuntijamme avustavat keskusteluissa viranomaisten ja testauslaitosten kanssa ja laativat tarvittavat dokumentit.

Rakennusfysiikka ja fysikaaliset analyysit

– Swecon tavoitteena on varmistaa terveelliset ja elinkaaritavoitteet täyttävät rakenneratkaisut, kertoo Swecon kestävän kehityksen asiantuntija Jyri Nieminen.  

– Rakentamisen kosteudenhallinta pitää sisällään useita osa-alueita, joihin tarvitaan erikoisosaamista. Suunnitteluvaiheessa katsotaan, mitä riskejä rakentamiseen liittyy ja miten ne voidaan ottaa huomioon suunnittelussa ja välttää. Suunnittelu kohdistetaan siis alueisiin, joihin riskitkin kohdistuvat. Kosteudenhallinnassa käytetään analyyseja, jotka tukevat suunnittelijoiden ratkaisuja. Esimerkiksi puukerrosrakentamisessa arvioidaan puun kestävyyttä ja miten julkisivut pitäisi suunnitella, jotta käyttöikävaatimukset toteutuisivat.

Swecolla rakenneratkaisut suunnitellaan nykypäivän laskenta- ja mallinnustyökaluilla ajantasaisten viranomaismääräysten mukaan, vallitsevien tuotantotekniikoiden ehdoilla.

Sisäilman laadunvarmistus

Sisäilmaston laadunhallintapalveluilla selvitetään kiinteistön nykykunto sekä määritellään korjaustarpeet ongelmien poistamiseksi. Palveluihin sisältyvät myös uudis- ja peruskorjaushankkeiden rakentamistyön aikaisen laadun varmistaminen ja käyttöönoton jälkeen tehtävä jälkiseuranta.

Sisäilmaston laadunhallintapalveluihin kuuluvat erilaisten sisäilman epäpuhtauksien mittaukset, rakennus- ja kosteustekniset tutkimukset, LVI-selvitykset sekä haitta-ainekartoitukset (asbesti, PAH, PCB, lyijy). Saatujen tutkimustulosten perusteella annetaan toimenpidesuositukset ja laaditaan korjaussuunnitelma. Rakennustyön aikainen laatu varmistetaan kosteuden-, ilmavuotojen- ja pölynhallinnan suunnittelulla ja suunnitelman mukaisten mittausten avulla. Työssä hyödynnetään monialaisesti Swecon pitkäaikaista rakennusfysiikan, talotekniikan sekä korjausrakentamisen osaamista.

Vaativat julkisivurakenteet ja Facade Engineering

– Julkisivut ovat kuin rakennuksen iho joka suojaa, hengittää ja näyttää hyvältä, kertoo julkisivurakenteista vastaava Jukka Sammi Swecolta.

– Usein julkisivuratkaisuissa haetaan persoonallista ilmettä, joka kertoo samalla käyttäjästään ja toiminnastaan. Teknisessä mielessä julkisivujen tulee luoda viihtyisät olosuhteet työskentelyyn, asumiseen ja muihin aktiviteetteihin eristämällä ääntä, kylmää ja lämpöä sekä muita mahdollisia häiriötekijöitä.

Swecon asiantuntijoilla on pitkä kokemus vaativien kohteiden julkisivuhaasteiden ratkomisessa ja uusien ratkaisujen kehittämisessä julkisivurakentamiseen niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kohteille ominaista ovat lasi- ja metallirakenteet sekä erilaiset verhouslevyratkaisut. Yhtiöön on perustettu pelkästään julkisivurakentamiseen keskittynyt osasto, Facade Engineering, joka kokemuksellaan ja osaamisellaan tuo parhaat ratkaisut asiakkaan käyttöön. Palvelua on kuitenkin tarjottu jo vuodesta 1995 lähtien. Uuden osaston nimi on valittu kuvaamaan palvelua myös kansainvälisesti. Suunnittelussa käytetään nykyaikaisia laskenta- ja mallinnussovelluksia.

– Ehkä tärkeimpänä osana työtä on olla hankkeen alkuvaiheessa ohjaamassa julkisivuratkaisuja oikeaan suuntaan, jolloin asiakas saa toimivat ja kustannustehokkaat rakenteet, sanoo Jukka Sammi.

– Työ on kiinnostavaa, koska saamme olla mukana kehittämässä uusia tuotteita ja ratkaisuja rakentamiseen. Konkreettinen toteutussuunnittelu taas pitää kosketuksen käytäntöön, ja korjaussuunnittelu on parhaimmillaan antoisaa vanhan ja uuden yhteensovittamista. Käytännön hanke-esimerkkinä voin mainita Matinkylän metrokeskuksen julkisivut ja lasikatot, joiden laadunvalvontaan annetaan moninaista tukea, kuten toteutussuunnitelmien tarkastusta, tarkastusdokumenttien laadintaa sekä katselmuksiin osallistumista ja valvontakäyntejä työmaalle.

Vaativa tekninen laskenta

Swecon teknisen laskennan asiantuntijat tekevät vaativia lujuus- ja värähtelyanalyysejä, virtauslaskentaa, rakennusfysiikan laskentatehtäviä, kantavien rakenteiden optimointia sekä muita tuotekehityksen ja tutkimuksen laskentatehtäviä.  

– Elementtimenetelmään perustuvalla lujuuslaskennalla saavutetaan selviä kustannus- ja aikasäästöjä, ja laajoja kohteita voidaan tarkastella laskennallisesti yhtenä kokonaisuutena tuotemalliin integroituna, kertoo Swecon asiantuntija teknologiapäällikkö Jussi Jalkanen Tampereelta.

Moderneilla työkaluilla erilaisia konstruktioita voidaan helposti vertailla keskenään sopivan vaihtoehdon löytämiseksi. Simuloimalla voidaan tutkia myös sellaisia ilmiöitä ja tilanteita, joiden tarkastelu muuten olisi mahdotonta tai liian kallista. Sweco on edelläkävijä merkitystään kasvattavassa kantavien rakenteiden optimoinnissa, joka on luonnollinen jatke rakenteiden tietokoneavusteiselle simuloinnille. Optimoinnissa ei tyydytä olemassa olevien suunnitelmien keskinäiseen vertailuun, vaan tuotetaan uusia entistä parempia konstruktioita. 

– Epälineaarinen FEM-laskenta esimerkiksi mahdollistaa geometrialtaan monimutkaisten teräsrakenteiden todellisen kapasiteetin verifioinnin, Jalkanen selittää. – Vientiprojekteissa maanjäristyslaskenta pystytään hoitamaan muun rakennesuunnittelun yhteydessä. Tulikuormien mallintaminen numeerisella virtauslaskennalla (CFD) ja tuulen aiheuttamien rasitusten simulointi mahdollistavat erilaisten rakennevaihtoehtojen vertailun.

Swecon erityispalveluihin kuuluvat lisäksi tuotekehitykseen liittyvien rakenteiden optimointi, vaihtoehtojen luonti ja ideointi tuotteiden käytöstä. Osaamisemme kattaa myös kansainväliset erityishankkeet, kuten konseptien luonnin ja uuden teknologian viennin uusille markkinoille.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy